Athro Gwadd yn Y Drindod Dewi Sant i Gyflawni Rôl Cysylltiadau Diplomyddol Allweddol gyda Grŵp Ymgysylltu Ieuenctid y Cenhedloedd Unedig


24.05.2021

Bydd Jessica Leigh Jones MBE, Athro Gwadd yr Academi Beirianneg Frenhinol yn Y Drindod Dewi Sant, yn gwasanaethu’n Ganolbwynt Byd-eang ar gyfer Darparu Sgiliau Cyflogaeth i Ymfudwyr yng Ngrŵp Mawr y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Plant ac Ieuenctid (UN MGCY). 

The University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Visiting Professor Jessica Leigh Jones is one of 16  entrepreneurs, senior scientists and business leaders awarded a place on the Royal Society’s Entrepreneur in Residence scheme for 2021.

Jessica fydd y dinesydd cyntaf o Gymru o dan 30 oed i dderbyn yr anrhydedd ddiplomyddol hon.

MGCY y Cenhedloedd Unedig yw "mecanwaith awdurdodedig, swyddogol, ffurfiol a hunan-drefnedig" Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig sy'n "cysylltu pobl ifanc â system y Cenhedloedd Unedig i helpu i sicrhau y gwireddir eu hawl i gymryd rhan yn ystyrlon."

O’i bencadlys yn Efrog Newydd, mae MGCY y Cenhedloedd Unedig yn chwarae rhan wrth feithrin gallu, polisi ac eiriolaeth, gwybodaeth ac ymgysylltu â phobl ifanc, ar lefelau byd-eang, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae'r sefydliad yn gweithredu o fewn fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer hawliau dynol, datblygu cynaliadwy, heddwch a diogelwch, gwydnwch a gweithredu dyngarol.

Meddai Jessica Leigh Jones MBE: "Mae'n anrhydedd gwasanaethu yn y rôl bwysig hon ar adeg pan yw ansicrwydd byd-eang yn sgil Covid-19 a Brexit yn dylanwadu ar ragolygon cyflogaeth ac uchelgeisiau gyrfa pobl ifanc. Edrychaf ymlaen at weithio gydag MGCY y Cenhedloedd Unedig i ddatblygu mentrau a llwyfannau polisi ystyrlon er mwyn i ymfudwyr ifanc gyflawni eu potensial llawn, unrhyw le yn y byd."

Meddai Elana Wong, Canolbwynt Byd-eang ar gyfer y Gweithgor Ymfudo ym MGCY y Cenhedloedd Unedig, "Rydyn ni’n falch dros ben bod Jessica yn ymuno â'n tîm Integreiddio Cymdeithasol ac Economaidd yn ein Canolbwynt newydd ar gyfer Darparu Sgiliau i Ymfudwyr, ac yn gyffrous am y wledd o wybodaeth a phrofiadau y mae'n ei roi i'r tîm cydlynu."

Mae'r swydd am gyfnod o flwyddyn ac mae'n canolbwyntio ar Nod Datblygu Cynaliadwy (SDG) 8 y Cenhedloedd Unedig, Gwaith Teilwng a Thwf Economaidd. Bydd Jessica yn ystyried pwysigrwydd entrepreneuriaeth, a dylanwad technoleg a gweithio hyblyg o bell, wrth lunio rhagolygon cyflogaeth ymfudwyr ifanc.

Derbyniodd Jessica MBE am wasanaethau i fenywod mewn peirianneg yng Nghymru yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2020 a hi yw Prif Swyddog busnesau newydd Gweithredol CareerTech, iungo Solutions.

Mae iungo Solutions wedi'i enwi'n un o bum busnes newydd twf uchel gorau Cymru gan Tech Nation, ac yn ddiweddar graddiodd o Raglen gychwynnol Cyflymydd twf uchel Llywodraeth Cymru ar gyfer sylfaenwyr sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Gweledigaeth y cwmni yw "creu brand rhyngwladol ar gyfer prentisiaethau, wedi'i ategu gan seilwaith cysylltiedig o gyfleoedd addysg a chyflogaeth". Mae ymrwymiad iungo i symudedd cymdeithasol wedi'i gydnabod drwy Wobr Arwain y Ffordd ar gyfer Amrywiaeth a Chynhwysiant ac ar hyn o bryd mae'n adeiladu llwyfan Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad (IAG) i helpu pobl ifanc 14 - 18 oed i gynllunio eu gyrfaoedd.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk