Ymagwedd Greadigol yn seiliedig ar Ddylunio ar gyfer Datrys Problemau


29.04.2020

Lansiwyd prosiect i ymchwilio a datblygu datrysiadau arloesol yn seiliedig ar ddylunio i ymateb i heriau lleol a rhanbarthol gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’i phartneriaid dan raglen Erasmus+ y Comisiwn Ewropeaidd.

A project to research and develop innovative design-led solutions to respond to local and regional challenges has been launched by University of Wales Trinity Saint David UWTSD and its partners under the European Commission program Erasmus+.

Prosiect Hyfforddi Addysgol Galwedigaethol rhanbarthol yw DeuS – prosiect Ysgol Dylunio Agored Ewrop ar gyfer Datblygu Rhanbarthol Cynaliadwy, a’i nod yw cyd-greu ymagwedd dysgu ac addysgu ar draws Ewrop ym maes dylunio, meddwl creadigol ac entrepreneuriaeth i ganfod datrysiadau creadigol a chost effeithiol i heriau lleol, drwy ddatgloi potensial y sector diwylliannol a chreadigol. Bydd yn cydweithio’n agos gyda phartneriaid mewn 10 o wledydd Ewrop yn cynnwys Awstria, Denmarc, y Ffindir, yr Eidal, Lithwania, Malta, yr Iseldiroedd a Slofacia.

Dywedodd Rheolwr Prosiect PCDDS Dr Shelley Doolan: “Rydym ni’n hynod o falch i weithio gyda’n cydweithwyr Ewropeaidd, gan gryfhau cysylltiadau sy’n bodoli a meithrin cysylltiadau a rhwydweithiau newydd. Mae’r prosiect yn adeiladu ar waith cyffrous yr Ysgol Dylunio Agored i ymchwilio a datblygu ymagweddau arloesol ar sail dylunio i ganfod datrysiadau cyfranogol, creadigol a chost effeithiol i heriau lleol.” 

Dywedodd y Swyddog Datblygu Busnes Sarah Kelley: “Mae DeuS yn gyfle cyffrous i gefnogi’r Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol ar draws Ewrop gyda datblygu cynllun hyfforddi a dysgu agored a chynhwysol. Uwchsgilio ac ailsgilio gweithwyr proffesiynol yn y diwydiannau hyn i’w galluogi i nodi ac ymateb i heriau lleol a rhanbarthol drwy broses o gyd-greu gyda llu o randdeiliaid.” 

Ffurfiwyd DeuS o gwmpas yr Ysgol Dylunio Agored, prosiect piler Matera 2019, Prifddinas Diwylliant Ewrop. Labordy dylunio yw’r Ysgol Dylunio Agored sy’n defnyddio ymagwedd o gydweithio rhwng cymheiriaid, gyda gweithwyr proffesiynol o unrhyw ddisgyblaeth yn cydweithio gan rannu gwybodaeth ac arbenigedd a phrofi’r datrysiadau dylunio gyda’r gymuned leol.

Bydd prosiect DeuS yn datblygu pecyn cymorth methodoleg hyfforddi fydd ar gael ar Lwyfan Gwybodaeth Greadigol lle mae’r system addysg, gweithwyr y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a llunwyr polisi’n dod at ei gilydd i greu datrysiadau arloesol i heriau lleol ar gyfer cymunedau lleol.

Bwriad y llwyfan yw cyflenwi’r hyfforddiant, yr wybodaeth a’r adnoddau gorau i grwpiau targed amrywiol ar draws sector y diwydiannau diwylliannol a chreadigol, gan annog cydweithio traws-sector a thrawsffiniol hefyd.

Gall defnyddwyr ddisgwyl hyfforddiant, offer a ffynonellau lefel uchel a hylaw i gefnogi dysgu gydol oes yn y diwydiannau diwylliannol a chreadigol gydag ymateb pragmataidd â ffocws hefyd i anghenion critigol y sector diwylliannol a chreadigol yn amlwg o ganlyniad i argyfwng COVID-19. Ynghyd â’r bydysawd digidol, bydd y prosiect yn trefnu sesiynau datrys problemau cydweithredol ar draws Ewrop.

Bydd y prosiect yn herio cysyniad datblygu lleol cynaliadwy drwy ganolbwyntio ar bŵer trawsnewidiol y diwydiannau diwylliannol a chreadigol.

“Nod prosiect DeuS yn y pen draw yw gosod cyfalaf dynol, cymunedau lleol a’r gweithredwyr creadigol a diwylliannol ar flaen strategaethau datblygu rhanbarthol, sef yn union yr hyn y gall y cyfuniad o Lwyfan Gwybodaeth Greadigol a hyfforddiant a digwyddiadau cyd-greu ffisegol ei gynnig. Ein nod yw meithrin dialog agored gyda llunwyr polisi a dangos iddyn nhw bod y gymuned o addysgwyr, pobl greadigol a grymoedd lleol mae’r prosiect yn ei chreu yn allweddol i alluogi’r datrysiadau arloesol, cynaliadwy a pharhaol sydd eu hangen”

Mae sefyllfa gyfredol COVID-19 wedi amlygu natur fregus sefyllfa ariannol llawer o ddiwydiannau diwylliannol a chreadigol yn enwedig gweithwyr llawrydd. A fyddwn ni’n dychwelyd i ‘fusnes arferol’ neu oes angen ailfeddwl?

Mae prosiect DeuS yn awyddus i glywed gan randdeiliaid i gael golwg a dealltwriaeth fanwl o’r anghenion, heriau, rhwystrau a datrysiadau arloesol sydd ar waith ar draws y diwydiannau diwylliannol a chreadigol. Gwahoddir chi i gynnig adborth a barn ar gyfres o themâu perthnasol.

Bydd yr wybodaeth a gawn o’r astudiaeth yn mynd at greu rhaglen hyfforddi ac adnoddau er budd diwydiannau diwylliannol a chreadigol ar draws Ewrop.

Gwahoddwn chi i gymryd rhan yn Arolygon DeuS:

Os ydych chi’n weithiwr llawrydd, unig fasnachwr, neu ficro-fenter yn gweithio yn y Diwydiannau Diwylliannol a Chreadigol hoffem glywed gennych:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-REPTm4EBUWcuNshUjEeIdWOCMyPWOJOh3oulFZoEbhURUxHTzc5RkU1Q0xGOVhWUjQ4NzBJTVBRSy4u

Os ydych chi’n berchen ar, yn cyfarwyddo neu’n rheoli menter yn y Diwydiannau Diwylliannol a Chreadigol, gwahoddwn chi i rannu eich barn gyda ni: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-REPTm4EBUWcuNshUjEeIdWOCMyPWOJOh3oulFZoEbhUMEZWVkJZUTk0UVIzNFhQVkpMRU5WVEowTS4u

Os ydych chi’n gweithio mewn proffesiynau’n gysylltiedig â’r Diwydiannau Diwylliannol a Chreadigol, er enghraifft cyrff eiriolaeth a chynrychiolwyr y farchnad lafur; awdurdodau rheoleiddio a chyhoeddus; cymdeithasau artistiaid; clystyrau creadigol, cyrff cyllido; cyrff ymchwil, byddem yn ddiolchgar am eich cyfraniad. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-REPTm4EBUWcuNshUjEeIdWOCMyPWOJOh3oulFZoEbhURVRHOU1VNjI0U1lIUkI0QTRaRU5QNEY4SC4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-REPTm4EBUWcuNshUjEeIdWOCMyPWOJOh3oulFZoEbhURVRHOU1VNjI0U1lIUkI0QTRaRU5QNEY4SC4u  

Os ydych chi’n gweithio mewn addysg a hyfforddiant (ffurfiol ac anffurfiol) yn y parth Diwydiannau Diwylliannol a Chreadigol, hoffem glywed eich syniadau: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-REPTm4EBUWcuNshUjEeIdWOCMyPWOJOh3oulFZoEbhUOU1UNUI4SzVYVkFLSTdMWFFEQVZLRjk5QS4u

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk