Arddangosfa Newydd yn dangos effaith newid hinsawdd


26.11.2021

Mae arddangosfa newydd yn edrych ar effaith newid hinsawdd wedi agor yng Ngholeg Celf  Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod). Daw Alternative Futures ag ystod o ymatebion gweledol amlgyfrwng i gynhadledd COP26 a’r hinsawdd at ei gilydd.

A new exhibition looking at the impact of climate change has opened at UWTSD’s Swansea College of Art.

Cynhaliodd y DU 26ain Uwchgynadleddau’r Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (COP26) yn Glasgow ar 31 Hydref – 13 Tachwedd 2021. Daeth Uwchgynhadledd COP26 â phartïon at ei gilydd i gyflymu’r camau tuag at wireddu goliau Cytundeb Paris a Chonfensiwn Newid Hinsawdd Fframwaith y Cenhedloedd Unedig.

Mae’r argyfwng hinsawdd yn gyfle dysgu hanfodol. Mae natur y broblem gymhleth hon yn galw am ddysgu dwfn sydd nid yn unig yn ymestyn gwybodaeth a dealltwriaeth pobl ynghylch newid hinsawdd, ond hefyd yn cyffwrdd ar eu gwerthoedd, ymdeimlad o le a theimlo cyfrifoldeb.

Mae addysg yn ffactor hanfodol yn y frwydr fyd-eang fwyfwy taer yn erbyn newid hinsawdd. Mae cael gwybodaeth ynghylch y ffenomen hon yn helpu pobl ifanc i ddeall ac ymdrin â chanlyniadau cynhesu byd-eang, yn eu hannog i newid eu hymddygiad a’u helpu i addasu i’r hyn sydd eisoes yn argyfwng byd-eang.

Mae myfyrwyr y rhaglenni BA Ffotograffiaeth Ddogfennol a Gweithredaeth Weledol, BA Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau, Celf a Dylunio Sylfaen, a BSc Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd wedi cyfrannu at yr arddangosfa, sydd wedi’i churadu gan staff a myfyrwyr. 

Meddai Siân Addicott, Pennaeth Astudiaethau Ffotograffiaeth Israddedig: “Gwnaethom wahodd myfyrwyr i gyfleu pwysigrwydd ymdrin â newid hinsawdd a chynaliadwyedd trwy eu gwaith.

“Mae’r arddangosfa’n gyfle gwych i fyfyrwyr a’r gymuned ehangach gymryd rhan a lledaenu ymwybyddiaeth ynghylch y neges hollbwysig hon.”

Meddai Lara Hopkinson, Rheolwr Rhaglen Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd “Roedd y cyfle i ddod â myfyrwyr ynghyd o wahanol ddisgyblaethau o gwmpas nod eiriolaeth newid hinsawdd yn gyfle gwych, a ddaeth i’w anterth mewn arddangosfa i rannu delweddau a gwybodaeth i amlygu’r argyfwng.  Cafodd myfyrwyr e’n ddiddorol gweithio gydag eraill ac rydym yn edrych ymlaen i ddatblygu prosiectau cydweithredol pellach yn y dyfodol.”

Creodd Alex Smith, a raddiodd o’r rhaglen Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau yn Y Drindod, sydd bellach yn gweithio fel artist preswyl yn y Brifysgol, fideo ar gyfer yr arddangosfa.

Meddai: “Cafodd ei recordio yn Fairbourne, y mae arbenigwyr yn rhybuddio a fydd wedi’i foddi’n llwyr gan y môr yn y blynyddoedd i ddod oherwydd cynhesu byd-eang. Mae’r fideo yn gynrychiolaeth o’r tai, y bobl a hanes y pentref a fydd wedi diflannu.” 

A new exhibition looking at the impact of climate change has opened at UWTSD’s Swansea College of Art.

Cyfrannodd Celf a Dylunio Sylfaen Y Drindod trwy’r prosiect Seicoddaearyddiaeth, a chanlyniad hyn oedd cyfres o ymatebion, yn cynnwys ‘Life of a Garment’, ‘The Significance of Objects’ a ‘Navigation of the Street’.

Meddai Katherine Clewett a Shellie Holden: “Galluogodd hyn i’r myfyrwyr adfyfyrio trwy’r pethau bob-dydd, gan ysgrifennu, ffilmio, darlunio, a gwneud, i ystyried eu lle yn y byd a’r pethau o’u cwmpas.

“Er enghraifft, Tecstilaau a Ffasiwn yw rhai o’r cyfranogwyr mwyaf at dirlenwi, ac mae rhan o ethos Ffasiwn/Tecstilau yn cynnwys ailwerthuso’r dillad a ddefnyddiwn, gan sicrhau ein bod yn ystyried dulliau mwy moesegol a chynaliadwy o adhawlio ein dillad, lle bo’n bosibl, gan arwain at ‘brotestiadau bach’ ar ffabrig.

“Mae ‘Significance of Objects’ yn annog myfyrwyr i gael gwell dealltwriaeth o sut y caiff cynhyrchion a defnyddiau traul eu gwneud, o be y daw defnyddiau crai a sut y mae prosesau gweithgynhyrchu wedi cael effaith hirdymor ar yr amgylchedd. Yn ‘Navigation of the Street’ arsylwodd myfyrwyr ar gymdeithas mewn man trefol gan alluogi ymateb uniongyrchol i ymddygiad dynol a’n rôl ninnau fel ysgogwyr newid.”

Hefyd, mae gwirfoddolwyr o’r fferm gymunedol Glasbren yn cefnogi’r arddangosfa, sy’n fenter gymunedol sy’n ymrwymo i adfer rhwydweithiau bwyd lleol, adfywio amgylcheddau lleol ac ailgysylltu plant, pobl ifanc ac oedolion i’r lleoedd y daw eu bwyd.

A new exhibition looking at the impact of climate change has opened at UWTSD’s Swansea College of Art.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk