Yr Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch Y Drindod Dewi Sant yn cynnal cystadleuaeth sgiliau mawr


28.04.2021

Mae'r Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Saint David wedi cynnal rowndiau terfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

The Advanced Manufacturing Skills Academy at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) hosted the finals of Skills Competition Wales.

Ymwelodd cystadleuwyr â'r Academi ar Ebrill 21 a 22 i gwblhau heriau fel rhan o adran CNC y gystadleuaeth, sy'n canolbwyntio ar dorri metel gan ddefnyddio peiriant a reolir gan gyfrifiadur.

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 bydd yr ymgeiswyr yn cwblhau eu heriau fel dau mewn amgylchedd sydd wedi ei reoli gan ddefnyddio peiriannau sydd wedi eu gwahanu'n dda.

Mae rhai o'r ymgeiswyr yn brentisiaid yn yr Academi, a agorodd ei drysau llynedd gyda'r nod o feithrin y sgiliau sydd eu hangen i ddarparu technolegau sy'n cadw diwydiant gweithgynhyrchu Cymru yn gystadleuol o safbwynt byd-eang. Mae'n rhoi hyfforddiant technegol i fyfyrwyr ar lefel gradd, a’r cyfan mewn un cyfleuster yn yr adeilad IQ yn SA1, Abertawe.

Gan weithio mewn partneriaeth â thri gweithgynhyrchwr blaenllaw - Mazak (cyflenwr offer peirianyddol) Renishaw (offer mesur/arolygu) a Sandvik Coromant (cyflenwr offer torri deunyddiau) mae gan yr Academi y cyfarpar llawn i ddiwallu anghenion llu o sectorau diwydiant.

Ar hyn o bryd mae pob un o brentisiaid yr Academi yn beirianwyr mecanyddol cyflogedig dan hyfforddiant sydd wedi cael y cyfle i astudio yn yr Academi yn rhan o'u rhaglen brentisiaeth i wella eu sgiliau technegol ymhellach gan ddefnyddio offer modern o safon uchaf y diwydiant.

"Rydyn ni’n gallu rhoi cyfle llawn iddyn nhw ddysgu am y dechnoleg a chaniatáu iddyn nhw gael amser peirianyddol gwerthfawr heb y pwysau ychwanegol a geir yn aml mewn amgylchedd gweithgynhyrchu," meddai Lee Pratt, rheolwr yr Academi yn Y Drindod Dewi Sant.

“Mae’n anodd cyfleu pa mor falch yr ydw i o’r peirianwyr ifanc hyn! O ystyried yr amser cyfyngedig i baratoi ar gyfer y gystadleuaeth sgiliau oherwydd cyfyngiadau COVID maen nhw wedi gwneud yn wych ac yn glod i'w cyflogwyr.

“Diolch yn fawr i Adam Youens a’r tîm am drefnu cystadleuaeth mor wych, Mark Aspinall o noddwyr y gystadleuaeth, Quickgrind, a’n 3 beirniad Steve Franklin, Steve Cope ac Andrew John. Rwy'n siŵr y bydd y flwyddyn nesaf hyd yn oed yn fwy ac yn well. Ymlaen i'r gystadleuaeth nesaf nawr! ”

Mae cynnal Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn gam pwysig o ran tynnu sylw at waith yr Academi yn ogystal â chreu cyfleoedd i'w phrentisiaid.

Dywedodd Lee fod cynnal Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn gam pwysig wrth dynnu sylw at waith yr Academi ynghyd â chreu cyfleoedd i'w brentisiaid.

 “Roedd y gystadleuaeth hon yn gyfle cyffrous i godi proffil yr Academi o fewn sector y diwydiant a gobeithio denu busnes pellach,” meddai Lee. “Fe wnaethon ni roi’r prentisiaid i mewn i’r gystadleuaeth nid yn unig i roi llwyfan iddyn nhw arddangos eu doniau ledled y wlad ond hefyd i wella eu hyfforddiant gyda ni.”

Cynhelir y gystadleuaeth dros gyfnod o ddeuddydd, pan fydd gan gystadleuwyr saith awr i gynhyrchu cydran o  luniad 2D a model CAD (dyluniad drwy gymorth cyfrifiadur) 3D trwy ddefnyddio meddalwedd CAM (gweithgynhyrchu drwy gymorth cyfrifiadur) a chanolfan beiriannu CNC (rheoli rhifiadol cyfrifiadurol).

Os bydd prentisiaid yr Academi yn llwyddiannus yn y gystadleuaeth, cânt eu gwahodd i fynychu'r seremoni wobrwyo, a gynhelir fel arfer yng Nghaerdydd ond sy'n debygol o fod ar-lein eleni oherwydd Covid-19.

"Byddwn wedyn yn eu cyflwyno i gystadlu yng Nghystadleuaeth Sgiliau'r Byd a gobeithio ennill lle yn y sgwad," meddai Lee. "Wedyn byddan nhw’n cyflawni rhaglen hyfforddi dwy flynedd sy'n adeiladu ar gyfer y gystadleuaeth fyd-eang sydd i'w chynnal yn Ffrainc 2023."

Daw'r gystadleuaeth ar ddiwedd blwyddyn gyntaf gadarnhaol iawn i'r Academi. Mae wedi cynnal cwrs peilot hynod lwyddiannus gyda'i garfan gyntaf o brentisiaid ac wedi derbyn adborth ardderchog gan ddiwydiant, gyda chyflogwyr yn nodi cynnydd sylweddol mewn gallu a hyder ymhlith eu prentisiaid. 

"Rydyn ni’n awyddus i ehangu'r hyfforddiant hwn ymhellach i uwchsgilio'r gweithlu presennol drwy gyfres o fodylau hyfforddi maint tameidiog mewn gwahanol ddisgyblaethau," meddai Lee.

Daw hyn ar adeg pan fo effaith Covid-19 wedi cynyddu'r angen am y sgiliau hyn yn y gwahanol ddiwydiannau a wasanaethir gan yr Academi. Mae gan raddedigion sydd â sgiliau lefel uchel rôl hanfodol i'w chwarae o ran helpu i ysgogi twf economaidd yn ystod y cyfnod ansicr hwn a’r tu hwnt, ac mae'r Drindod Dewi Sant wedi bod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a phartneriaid yn y diwydiant i ddarparu'r sgiliau a'r cyfleoedd a fydd yn helpu i ailadeiladu gwead cymunedau Cymru.

The Advanced Manufacturing Skills Academy at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) hosted the finals of Skills Competition Wales

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk