Astudiwch trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Athrofa Rheolaeth a Iechyd


28.05.2021

Mae’r Athrofa Rheolaeth a Iechyd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnig darpariaeth eang trwy gyfrwng y Gymraeg i’w myfyrwyr, ac yn annog pobl i astudio yn ei Mamiaith.

Sport Excercise Science Banner

Mae agweddau cynyddol ar gyrsiau megis Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored, Busnes a Rheolaeth, Sgiliau ar gyfer y gweithle, Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rheolaeth Chwaraeon, Twristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch yn cael eu cynnig trwy gyfrwng y Gymraeg ar gampysau Caerfyrddin ac Abertawe.

Mae’r Athrofa yn cynnig y ddarpariaeth hon ar gyfer myfyrwyr sy’n rhugl yn y Gymraeg, yn ogystal i’r rhai sy’n llai hyderus neu sy’n ddysgwyr. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer myfyrwyr israddedig yn amrywio o gyrsiau sy’n cynnig ambell fodiwl drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’n bosib i fyfyrwyr astudio modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg hyd yn oed os ydynt yn astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Saesneg.

Drwy astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, mae’r Athrofa yn pwysleisio fod yna nifer o fanteision dros wneud hyn sy’n cynnwys gwella cyflogadwyedd a datblygu i fod yn arbenigwyr maes dwyieithog. Wrth astudio yn y Brifysgol mae’r myfyrwyr sy’n astudio drwy’r Gymraeg yn derbyn cefnogaeth ieithyddol gyda’u tiwtoriaid, yn cael y cyfle i astudio mewn grwpiau llai, yn medru astudio tuag at dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn ogystal â pherthyn i gymuned Gymreig o fewn y Brifysgol. 

Mae Rebecca Fountain yn fyfyrwraig sy’n dilyn cwrs Addysg Gorfforol ar gampws Caerfyrddin ac wedi elwa o’r cyfle i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg: "Mae fy mhrofiad o gyflwyno peth o fy ngwaith cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn un positif iawn, ac un fydd yn helpu fi i sicrhau swydd dysgu yn ysgolion Cymraeg yn y dyfodol. Yn wir, mae staff yn Athrofa Rheolaeth ac Iechyd y Brifysgol wedi bod yn eithriadol - maent bob amser yn barod i helpu, a theimlaf gallaf droi atyn nhw unrhyw amser i drafod agweddau'r cwrs trwy'r Gymraeg. Mae'r cymorth dwi wedi cael yn ystod fy mlwyddyn gyntaf o Brifysgol wedi bod yn ffantastig!"

Yn ôl Heddwen Davies, Darlithydd Iechyd, Chwaraeon ac Addysg Gorfforol yn yr Athrofa: “Mae’n hollol wych bod gennym ystod eang o fodylau ar gael i’w hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn Athrofa Rheolaeth ac Iechyd, yma ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Amrywiant o fodiwlau sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio gweithgareddau anturus yn yr awyr agored a dysgu am fuddion symud yn gorfforol boed yn y gampfa neu’r awyr agored. Wrth sicrhau bod staff o fewn yr athrofa yn medru’r Gymraeg cynigir ymdeimlad o berthyn. Bydd dod i adnabod pob myfyriwr yn flaenoriaeth i’r staff.  Ymfalchiir yn eu llwyddiant, yn academaidd ac yn allgyrsiol.”

 Ychwanega Gwilym Dyfri Jones, Profost Campysau Caerfyrddin a Llambed: “Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo’n fawr yn y modd y mae’r Athrofa Rheolaeth a Iechyd wedi ehangu ei darpariaeth Gymraeg a dwyieithog yn ddiweddar. Mae cyfleoedd cyffrous i siaradwyr Cymraeg astudio ystod o feysydd trwy gyfrwng y Gymraeg a, thrwy hynny, gryfhau eu cyflogadwyedd yn sylweddol. Mae tîm o diwtoriaid gweithgar ar gael i ddarparu cefnogaeth academaidd a bugeiliol o safon trwy gyfrwng y Gymraeg a hynny o fewn awyrgylch diogel, cartrefol ac ysgogol. I’r rheini sy’n ansicr ynghylch astudio rhan o’u cwrs o fewn yr Athrofa yn Gymraeg, mae’r Brifysgol yn cynnig cefnogaeth ieithyddol trwy gydol y flwyddyn academaidd, boed trwy weithdai wyneb yn wyneb neu drwy adnoddau dysgu ar-lein. Mae’r rheini sydd wedi manteisio ar y gefnogaeth hon yn ystod y blynyddoedd diweddar wedi elwa’n fawr yn bersonol ac yn broffesiynol.’  

Nodyn i'r Golygydd

Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk