Y Drindod Dewi Sant yn lansio prosiect creadigol ar y cyd â Chanolfan Gymuned Affricanaidd Abertawe


03.03.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn lansio prosiect celf merched ar y cyd â Chanolfan Gymuned Affricanaidd Abertawe (SACC) ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod (Mawrth 8).

CROWNING GLORY, the UWTSD and SACC headdress project and exhibition will be delivered by Swansea artist Mary Hayman and UWTSD surface pattern graduate Nyla Amjad.

Bydd ‘CROWNING GLORY’, prosiect penwisg ac arddangosfa’r Drindod a SACC yn cael ei ddarparu gan yr artist o Abertawe, Mary Hayman, ac un o raddedigion patrwm arwyneb Y Drindod, Nyla Amjad. Bydd y prosiect creadigol cydweithredol cyffrous hwn, a ariennir gan Gronfa Ehangu Mynediad Y Drindod, yn archwilio, dathlu a hyrwyddo cyfuniad o arferion ac estheteg ddiwylliannol Celf Cymru ac Affrica yn seiliedig ar y thema hetiau a phenwisgoedd, a fydd yn dod i’w anterth gydag arddangosfa y bydd y cyhoedd yn gallu ei chyrchu.

Bydd y prosiect yn cynnwys cyfres o weithdai ymarferol lle bydd cyfranogion yn archwilio estheteg ac arwyddocâd gorchuddion y pen a hetiau. Y nod yw archwilio, dathlu a hyrwyddo cyfuniad o arferion ac estheteg ddiwylliannol Celf Cymru ac Affrica. 

Bydd y prosiect, a gynhelir o Ebrill i Fehefin, yn cael ei lansio’n rhan o ddigwyddiad ffrwd fyw Canolfan Gymuned Affricanaidd Abertawe ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (Mawrth 8, 2021).  

Bydd gweithdai’r Prosiect yn cael eu cyflwyno ar fformat dysgu cyfunol lle bydd mesurau pellter cymdeithasol ar waith. Bydd pecynnau sy’n cynnwys gwybodaeth a deunyddiau celf yn cael eu rhoi i bawb sy’n cymryd rhan, ynghyd â chyfarwyddiadau i’w galluogi i weithio gartref neu mewn sesiynau galw heibio a fydd yn cadw at bellter cymdeithasol (os bydd cyfyngiadau’r llywodraeth yn caniatáu hynny). Mae’r gweithdai wedi’u cynllunio i sicrhau y bydd cymryd rhan yr un mor hawdd, dichonadwy a difyr i’r rheiny a fydd yn dewis peidio, neu nad ydynt yn gallu, cymryd rhan mewn sesiynau wyneb i wyneb.  

Meddai Jill Duarte, Cyfarwyddwraig y Ganolfan Gymuned Affricanaidd:

“Mae’r ACC (Canolfan Gymuned Affricanaidd) wrth ei bod i fod yn rhan o’r prosiect lliwgar a chreadigol hwn. Rydym yn edrych ymlaen at weld penwisgoedd gwych ac i gynnal yr arddangosfa derfynol. Ymunwch â ni i deimlo’n rhan o rywbeth arbennig iawn.”

Ychwanegodd Caroline Thraves, Cyfarwyddwraig Academaidd Celf a Chyfryngau Coleg Celf Abertawe (Y Drindod): 

Mae’r prosiect hwn yn arddangos ein hymrwymiad i Abertawe fel Dinas Lloches wrth ddathlu dengmlwyddiant Abertawe yn Ddinas Lloches. Ledled y byd, mae mwy o bobl nag erioed o’r blaen yn cael eu gorfodi i ffoi rhag gwrthdaro ac erledigaeth i ddod o hyd i ddiogelwch a lloches yn rhywle arall. Yn Y Drindod rydym yn falch i fod yn rhywle sy’n rhoi lloches i’r unigolion hyn.”

Meddai Amanda Roberts, Uwch Swyddog Addysg yn Y Drindod

“Nod y fenter orfoleddus a chydweithredol hon yw dathlu a hyrwyddo profiadau a lleisiau merched. Gan feithrin llesiant trwy weithgareddau ymarferol llawn hwyl wedi’u cyflwyno mewn mannau creadigol anffurfiol a chefnogol, mae’r prosiect yn rhoi’r cyfle i ni arddangos yr amrywiaeth gyfoethog a chyffrous o dalent ddiwylliannol a chreadigol sydd yn Abertawe.” 

Am ragor o wybodaeth am y prosiect, neu os hoffech wneud cais i gymryd rhan, cysylltwch ag Amanda.roberts@uwtsd.ac.uk   

Bydd lleoedd yn cael eu blaenoriaethu i’r cyfranogion hynny sy’n bodloni’r meini prawf ariannu.

CANOLFAN GYMUNED AFFRICANAIDD ABERTAWE 

Nod Canolfan Gymuned Affricanaidd (ACC) Cymru yw datblygu addysg ymhlith pobl Affrica, Affrica’r Caribî a defnyddwyr gwasanaeth eraill o leiafrifoedd ethnig, yn cynnwys y rheiny sy’n ceisio lloches a’r rheiny sy’n cael statws ffoadur. Mae’n codi ymwybyddiaeth o wahanol grwpiau ethnig i hyrwyddo perthnasoedd da rhwng pobl o wahanol grwpiau ethnig a gwella iechyd a llesiant lleiafrifoedd ethnig a grwpiau agored i niwed eraill drwy ddarparu gwasanaethau celfyddydol, therapiwtig a chwnsela a gweithgareddau adloniannol eraill waeth beth fo’u hoed, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, fydd neu amgylchiadau economaidd eraill ac yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010. 

Hwb Amlddiwylliannol Y Grand, Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ   

EHANGU MYNEDIAD Y DRINDOD

Mae’r Drindod yn Brifysgol Ehangu Cyfranogiad – ac mae’n ymrwymo i bolisi o ehangu mynediad a denu grwpiau myfyrwyr mwy amrywiol, i hwyluso cyfleoedd i grwpiau myfyrwyr, i hwyluso cyfleoedd i astudio. 

https://africancommunitycentre.org.uk/ 

https://www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfadran-celf-a-dylunio/ <0}

 

MARY HAYMAN

Artist cysylltiol yw Mary Hayman gydag oriel gelf Glynn Vivian, ac mae’n mwynhau bod yn greadigol gyda phobl o bob oed, cefndir a gallu. Mae wrth ei bodd yn teithio a phaentio ac mae hi wedi gweithio gyda phobl yn y Caribî, Ghana ac India. Mae Mary yn edrych ymlaen at y prosiect hwn fel dathliad diwylliannol ac antur i bawb sy’n cymryd rhan.

NylahMAKMae NylahMAK yn ddylunydd/gwneuthurwr amlddisgyblaeth yn Abertawe sydd wedi ennill gwobrau. Graddiodd gyda BA Anrh Dylunio Patrwm Arwyneb o Goleg Celf Abertawe. Mae ei gwaith yn gymysgedd o fotiffau traws-ddiwylliannol a manylion wedi’u paentio â llaw. Mae cariad Nylah at arwynebau gweadog a phatrymau ymddiddanol manwl yn amlwg yn ei dyluniadau. Wedi’i hyfforddi ym maes tecstilau wedi’u printio â llaw a brodwaith gwaith aur (‘Goldwork’), mae ei chefndir mewn ffabrigau dodrefn a thechnegau printio traddodiadol yn sail amlwg i’w chelf, sy’n archwilio i’r berthynas rhwng patrymau a diwylliannau. Yn ogystal â datbykgu ei harfer yn gyson a chreu printiau, mae NylahMAK wedi gweithio ar draws ystod o brosiectau. www.nylahmak.com

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk