Y Drindod Dewi Sant yn lansio Coleg yr e-Ddyniaethau


26.02.2021

Mae’r Brifysgol wedi lansio Coleg yr e-Ddyniaethau sy’n darparu ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig o fewn y Dyniaethau drwy ddysgu o bell.

student working on laptop

Mae Coleg yr e-Ddyniaethau yn adeiladu ar enw da campws Llambed y Drindod Dewi Sant am astudio’r Dyniaethau, a’i ethos rhyngwladol aml-ddiwylliannol ac aml-ffydd yn ogystal â’i arbenigedd mewn cyflwyno darpariaeth ddysgu o bell.

Meddai Dr Rebekah Humphreys, darlithydd athroniaeth sy’n arwain ar fenter yr e-Ddyniaethau: “Nid yn unig mae ein staff academaidd yn arbenigwyr yn eu meysydd, maen nhw hefyd yn arbenigwyr wrth gyflwyno darpariaeth ddysgu o bell. Rydym ni wedi bod yn cynnig rhaglenni a modylau dysgu o bell ochr yn ochr â’n darpariaeth ar y campws er oddeutu 30 mlynedd. Nid rhywbeth newydd i ni mo’r symudiad cyfredol ar draws y sector prifysgolion i ddysgu ar-lein. Rydym ni wedi datblygu ein hamgylchedd dysgu rhithiol a’n hadnoddau dysgu digidol i gynnig profiad astudio i fyfyrwyr a fydd yn eu boddhau a’u hysbrydoli.

Mae dysgu o bell yn cynnig opsiwn dysgu hyblyg i gydweddu ag ymrwymiadau personol a phroffesiynol myfyrwyr. Efallai eu bod yn rhieni prysur yn magu plant ifanc neu’n berson proffesiynol nad oes modd iddo/iddi gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith ond sy’n awyddus i ymgymryd â datblygiad proffesiynol, neu’n rhywun sy’n byw yn bell o Lambed ond sy’n awyddus i gael her ddeallusol drwy astudio.”

Mae ystod y rhaglenni’n cynnwys Ieithoedd yr Hen Fyd, Yr Hen Fyd, Seryddiaeth Ddiwylliannol ac Astroleg, Astudiaethau Hanesyddol, Llenyddiaeth, Ysgrifennu ac Iaith, Athroniaeth, Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth.  

Mae cyfleoedd ar gael hefyd i astudio graddau ymchwil, gan gynnwys astudiaethau doethurol, yn ogystal â chymryd rhan mewn ystod o weithgareddau megis seminarau, symposia, anerchiadau ac ysgolion haf ac ymuno â fforymau a grwpiau trafod ar-lein. 

Ychwanegodd Dr Humphreys “Rhan o’r hyn sy’n ein gwneud yn unigryw yw’r gymuned ddysgu glos rhwng staff a myfyrwyr sy’n codi’n rhannol o’n dulliau addysgu ond hefyd o’n barn y dylai dysgu fod yn gynhwysol a bod cydweithio o’r fath yn cyfoethogi profiadau dysgu ein myfyrwyr, p’un a ydyn nhw’n israddedigion neu’n ôl-raddedigion.

Ers i addysg uwch gael ei sefydlu yn Llambed 200 mlynedd yn ôl, rydym ni wedi bod yn cyflwyno addysgu rhagorol ym mhynciau’r Dyniaethau, ac â’r fath doreth o brofiad yn gefn i ni, gwyddom beth sy’n gweithio. Rydym ni wedi hen ennill ein plwyf am gyflwyno addysgu mewn grwpiau bach; addysgu sy’n galluogi ein darlithwyr i ymateb i anghenion pob myfyriwr unigol. Yn anad dim rydym yn dymuno i’n myfyrwyr archwilio’r doreth o gyfleoedd a’r cyfoethogi sy’n cael eu darparu drwy astudio’r Dyniaethau”.

 

 

 

Lampeter Campus