Yr Egin wrth galon sector creadigol ffyniannus yn Ne-orllewin Cymru


04.03.2021

Mae'r sector creadigol yn ne-orllewin Cymru yn ffynnu, diolch i gyfuniad o dalent, hyfforddiant a chyfleusterau o'r radd flaenaf. Wrth wraidd y sector creadigol yn ne-orllewin Cymru, y mae Canolfan S4C Yr Egin ar gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yn ysbrydoli creadigrwydd a dychymyg, gan feithrin talent ar gyfer y dyfodol.

Carys Owens, Whisper Cymru’s newly-appointed Managing Director, says the recent merger of her company Lens 360 with Whisper – a global network of production, post-production and broadcast specialists – is a further example of an ongoing success story for the creative industries throughout the Swansea Bay City Region.

Dywed Carys Owens, Rheolwr Gyfarwyddwr newydd Whisper Cymru, fod uno ei chwmni Lens 360 yn ddiweddar gyda Whisper – rhwydwaith byd-eang o arbenigwyr cynhyrchu, ôl-gynhyrchu a darlledu – yn enghraifft arall o lwyddiant parhaus i'r diwydiannau creadigol ledled Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Dywedodd Carys: "Rwy'n dod o Nantgaredig, astudiais gerddoriaeth a'r cyfryngau ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, rwy'n byw ym Mhontyberem ac wedi dilyn gyrfa lwyddiannus yn y sector creadigol yn ne-orllewin Cymru. 

"Roedd Lens 360 yn un o denantiaid cyntaf Canolfan S4C yr Egin - y ganolfan greadigol a digidol yng Nghaerfyrddin - pan agorodd yn 2018 ac aeth y cwmni o nerth i nerth, gan gyflogi pum person lleol a gweithio gyda rhai o'r sêr mwyaf yn y byd chwaraeon a cherddoriaeth."

Cyn uno â Whisper Cymru, ffilmiodd a golygodd Lens 360 'Return to Rockfield', sy'n dathlu 25 mlynedd ers recordio albwm eiconig Oasis 'What's the Story, Morning Glory?' yn Stiwdios Rockfield yn Sir Fynwy.

Cafodd y rhaglen ddogfen – sydd wedi cael ei gwylio dros filiwn o weithiau ar YouTube ers mis Hydref 2020 - ei dangos am y tro cyntaf ar MTV yn gynharach ym mis Chwefror.

Dywedodd Carys: "Mae canfyddiad bod yn rhaid i chi adael de-orllewin Cymru i weithio ar brosiectau mawr yn y diwydiannau creadigol, ond mae ein gwaith yn dangos nad yw hynny'n wir.

"Cafodd ein cynhyrchiad gyda Oasis ei wneud yn Yr Egin ac yn ein cartrefi yn ystod y cyfyngiadau symud, gyda'r Egin yn darparu cysylltedd digidol o'r ansawdd gorau a'r cyfle i rwydweithio â busnesau eraill yn y sector creadigol."

Roedd uno â Whisper - un o'r cwmnïau cynhyrchu chwaraeon mwyaf yn Ewrop – yn gam naturiol i Lens 360, ar ôl iddynt gydweithio i ddarparu darllediad o Gwpan Rygbi'r Byd 2019 yn Japan i S4C.

Mae gan Whisper Cymru hefyd aelod o staff sydd bellach yn rhan o 'swigen' tîm rygbi Cymru, sy'n darparu lluniau neu fideos i ddarlledwyr a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol Undeb Rygbi Cymru drwy gydol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Bydd Whisper Cymru, dan arweiniad Carys, yn cadw swyddfa Lens 360 yng Nghanolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin.

Dywedodd Carys:  "Mae golwg a naws yr Egin yn addas i ni. Rydym yn gwneud llawer o gynnwys ar gyfer brandiau mawr, felly mae cael cyfleuster o'r ansawdd gorau ar ein stepen drws yn creu mwy o hygrededd o ran cyfarfodydd comisiynu a chyfarfodydd gyda chleientiaid.

"Ddegawd ar ôl i mi raddio, mae gan y diwydiannau creadigol ganolfan yma yn Sir Gaerfyrddin ac mae'r Brifysgol yn strwythuro cyrsiau newydd ar gyfer y sector creadigol i ddiwallu'r angen.

"Bydd hyn yn ysbrydoli mwy o bobl i ymuno â'r sector, gan fod de-orllewin Cymru hefyd yn cynnig cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith na all llawer o leoedd eraill ei gynnig."

Mae pencadlys S4C a nifer o fusnesau eraill yn y sector creadigol yn Yr Egin.

The creative sector in South West Wales is thriving, thanks to a combination of world class facilities, talent and training.   At its heart, Canolfan S4C Yr Egin, based on the University of Wales Trinity Saint David campus in Carmarthen, inspires creativity and imagination, fostering talent for the future.

Dywedodd Carys Ifan, Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin: "Mae Carys Owens yn arloeswraig ac yn enghraifft o sut y gallwch ddatblygu busnes sydd â chyrhaeddiad rhyngwladol o dde-orllewin Cymru, ond mae gan y llwyddiant hwn lawer o wreiddiau yn Yr Egin. Bydd y sector creadigol yn chwarae rhan allweddol yn adferiad economaidd de-orllewin Cymru yn dilyn Covid-19 ac mae gan y rhanbarth yr holl elfennau i gefnogi'r twf hwn.

"Mae'r cyfuniad o'r cysylltedd sydd eisoes ar gael yn Yr Egin ochr yn ochr â rhaglen seilwaith digidol y Fargen Ddinesig yn golygu bod Dinas-ranbarth Bae Abertawe bellach mewn gwell sefyllfa nag erioed i ddiwallu anghenion y diwydiannau creadigol.

"Yn ogystal â swyddfeydd o ansawdd uchel yn Yr Egin, mae gennym hefyd gyfleusterau golygu a sgrin werdd o'r radd flaenaf, ynghyd â gweithfannau cyfleus a chyfleusterau recordio cerddoriaeth.

"Byddwn yn annog unrhyw un sy'n gweithio yn y sector creadigol i gysylltu gan fod cymaint o gyfleusterau yn Yr Egin y gallent elwa arnynt, yn ogystal â chysylltiadau o fewn cymuned greadigol y rhanbarth."

Mae ail gam Yr Egin hefyd yn cael ei gynllunio. Mae'n un o blith naw prosiect a rhaglen yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe sy'n cael eu hariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

Yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, y sector cyhoeddus a'r sector preifat, mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cael ei harwain gan Gyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro, a Chyngor Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk