UNDEB MYFYRWYR Y DRINDOD DEWI SANT YN DATHLU WYTHNOS BYDDWCH WYRDD


18.05.2021

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu Wythnos Byddwch Wyrdd yr Wythnos hon.

Go Green Week

Mae Wythnos Byddwch Wyrdd, sy’n rhedeg tan ddydd Gwener 21 Mai, yn cynnwys digwyddiadau sy’n trafod cynghorion a thriciau myfyrwyr, digwyddiadau megis sesiynau coginio, sesiynau yoga, trafodaethau am ffasiwn cyflym, a sgyrsiau diddorol ar themâu gwyrdd gan ddarlithwyr y Drindod Dewi Sant, i enwi rhai yn unig.

Trefnir Wythnos Byddwch Wyrdd gan Undeb y Myfyrwyr mewn cydweithrediad ag Interniaid INSPIRE, tîm o fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli gyda’r nod o sicrhau newid cynaliadwy ar draws y Drindod Dewi Sant. Mae’n ddigwyddiad blynyddol sy’n boblogaidd ymhlith myfyrwyr ar y campws bob blwyddyn, ac ar yr un pryd yn eu hannog i feddwl mewn ffordd fwy gwyrdd.

Meddai Laura Yates, Cydlynydd Cyfleoedd Myfyrwyr ar gyfer Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant:  “Mae Interniaid INSPIRE wedi gweithio’n eithriadol o galed i annog myfyrwyr i wneud newidiadau amgylcheddol a chynaliadwy bychain, hawdd eu cyflawni, i’w ffordd o fyw ar gyfer Wythnos Byddwch Wyrdd 2021. Maent hefyd yn codi ymwybyddiaeth am ein heffaith fyd-eang yn sgil ffordd o fyw y ddynoliaeth, gyda’i defnydd di-ben-draw o nwyddau traul, a sut mae hyn yn effeithio ar y blaned. Waeth pa mor fach yw’r newid, rydym ni yn Undeb y Myfyrwyr yn teimlo y gall yr effeithiau fod yn gadarnhaol i’r blaned a’r myfyriwr, a dyna pam rydym wedi annog cyfeiriad newydd wrth gysylltu ymwybyddiaeth amgylcheddol a’n llesiant.  Pa un a yw hyn drwy fwyta prydau bwyd iachach nad ydynt yn cynnwys cig, cysylltu â natur ar ôl sesiwn yoga drwy fynd am dro heb unrhyw ddyfeisiau digidol, neu ehangu eich gwybodaeth drwy wylio un (neu bob un!) o’r sgyrsiau addysgiadol, arbenigol gan ddarlithwyr yn y Drindod Dewi Sant y mae cynaliadwyedd yn greiddiol i’w modwl neu’u hymchwil.”

Mae’r trefnwyr yn awyddus i glywed gan gyfranogwyr yn ystod yr wythnos ac yn gofyn iddynt gysylltu â nhw, fel y gallant weld a yw’r gweithgareddau wedi llwyddo i helpu neu newid eu meddylfryd a hefyd i ddarganfod a yw Wythnos Byddwch Wyrdd wedi’u hannog i wneud dewisiadau cynaliadwy.  

Meddai’r Athro Dylan Jones, Dirprwy Is-Ganghellor yn y Drindod Dewi Sant: “Mae Wythnos Byddwch Wyrdd yn fenter ardderchog a ddatblygwyd gan Undeb y Myfyrwyr ac interniaid INSPIRE i annog ein myfyrwyr i fynd i’r afael â materion amgylcheddol a llesiant.  Mae’n darparu dirnadaeth ymarferol o’r modd y gallwn ni i gyd wneud newidiadau bychain i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd a diogelu’r blaned rhag niwed pellach.”

“Mae datblygu cynaliadwy yn thema allweddol yn y Brifysgol sydd wedi’i gwreiddio yn ein cwricwlwm, ein campysau, ein diwylliant a’n cymuned ac mae Wythnos Byddwch Wyrdd yn enghraifft ragorol o ymrwymiad ein myfyrwyr i’r mater hwn”.

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth am Wythnos Byddwch Wyrdd: 💚 Byddwch yn Barod ar gyfer Wythnos Byddwch Wyrdd @ Undeb Myfyrwyr YDDS (uwtsdunion.co.uk)

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk