Y Drindod Dewi Sant yn cynnal gweithdy ar gyfer Cynllun Addysg Peirianneg Cymru.


22.12.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cynnal gweithdy ar gyfer Cynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW).

Elusen gofrestredig annibynnol yw EESW sy’n rheoli cynlluniau i ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc rhwng 8 ac 19 oed i ddewis gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Darparodd y gweithdy a gynhaliwyd yn y Drindod Dewi Sant sesiwn flasu er mwyn ceisio rhoi hwb i’r myfyrwyr a fydd yn dewis astudio’r pynciau hyn yn y dyfodol.

Roedd y gweithdy yn ddigwyddiad am ddim i fyfyrwyr sy’n byw ac yn astudio yng Nghymru ac mae’n cael ei ddarparu gan adrannau Cyfrifiadura Cymhwysol, Peirianneg a Dylunio Cynnyrch y Drindod Dewi Sant Abertawe. Yn ystod y gweithdy, cafodd y myfyrwyr gyfle cyffrous i weithio ar brosiect o’r byd go iawn gyda phartner diwydiannol a oedd wedi comisiynu’r Brifysgol i lunio datrysiad.

Mynychwyd y digwyddiad gan ddisgyblion chweched dosbarth o bedair ysgol gyfun o ar draws De Cymru. Noddwyd yr ysgolion gan gwmnïau gwahanol – Ysgol yr Esgob Gore gan adran Beirianneg y Drindod Dewi Sant, Dyffryn Taf gan adran Gyfrifiadura y Drindod Dewi Sant, Dyffryn Aman gan Ddŵr Cymru, a Bryntirion gan Zimmer Biomet.

Mae gweithdy EESW yn gyfle i weithio gyda’r Brifysgol, a hefyd gydag adrannau cwmnïau nodedig dros gyfnod o chwe mis i ymgymryd ag ymchwil, adeiladau prototeip o bosib, ac ysgrifennu adroddiad. Yn ystod y gweithdy, mae disgyblion yn dysgu sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer astudiaethau prifysgol a chyflogaeth.

Yn ystod y gweithdy, cafodd disgyblion gyfle i ddefnyddio adnoddau’r brifysgol, yn ogystal â chael cymorth gan academyddion a thechnegwyr y Drindod Dewi Sant.

Meddai Andrew Tibbott: “Mae cynnal gweithdai prosiect chweched dosbarth EESW yn rhoi cyfle i ni weithio gyda rhai o beirianwyr gwych y dyfodol ar amrywiaeth eang o brosiectau sy’n canolbwyntio ar y diwydiant. Rwy’ bob amser yn cael fy synnu gan y brwdfrydedd a’r meddwl y tu allan i’r bocs a ddangosir gan y myfyrwyr wrth ddatblygu datrysiadau perthnasol ac effeithiol i’r problemau a roddwyd iddynt.”

Yn ogystal â hyn, cynhaliodd y Brifysgol weithdy i ferched Blwyddyn 9 hefyd fel sesiwn flasu am beirianneg a ddarparwyd gan y darlithydd Nitheesh Kaliyamurthy o’r adran gyfrifiadura i hybu pwysigrwydd y pwnc o fewn y gymuned fenywaidd.

Meddai Pam Berry, Cydlynydd Gorllewin Cymru EESW: “Bu’r Drindod Dewi Sant yn cefnogi EESW ers blynyddoedd lawer. Mae ysgolion a disgyblion yn credu bod lefel y gefnogaeth maent yn ei derbyn gan staff a myfyrwyr yn eithriadol, ac mae llawer yn mynd ymlaen i astudio yn y brifysgol. Mae digwyddiadau fel yr un yma yn bwysig, gan eu bod yn gadael i fyfyrwyr a all fod yn ansicr am y brifysgol gadarnhau eu penderfyniad am yr hyn yr hoffent ei astudio yn y dyfodol.”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk