Y Gymdeithas Frenhinol yn cyhoeddi deiliaid dyfarniadau ei chynllun Entrepreneur Preswyl 2021


08.02.2021

Mae’r Athro Gwadd Jessica Leigh Jones ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn un o blith 16 o entrepreneuriaid, uwch wyddonwyr ac arweinwyr busnes y dyfarnwyd lle iddynt ar gynllun Entrepreneur Preswyl y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer 2021. 

The University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Visiting Professor Jessica Leigh Jones is one of 16  entrepreneurs, senior scientists and business leaders awarded a place on the Royal Society’s Entrepreneur in Residence scheme for 2021.

Mae’r Entrepreneuriaid yn ymuno â rhwydwaith cynyddol mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil ar draws y DG, gan helpu i drosi  ymchwil sydd ar flaen y gad yn llwyddiant diwydiannol. Ochr yn ochr â’r sefydliad sy’n eu lletya, bydd deiliaid y dyfarniadau’n datblygu prosiectau sy’n meithrin sgiliau entrepreneuraidd staff a myfyrwyr, yn ogystal â’u dealltwriaeth o’r heriau gwyddonol y mae cwmnïau’r ardal yn mynd i’r afael â nhw.

Jessica Leigh Jones, MBE, yw cyd-sylfaenydd a Phrif Weithredwr  y cwmni technoleg gyrfaoedd iungo solutions, ac mae’n Athro Gwadd yn y Drindod Dewi Sant gyda chymorth yr Academi Beirianneg Frenhinol i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o raddedigion  intrapreneuraidd i sbarduno menter yn y maes gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Bydd y penodiad diweddaraf hwn yn cryfhau’r rôl gydweithredol honno ymhellach drwy ddatblygu Gradd-brentisiaeth newydd mewn Entrepreneuriaeth Peirianneg i feithrin diwylliant o gychwyn busnesau o fewn gweithgynhyrchu er mwyn creu canolfan ragoriaeth ar gyfer addysg beirianneg entrepreneuraidd yng Nghymru.

Drwy’r Rhaglen Peirianwyr Mentrus, y bydd Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn y Brifysgol yn ei darparu o fis Mawrth ymlaen, mae Jessica eisoes yn gweithio’n agos â’r Ysgol Peirianneg i sicrhau bod gan brentisiaid a myfyrwyr Peirianneg y wybodaeth, y sgiliau entrepreneuraidd a’r arbenigedd y bydd eu hangen yn y byd ar ôl Covid-19.

Bydd Peirianwyr Mentrus yn cyd-fynd â  Dyfodol Gweithgynhyrchu i Gymru: Fframwaith Gweithredu Llywodraeth Cymru ac yn canolbwyntio ar ddatblygu myfyrwyr a phrentisiaid peirianneg yn intrapreneuriaid yn y diwydiant, ac ar yr un pryd yn cryfhau cydweithredu rhwng prifysgolion a diwydiant ar gyfer arloesi. Mae Peirianwyr Mentrus yn rhan o strategaeth hirdymor ar gyfer datblygu mantais gystadleuol gynaliadwy yn niwydiant gweithgynhyrchu Cymru.

Meddai Jessica: “Mae’n fraint gallu ehangu fy mherthynas â’r Drindod Dewi Sant drwy gynllun Entrepreneur Preswyl y Gymdeithas Frenhinol. Rydym yn gweithio ar raglen gyffrous a fydd yn cyflwyno cymorth arloesol i’r diwydiant gweithgynhyrchu yn ne Cymru. Mae’n ysbrydoliaeth gweithio gydag academyddion a phartneriaid diwydiannol sydd â gweledigaeth ac edrychaf ymlaen at beth gallwn ni ei gyflawni gyda’n gilydd.”

Meddai Richard Morgan, Cyfarwyddwr Rhaglen: “Bydd y penodiad hwn, a gyllidir gan y Gymdeithas Frenhinol, yn caniatáu i’r Drindod Dewi Sant weithio’n agos â Jessica i gyfoethogi ein gweithgareddau menter ac arloesi ymhellach. P’un a fydd rhywun yn gweithio o fewn strwythur sefydliad sefydledig neu o fewn cwmni newydd, gall meddwl yn  entrepreneuraidd a dulliau arloesol, creadigol o ddatrys problemau fod yn hollbwysig er mwyn datblygu a chynnal mantais gystadleuol. Mae’r Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru ac yn 2il yn y DG, am gwmnïau newydd gan raddedigion sy’n parhau i weithredu ar ôl tair blynedd. Mae hyn yn tystio i’r gwaith parhaus sy’n cael ei wneud gan ein Tîm Menter a staff academaidd i gefnogi dysgwyr yn ystod eu hastudiaethau yn y Drindod Dewi Sant a thu hwnt. Bydd penodiad Jessica yn Entrepreneur Preswyl yn sicr yn ganolog o ran cyfoethogi ein darpariaeth fenter yn y disgyblaethau Peirianneg a bydd yn darparu cyfleoedd rhagorol ar gyfer ein dysgwyr i ddatblygu sgiliau y mae mawr alw amdanynt.”

Dywedodd Barry Liles, OBE, Dirprwy Is-Ganghellor Sgiliau a Dysgu Gydol Oes: “Mae’n fraint i’r Brifysgol gael cefnogaeth yr Academi Frenhinol gan alluogi ein cyfle i gydweithio ag unigolyn mor ysbrydoledig â Jessica. Mae ein gwaith gyda Jessica, mewn sawl ffordd, yn torri tir newydd wrth i ni ddatblygu modelau newydd o ddysgu rhyngddisgyblaethol. Mae'n ddyletswydd arnom fel Prifysgol i ddatblygu ein myfyrwyr fel dysgwyr hyblyg, gwydn, gydol oes sy'n gallu addasu, ar gyflymder, i'r newidiadau sy'n esblygu'n gyflym o fewn amgylcheddau'r gweithle. Bydd y fenter hon yn darparu buddion enfawr i’n myfyrwyr ac yn helpu wrth iddynt geisio am gyflogaeth gynaliadwy a da. ”

Dywedodd y Gymdeithas Frenhinol, gan fod carfan eleni yn cynnwys arbenigedd o feysydd awyrofod, cyllid cynaliadwy, y gwyddorau bywyd digidol a thu hwnt, gall helpu graddedigion i ddatblygu sgiliau a fydd wrth wraidd adferiad teg a gwyrdd o’r pandemig.

Trwy’r cynllun, cyllidir Entrepreneuriaid Preswyl i dreulio diwrnod yr wythnos gyda’r sefydliad partner. Ers y cychwyn yn 2018, mae’r cynllun wedi cyllido 65 lleoliad mewn 38 prifysgol ar draws y DG. 

Mae’r Gymdeithas Frenhinol yn Gymrodoriaeth o lawer o wyddonwyr mwyaf blaenllaw’r byd a hi yw’r academi wyddonol hynaf sydd wedi bodoli’n ddi-dor.

Diben sylfaenol y Gymdeithas, a adlewyrchir yn ei Siarteri cychwynnol o’r 1660au, yw cydnabod, hyrwyddo, a chefnogi rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth ac annog datblygu a defnyddio gwyddoniaeth er budd dynolryw.

Mae’r Gymdeithas wedi chwarae rhan yn rhai o’r darganfyddiadau mwyaf sylfaenol, arwyddocaol, ac â’r gallu i newid bywydau yn hanes gwyddoniaeth ac mae gwyddonwyr y Gymdeithas Frenhinol yn parhau i wneud cyfraniadau rhagorol i wyddoniaeth mewn nifer o feysydd ymchwil.

Ei blaenoriaethau yw:

  • Hyrwyddo rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth
  • Cefnogi cydweithio rhyngwladol
  • Arddangos pwysigrwydd gwyddoniaeth i bawb

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk