Arddangosfa Raddio Ar-lein STEM 2021 i'w lansio ar 9 Gorffennaf


07.07.2021

Bydd myfyrwyr sy'n graddio mewn cyrsiau Pensaernïaeth, Cyfrifiadura, Peirianneg ac Adeiladu ac Amgylcheddol o Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA) Y Drindod Dewi Sant yn arddangos eu prosiectau blwyddyn olaf drwy lwyfan digidol ar 9 Gorffennaf.

SIOE 2021 Raddio STEM 2021

Sioe 2021 Raddi STEM

Yn lle'r digwyddiad a gynhelir fel arfer ar gampws SA1 Glannau Abertawe gwerth £350 miliwn yn Y Drindod Dewi Sant, mae'n gyfle amhrisiadwy i'r myfyrwyr hynny gyflwyno eu gwaith i arbenigwyr diwydiannol, casglu adborth amhrisiadwy a helpu i greu cyfleoedd gwaith drwy fforwm ar-lein.

Mae dros 100 o fyfyrwyr yn arddangos eu gwaith blwyddyn olaf, yn greadigol ac yn seiliedig ar ymchwil. Mae nifer o'r myfyrwyr STEM hyn eisoes wedi dod o hyd i waith ac yn dechrau eu gyrfaoedd, ac eraill sy’n aros gyda ni i gwblhau eu Gradd Meistr.

I'r myfyrwyr hynny sy'n dal i chwilio am waith mewn economi anodd oherwydd Covid, bydd yr arddangosfa rithwir yn eu galluogi i rannu eu sgiliau a'u galluoedd yn weledol i ddarpar gyflogwyr nid yn unig yn y DU, ond hefyd yn fyd-eang.

Mae galw mawr am raddedigion STEM a chyrsiau sy'n defnyddio sgiliau o'r meysydd hyn yn amlwg iawn yn y tablau cynghrair ar gyfer rhagolygon graddedigion o ran cyflogau a chyflogaeth broffesiynol ac maent yn swyddi sy'n hanfodol i economi'r DU.

Mae sioe STEM ar-lein yn cynnwys fideos a chyfweliadau, gyda gwobrau am brosiectau gorau i fyfyrwyr sydd wedi ysbrydoli eu darlithwyr gyda phrosiectau dychmygus a blaengar, gan ddod o hyd i atebion i broblemau diwydiant y byd go iawn.

 

Meddai Dr Greg Owen, Cyfarwyddwr Academaidd WISA: "Mae'r sioe diwedd blwyddyn yn gyfle gwych i'n myfyrwyr rannu eu prosiect a'u cyraeddiadau â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant a darpar gyflogwyr.  Rydyn ni’n falch dros ben o'r gwaith y mae ein myfyrwyr wedi'i gynhyrchu, yn enwedig o ystyried anawsterau ychwanegol y pandemig presennol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddathlu'r amser hwn gyda nhw ac rydyn ni’n dymuno'r gorau iddyn nhw yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol!"

Meddai Dr Deborah Hughes, Cyfarwyddwr y Rhaglen, Arolwg Meintiau: "Rydyn ni am roi llongyfarchiadau enfawr i'n holl fyfyrwyr. Rydyn ni  mor falch o beth rydych wedi ei gyflawni. Nid graddio yw'r nod terfynol, dim ond dechrau eich taith yw hynny ac rydyn ni’n dymuno'r gorau i chi yn eich gyrfa ddewisol yn syrfewyr meintiau, rheolwyr adeiladu, peirianwyr sifil, technolegwyr pensaernïol a syrfewyr adeiladu."

Lara Hopkinson, Uwch Ddarlithydd a Rheolwr Rhaglen Cadwraeth Amgylcheddol:

"Mae ein carfannau Cadwraeth Amgylcheddol yn anhygoel, yn gweithio'n galed ac yn bleser i’w haddysgu. Mae eleni wedi bod yn arbennig o heriol, ac eto maen nhw wedi croesawu ac addasu i'r newidiadau'n rhwydd. Maen nhw’n gweithio'n dda gyda'i gilydd ar draws grwpiau blwyddyn, gan ddangos pa mor agos yw ein cwrs. Rydyn ni’n hynod falch o bawb ac yn diolch am fod yn rhan o'r teulu 'Naturiol'."

Phil Organ, Rheolwr Rhaglen, BA ac MA Animeiddio Cyfrifiadurol: "Mae'r myfyrwyr wedi gweithio y tu hwnt i'w gobeithion a'u dychymyg eu hunain i orffen gwaith prosiect gyda rhai animeiddiadau rhagorol. Ar draws pob blwyddyn mae'r grwpiau wedi gweithio'n galed i greu celfyddyd gysyniad newydd, modelau 3D, golygfeydd ffilm ac effeithiau gweledol anhygoel. Mae'r gwaith creaduriaid a chymeriad eleni wedi cyrraedd safon newydd i'w datblygu a chyfareddu."

Richard Morgan, Cyfarwyddwr Rhaglen, Dylunio Gemau Cyfrifiadurol: "Mae’r darpar raddedigion gemau cyn bo hir yn dangos yn glir y doniau amrywiol sydd ganddynt fel grŵp yn eu harddangosfa a dylai pob un fod yn falch o'r hyn y maen nhw wedi'i gyflawni yn eu hamser yn y Brifysgol. Rwy'n teimlo eu bod nhw wedi dangos penderfyniad a chymeriad a fydd yn sicr o'u helpu i ddatblygu nid yn unig yn weithwyr proffesiynol, ond hefyd yn unigolion. Dymuniadau gorau iddyn nhw ar gyfer y dyfodol. "

Meddai Dr Kapilan Radhakrishnan, Cyfarwyddwr Academaidd Cyfrifiadura Cymhwysol: "Mae sioe radd y flwyddyn mor arbennig i staff a myfyrwyr ar ôl dioddef blwyddyn heriol dros ben. Roedd mor galonogol gweld ein myfyrwyr yn gwneud yn eithriadol o dda ac yn rhoi popeth i gyflawni eu nod. Mae'r sioe radd yn rhoi cyfle i ddangos y wybodaeth, y cymhwysedd a'r sgiliau y maent wedi'u caffael yn y Brifysgol. Hoffai Cyfrifiadura Cymhwysol ddymuno gyrfa lwyddiannus a'r gorau iddyn nhw yn eu hymdrechion yn y dyfodol. "

Meddai Dr Paul Harries, Pennaeth Pensaernïaeth: "Mae'r sioe radd yn cynnig cyfle i'n myfyrwyr ddangos eu gwaith i benseiri yn ymarferol, cyflogwyr posibl yn y dyfodol a'r cyhoedd. Dyma'r porth i ran nesaf eu taith i ddod yn benseiri cwbl gymwysedig. Mae'r gwaith y maent wedi'i gyflwyno yn y sioe hon yn arwydd o'u parodrwydd i gychwyn ar y daith gyffrous hon. Byddan nhw’n yn mynd i ymarfer proffesiynol yn hyderus, yn seiliedig ar y sgiliau a'r ddealltwriaeth y maent wedi'u datblygu dros y tair blynedd diwethaf. Dymunwn bob llwyddiant iddynt ar gyfer eu dyfodol ym myd pensaernïaeth."

Dyfarnwyd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf i James Dunhill BSc mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch. Meddai: "Rwy'n falch dros ben o'r hyn rwy wedi ei gyflawni ac i gael fy nghynnwys yn Arddangosfa Graddio STEM 2021 eleni. Mae'r brifysgol wedi cynnig cymaint o gefnogaeth drwy gydol fy astudiaethau a bydd hyn yn fy ngalluogi i arddangos fy ngwaith a chynrychioli'r brifysgol. Mae'r Drindod Dewi Sant wedi bod yn galonogol iawn, gan ganiatáu i mi ennill gradd dosbarth Cyntaf a'm galluogi i astudio ar gyfer cymwysterau ychwanegol ochr yn ochr â'm gradd, er mwyn gallu datblygu ac ehangu fy sgiliau ymhellach. Rwy'n falch o barhau â'm hastudiaethau ac ymuno â rhaglen Meistr yn Y Drindod Dewi Sant mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch (MSc)."

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk