Y Drindod Dewi Sant yn paratoi i groesawu myfyrwyr ‘nȏl ym mis Medi


02.07.2020

Mae yna gyffro a gweithgarwch mawr ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyda chynlluniau'n dod at ei gilydd yn dda i groesawu myfyrwyr newydd a rhai sy'n dychwelyd yn ôl i'r Brifysgol ym mis Medi.

montage images of UWTSD Swansea, Lampeter and Carmarthen

Mae’r Brifysgol wedi cyhoeddi eisoes y bydd ei champysau ar agor ac yn barod i ddechrau addysgu ar ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd, yn amodol ar ganllawiau'r Llywodraeth. Mae'r Brifysgol yn cynllunio patrwm dysgu cyfunol ar gyfer ei rhaglenni yng Nghymru sy'n golygu cyfuniad o ddarpariaeth ar-lein ac addysgu ar y campws, pan fydd yn briodol gwneud hynny.

Mae'r Brifysgol yn gweithio i gynllun manwl sy'n rhagweld gwahanol senarios o gwmpas y cyd-destun coronafeirws a chyfarwyddebau'r Llywodraeth, yn debyg i system goleuadau traffig Llywodraeth Cymru. Y nod yw sicrhau bod myfyrwyr a staff yn dychwelyd i'r campysau yn ddiogel gan alluogi cymaint o addysgu wyneb yn wyneb â phosibl er mwyn sicrhau y gall myfyrwyr fwynhau rhaglen academaidd a chymdeithasol.

Dywedodd Ian Walsh, Profost campysau Abertawe a Chaerdydd: "Dros y misoedd diwethaf rydym wedi wynebu rhai dyddiau tywyll ond mae ein staff a'n myfyrwyr wedi gweithio law yn llaw er mwyn sicrhau dilyniant yn y profiad dysgu ac i wneud yn siŵr nad oedd gormod o darfu ar eu hastudiaethau ac agweddau ar eu bywyd cymdeithasol.

“Wrth i ni baratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, mae cydweithwyr yn gweithio o amgylch y cloc i baratoi ein cyfleusterau er mwyn sicrhau bod ein campysau a'n cyfleusterau ar-lein yn cyrraedd y safonau uchaf a ddisgwylir gan y Brifysgol.

"Wrth i ni baratoi i groesawu ein myfyrwyr i'r flwyddyn academaidd newydd, rydym am iddynt gael yr hyder bod eu profiad yn y Brifysgol yn mynd i fod o safon uchel - boed eu hastudiaeth neu'u profiad cymdeithasol, rydym yn paratoi pecyn i'w cefnogi wrth iddynt ddychwelyd i'r Brifysgol neu efallai ddod i'r Brifysgol am y tro cyntaf.

"Gan weithio gydag Undeb y Myfyrwyr a gyda chydweithwyr ar draws Cyngor Abertawe a Chynghorau Tref Caerfyrddin a Llambed, ry ni’n gweithio i sicrhau bod y cyfleusterau sydd gennym i'w cynnig ar y campysau ac yn y ddinas yn diwallu anghenion ein myfyrwyr.

"Felly, ein neges i fyfyrwyr yw p'un ai ar y campws neu ar-lein gallwch fod yn sicr bod Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar gael i chi"

Meddai Gwilym Dyfri Jones, Profost Campws Caerfyrddin a Llambed “Ry’ ni’n paratoi i groesawu myfyrwyr ‘nȏl i’r campws yng Nghaerfyrddin, Llambed, Abertawe a Chaerdydd. Rydw i am rannu neges o sicrwydd â’n myfyrwyr ein bod ni ar y campysau gwahanol yn paratoi ar gyfer yr hydref pan fyddwch chi, gobeithio, yma gyda ni yn sicrhau bwrlwm ar y campysau unwaith yn rhagor, yn unol â  rheoliadau’r Llywodraeth. Rydym am weld ein myfyrwyr ‘nôl ar y campysau, yn rhan o gymuned y campws, yn cyfrannu at fywyd y campws. Mae nifer o staff yn gweithio’n ddiwyd yn sicrhau diogelwch ein myfyrwyr oherwydd, yn y pen draw dyna beth sydd bwysicaf – diogelwch ein myfyrwyr a’r staff a fydd yma yn eu croesawu ym mis Medi.

“Mae’r cyfnod hwn, wrth gwrs, yn gyfnod cwbl ddigynsail ond mae yna oleuni ar y gorwel.  Mae yna oleuni yma ar y campysau yn barod i groesawu ein myfyrwyr. Rydyn ni’n gweithio’n agos iawn gydag Undeb y Myfyrwyr ar y gwahanol gampysau i sicrhau y bydd y profiadau cymdeithasol, y profiadau dysgu at fodd ein myfyrwyr ac yn sicrhau yn y pen draw y cânt y cyfle i gyrraedd eu llwyr botensial wedi cyrraedd y Drindod Dewi Sant. Rydyn ni am weld ein myfyrwyr yn profi llwyddiant personol, llwyddiant academaidd a llwyddiant proffesiynol a fe wnawn ein gorau glas i sicrhau eu bod yn cyrraedd y nod hwnnw”.

Mae tîm Ystadau a Chyfleusterau'r Brifysgol ar flaen y gad o ran sicrhau bod yr amgylchedd ffisegol yn barod ar gyfer mis Medi. Dywedodd Geraint Flowers, Pennaeth Prosiectau Busnes a'r Adran Fasnachol: "Ry ni'n gweithio'n galed iawn i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu mynd i'r campysau'n ddiogel ym mis Medi. 

“Er y byddwn yn mabwysiadu model dysgu ar-lein, ry ni’n canolbwyntio ar gael cymaint o fyfyrwyr â phosibl yma mewn modd sy'n ddiogel ac yn addas ar gyfer y dysgu.  Ry ni wedi edrych ar fesurau gwahanol er mwyn galluogi ddarpariaeth ddigwydd ar y campws, ac mae rhai o'r rhain yn cynnwys ymbellhau cymdeithasol o fewn ystafelloedd dosbarth, diheintio dwylo, systemau un ffordd, cynlluniau dodrefn ar draws yr ystâd gyfan ac, yn bwysicach, rydym wedi edrych ar amserlennu ystafelloedd fel ein bod yn cael yr ystafelloedd gorau ar gyfer eich dysgu; yr ystafelloedd mwyaf diogel ar gyfer eich dysgu yw’n blaenoriaeth. 

"Felly, er y gall myfyrwyr fod mewn seminarau, gweithdai a grwpiau cyfoedion llai, bydd y grwpiau hynny'n cael eu cynnal mewn ystafelloedd sy'n briodol ar gyfer dysgu corfforol ar y campws. Ry ni'n credu ei bod yn bwysig i'r dysgu corfforol hwnnw ddigwydd, ac er y bydd y model dysgu cyfunol yn mynd rhagddo, deallwn y bydd cymdeithasu a chwrdd â myfyrwyr eraill ar y campws yn bwysig iawn i'n myfyrwyr".

Ychwanegodd Kelly Williams, Pennaeth Gweithrediadau a Chydymffurfiaeth: "Ry ni’n gweithio ar draws pob un o'n campysau yn ystod y cyfnod hwn i’w diogelu a’u cael yn barod i'n myfyrwyr ddod yn ôl ym mis Medi.

"Mae hyn yn cynnwys ymbellhau cymdeithasol a mesurau ffisegol i sicrhau bod ein campysau mor ddiogel ag y gallant fod tra'n cynnal y gymuned y byddech yn ei disgwyl o brofiad eich campws. Mae hyn yn cynnwys edrych ar ein holl wasanaethau, gan gynnwys llety ac arlwyo a sicrhau eich bod yn gallu dod i gampws lle gallwch fyw a chael profiad da o'r campws hwnnw. Rydym yn edrych ar gynlluniau glanhau, sut rydym yn dyrannu myfyrwyr i'w llety, ac mae ein tîm i gyd yn gyffrous iawn o gael ein myfyrwyr yn ôl ar y campws ym mis Medi ".