Ymgysylltu, ysbrydoli, cefnogi: GEW2020 yn tanio gwreichion entrepreneuraidd


26.11.2020

Gan oresgyn y felan a achoswyd gan y pandemig a mordwyo o gwmpas pellter cymdeithasol ar ddigwyddiadau graddedig, concrodd GEW2020 yn YDDS y cyfyngiadau drwy hwyluso ystod o sesiynau entrepreneuriaeth ar draws ei champysau.

Overcoming pandemic blues and circumnavigating social distancing on scaled events, GEW2020 at the UWTSD conquered the limitations and succeeded in facilitating a breadth of entrepreneurship sessions across its campuses

Casgliad gwych o lwyddiannau entrepreneuraidd, yn cynnwys straeon gan ei chyn-fyfyrwyr mentrus ei hun. Sesiynau rhyngweithiol ar-lein, cyd-destun byd go iawn, amhrisiadwy. Pob un wedi’i drochi’n ddilys ag awgrymiadau ac arweiniad sydd wedi hen ennill eu plwyf. Wedi’u cyflwyno gyda llond trol o frwdfrydedd, gonestrwydd a dawn. Daeth entrepreneuriaid, myfyrwyr, addysgwyr, busnesau, arweinwyr busnes, cyflogwyr i gyd at ei gilydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau gweithdy ac i ddathlu gweithgarwch entrepreneuraidd. Manteisiwyd ar y cyfle gan lawer i ddatblygu’r gallu i arloesi, dychmygu a chreu.

 Cyfrannodd Big Ideas Wales Role Models lawer o siaradwyr ar gyfer y sesiynau, a oedd yn awyddus i annog myfyrwyr i agor eu meddyliau i syniadau newydd, i ystyried y cyfleoedd a geir gan lwybr arloesi. Pobl fusnes go iawn gyda straeon ysbrydoledig yn rhannu eu mewnwelediad a’r hyn maent wedi’i ddysgu. Yn bositif, ac ysbrydoledig, ond hefyd wedi’i wreiddio mewn realaeth bywyd entrepreneuriaid. O gyngor ymarferol ar ddiogelu arian a rheoli risg gan Manjit Biant i hanfodion strategaeth rheoli gwybodaeth effeithiol gyda Gareth Harry o GR Digital.

Yn agor yr ŵyl entrepreneuriaeth wythnos ei hyd roedd yr arbenigwr marchnata digidol Austin Walters, a ddaeth â sgiliau cyflogadwyedd yn fyw. Dim ond un o gasgliad o intrapreneuriaid ac entrepreneuriaid a roddodd o’u hamser a’u gwybodaeth i rannu strategaethau ymarferol i lywio busnes trwy gyfnod o newid digynsail. Roedd Sarah Gittin, perchennog Ysgol Ddawns, a Sarah McHarg, perchennog Super Calming, ymhlith yr enghreifftiau niferus o bobl a oedd yn rhannu eu teithiau o droi diddordebau personol yn fusnesau llwyddiannus. Rhannodd Ayesha Pontin, ymarferydd creadigol, wybodaeth a mewnwelediad mewnwr am gynhyrchu incwm trwy amrywiaeth o drwyddedau a ffrydiau, agor ffynonellau a llwybrau (e.e. PPL, Cymdeithas Hawliau Perfformio a Chontractau). Bu’n arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr, sydd efallai’n gyndyn i ddilyn eu breuddwydion i’r diwydiannau creadigol, neu’n ofni ei wneud. Yn debyg, aeth Alison Branagan Creative Consultancy trwy ‘Gelf Rhwydweithio’ i roi hwb hollbwysig i raddedigion.

Daeth Ioan Hefin; actor, ysgrifennwr a chyfarwyddwr i annog pobl i gofleidio llwybr gyrfaol mewn theatr, teledu a radio, gan roi cyngor clir a gonest ar brosiectau personol. Rhannodd Jay Smith, Cyfarwyddwr Cwmni The Stage Y Llwyfan Limited yr heriau a’r ysbrydoliaeth a arweiniodd at lwyddiant ei ysgol theatr.

Wedi’i drefnu i gyd-fynd â lansiad yr ŵyl, rhyddhawyd canllaw ‘Working It Out’ Y Drindod Dewi Sant i weithwyr llawrydd, sy’n llawn cyngor gan gyn-fyfyrwyr entrepreneuraidd Y Drindod Dewi Sant. Cafwyd adborth yn barod yn cadarnhau ei fod yn ddeunydd darllen hanfodol ar gyfer myfyrwyr graddedig yr oes sydd ohoni.

Diolch i bawb a fu’n rhan o gynllunio, gweinyddu a chyflwyno’r ŵyl ddysgu a chyfnewid ar-lein bwerus hon. Rhoddodd cymaint o fodelau rôl busnes a chyn-fyfyrwyr o’u hamser, gan wybod yn iawn mai graddedigion yw enaid y dyfodol. Mae’n glir bod awch a pharch iach at y cyfle a’r her a rydd mentergarwch ac entrepreneuriaeth, a bod brwdfrydedd, creadigrwydd a chymorth cadarn yn gallu eich rhoi ar eich traed, ac ar eich ffordd!

Ceir rhagor o wybodaeth am ein digwyddiadau gan y Sefydliad Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol Rhyngwladol

https://www.uwtsd.ac.uk/iiced/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk