Academyddion y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno ymchwil ar Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADCG)


24.05.2021

Yn ddiweddar, cyflwynodd Alison Rees Edwards a Charlotte Greenway eu hymchwil newydd yn ystod cyfres seminarau ymchwil a gynhaliwyd gan Sefydliad Addysg a Dyniaethau’r Brifysgol.

UWTSD’s Alison Rees Edwards and Charlotte Greenway recently presented their new research during a research seminar series hosted by the University’s Institute of Education and Humanities.

Charlotte Greenway ac Alison Rees Edwards yn cyflwyno eu hymchwil newydd yn ystod cyfres seminarau ymchwil a gynhaliwyd gan y Sefydliad Addysg a'r Dyniaethau.

Mae’r ymchwil newydd yn ymchwilio i ganfyddiadau athrawon a Chynorthwywyr Addysgu o Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADCG). Amlygodd y cyflwyniad y gwaith arwyddocaol ac arloesol maent wedi’i wneud gan ennyn data cynradd gan ymarferwyr sy’n gweithio mewn ysgolion ar draws Cymru, yn amlygu sut y gall gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferwyr ddylanwadu ar y ffordd y maent yn teimlo am gefnogi plant ag ADHD. Mae’r ymchwil hwn hefyd yn darparu mewnolwg gwerthfawr i’r angen i ddatblygu hyfforddiant ac adnoddau i gefnogi addysgwyr sy’ gweithio gyda phlant ag ADHD.

Mae Alison a Charlotte eisoes wedi cyhoeddi eu gwaith yn rhyngwladol yn yr Australian Journal of Learning Difficulties with the article Knowledge and attitudes towards attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): a comparison of teachers and teaching assistants. 

Un o’r agweddau arwyddocaol eraill ar eu hymchwil yw eu bod hefyd wedi cyhoeddi’r gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg. Cafodd eu herthygl Agweddau Athrawon tuag at ADCG: Adolygiad ac Argymhellion ar gyfer y Dyfodol ei chyhoeddi’n ddiweddar yn y cyfnodolyn ymchwil Cymraeg, Gwerddon, gan ddarparu adnoddau ansawdd uchel i fyfyrwyr ac ymarferwyr sy’n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Dywedodd Alison Rees Edwards:

“Rwy’n aml yn teimlo’n rhwystredig ar ran myfyrwyr cyfrwng Cymraeg am fod diffyg sylweddol erthyglau cyfrwng Cymraeg, yn arbennig ym maes Anghenion Dysgu Ychwanegol. Yn aml, mae’n rhaid i fyfyrwyr dreulio oriau maith yn darllen a chyfieithu cyn iddynt allu dechrau ysgrifennu aseiniadau yn y Gymraeg. Pan wnes i a Charlotte y penderfyniad i ysgrifennu erthygl cyfrwng Cymraeg ar ADCG, teimlais fod hyn yn gyfle rhy dda ac yn rhywbeth a fyddai’n fuddiol i fi fy hun ac ein myfyrwyr.”

Mae llawer o raglenni yn y Ganolfan Astudiaethau Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg yn darparu arbenigedd ar Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Mae’r rhaglen Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar, lle mae Alison Rees Edwards yn Uwch Ddarlithydd, eisoes yn cynnig modylau sy’n cefnogi myfyrwyr i gael gwell dealltwriaeth o Anghenion Dysgu Ychwanegol, yn cynnwys ADCG. Fel ymchwilydd, a oedd hefyd yn gynorthwyydd dysgu cyn ei gyrfa darlithio, mae Alison mewn sefyllfa dda i ddod â theori at ei gilydd â’r cyfleoedd a’r heriau y bydd myfyrwyr yn eu hwynebu ar leoliad neu mewn lleoliadau gwaith.

Mae gan hyn oblygiadau ehangach ar gyfer y sector blynyddoedd cynnar fel y nodwyd gan Menna Machreth, Prif Swyddog Amrywiaeth Cydraddoldeb a Chynhwysiant Mudiad Meithrin:

"Mae erthyglau cyfrwng Cymraeg am Anghenion Dysgu Ychwanegol ym maes y Blynyddoedd Cynnar yn brin iawn, er bod angen mawr am yr ymchwil ac arbenigedd er mwyn datblygu’r gweithlu a’u harfogi i ymateb i anghenion pob plentyn yn eu gofal. Da fyddai gweld mwy o erthyglau ac adnoddau yn trafod ADY trwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr ac ymarferwyr sy’n gweithio ac yn datblygu eu sgiliau mewn lleoliad a chyd-destun cyfrwng Cymraeg."

Mae Alison Rees Edwards a Charlotte Greenway yn parhau gyda’u hymchwil ac mae erthygl arall ganddynt ar y gweill sy’n Astudiaethau ansoddol yn archwilio i brofiadau cynorthwywyr addysgu sy’n gweithio gyda ADCG. Mae Alison hefyd yn ymgymryd ag astudiaethau PhD gan bellhau ei harbenigedd ymchwil cysylltiedig ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Gallwch ddarllen gwaith Alison a Charlotte yn y cyhoeddiadau isod:

Greenway, C. W., & Rees Edwards, A. (2021). Agweddau Athrawon tuag at ADCG: Adolygiad ac Argymhellion ar gyfer y Dyfodol. Gwerddon, 32, 7-25.

Greenway, C. W., & Rees Edwards, A. (2020). Knowledge and attitudes towards attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): a comparison of teachers and teaching assistants. Australian Journal of Learning Difficulties, 25(1), 31-49.

Mae gwybodaeth bellach ynghylch darpariaeth y brifysgol yn y maes Blynyddoedd Cynnar ar gael ar ein gwefan.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076