Ymchwilwyr Seicoleg Y Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda thîm ymchwil rhyngwladol ar Gydraddoldeb Rhyw


23.06.2020

Mae cynghrair rhyngwladol o dros 80 o ymchwilwyr ar draws 42 gwlad, gan gynnwys Dr Paul Hutchings a Katie Sullivan o adran Seicoleg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, newydd gyhoeddi eu canfyddiadau cyntaf fel rhan o brosiect ymchwil Towards Gender Harmony.

Dr Paul Hutchings & Katie Sullivan

Dr Paul Hutchings a Katie Sullivan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae’r ymchwilwyr wedi casglu data gan dros 18,000 o gyfranogwyr ledled y byd, gan gynnwys Cymru, a nod y prosiect yw archwilio agweddau tuag at gydraddoldeb rhywiol yn yr unfed ganrif ar hugain gan nodi ffyrdd o hyrwyddo cydraddoldeb ledled y byd.

Fe wnaeth yr astudiaeth ymchwil gyntaf, a adroddwyd mewn rhifyn arbennig o'r European Journal of Social Psychology, ganolbwyntio ar undod a chynghrair.  Archwiliwyd data gan bron i 7,000 o gyfranogwyr gwrywaidd ac fe ganfu bod undod â chydraddoldeb benywaidd a pharodrwydd i weithredu ar y cyd dros gydraddoldeb rhywiol yn cael ei ddylanwadu gan ganfyddiadau o fygythiad i'w statws a'u pŵer eu hunain.

“Mae’n hynod o foddhaol cael bod yn rhan o brosiect ymchwil byd-eang o’r math hwn gan helpu i gynhyrchu ymchwil a all gyfrannu at ein dealltwriaeth o un o faterion mawr yn y byd,” meddai Dr Hutchings, a arweiniodd y gwaith o gasglu a dadansoddi data ymchwil yng Nghymru. .

“Mae agweddau tuag at gydraddoldeb rhywiol yn wahanol rhwng unigolion ac ar draws cymdeithasau, ac mae’r prosiect hwn yn rhoi cyfle inni archwilio’r pwnc ar raddfa eang a chwilio am ffyrdd i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol ymhellach,” meddai Dr Hutchings.

“Mae canfyddiadau ein hastudiaeth gyfredol yn awgrymu bod yna lawer o bobl sydd dal yn barod i fod ar yr ymylon, gan weld cydraddoldeb rhywiol fel 'mater menywod' pan ry’n ni’n gwybod o ymchwil flaenorol mai gweithredu ar y cyd sydd fwyaf tebygol o greu newid mewn cymdeithas.”

Bydd y prosiect Towards Gender Harmony yn rhyddhau papurau ymchwil pellach yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 

Mae Dr Paul B. Hutchings yn seicolegydd cymdeithasol a gwleidyddol, ac yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Disgyblaeth Academaidd Seicoleg a Chynghori ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae Katie Sullivan yn seicolegydd cymdeithasol a gwleidyddol sy'n ysgrifennu ei thraethawd ymchwil PhD ar hyn o bryd.  Mae hefyd yn Diwtor Technegol ar gyfer Disgyblaeth Academaidd Seicoleg a Chwnsela yn Y Drindod Dewi Sant.

Mae gan yr adran Seicoleg yn Y Drindod Dewi Sant broffil ymchwil cryf a chyffrous ym meysydd seicoleg gymhwysol ac arbrofol. Gyda hanes cryf o gydweithredu ac arloesi, mae gan y staff sy’n gweithio ym maes Seicoleg ystod o arbenigedd methodolegol gan gynnwys dulliau ansoddol, dylunio arbrofol a datblygu ymyriadau a gwerthuso.  

Cyfeirnod: Kosakowska-Berezecka et al. (2020). Cylchgrawn European Journal of Social Psychology on Solidarity in the Spotlight: Understanding Allies' Participation in Social Change [Rhifyn Arbennig].

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk