Penodi cyn-Gyfarwyddwr Addysg yn Athro Ymarfer


02.12.2021

Croesawodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg yn Llywodraeth Cymru gynt, yn Athro Ymarfer yn y brifysgol.

Steve Davies

Rhoddir y teitl 'Athro Ymarfer' i unigolyn er mwyn anrhydeddu a chydnabod y person hwnnw am sicrhau rhagoriaeth academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy'n cyd-fynd â bwriadau strategol y brifysgol.

Mae Steve Davies wedi cyflawni amrywiaeth o rolau arwain mewn addysg ar lefel ysgolion, awdurdodau lleol, llywodraeth ranbarthol a chenedlaethol dros nifer o flynyddoedd. Bu ei ffocws erioed ar ddatblygu polisi a chymorth a gwella ysgolion ac ymarferwyr. Mae wedi ymgysylltu ag awdurdodaethau addysg ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol ac mae wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth ar bob lefel yn y system – gartref ac yn fyd-eang.

Meddai'r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant: 'Rwy'n falch iawn o groesawu Steve Davies i'r Brifysgol. Bu'n ffigwr blaenllaw yn ein system addysg ers nifer o flynyddoedd, yn fwyaf diweddar yn Gyfarwyddwr Addysg Llywodraeth Cymru. Mae ei yrfa hir, yng Nghymru a thu hwnt, wedi canolbwyntio ar gefnogi’r gwaith o wella ysgolion a sicrhau bod ymarferwyr a disgyblion yn gallu cyflawni eu potensial. Yn brifysgol, rydyn ni wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglen gyffrous o ddysgu gydol gyrfa i addysgwyr ar bob lefel. Edrychwn ymlaen at gyfraniad Steve i'r gwaith pwysig hwn.'

Ychwanegodd Steve Davies: ‘Rwyf wrth fy modd yn cael y cyfle i weithio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae'r Brifysgol yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o weithio gydag ysgolion, Awdurdodau Lleol a rhanbarthau i sicrhau diwygiadau addysg yng Nghymru. Mae gwaith y brifysgol o ran cyfrannu at ddysgu a chymwysterau newydd-ddyfodiaid ac arweinwyr ac athrawon ysgol profiadol yn ddylanwad mawr ar allu'r proffesiwn addysg i gyflwyno'r cwricwlwm newydd cyffrous yng Nghymru".