Athro yn derbyn dyrchafiad wrth gwblhau cwrs meistr mewn Ymarfer Proffesiynol.


13.07.2021

Cychwynnodd Owain Edwards ar ei siwrnai gyda’r Brifysgol yn 2018 pan ddechreuodd astudio’r cwrs Meistr mewn Arfer Proffesiynol. Cynigwyd ysgoloriaeth i Owain gan y Brifysgol i gwblhau’r cwrs fel ffordd o’i dreialu i weld os oedd y rhaglen yn addas ar gyfer athrawon.

Owain Edwards

Mae’r cwrs wedi cael ei strwythuro er mwyn datblygu unigolion o fewn eu swyddi. Mae Owain wedi gweld y cwrs yn ddefnyddiol, gan iddo sylweddoli fod yr hyn oedd yn ei ddysgu yn ei ddatblygu fel unigolyn yn y gweithle. Dywedodd Owain: “Roedd yn rhoi cyfle i fi i gymryd cam yn ôl i wneud bach o ymchwil, bach o waith theori mewn i ymarferion gwahanol, ac ystyried sut fydden i’n gallu defnyddio hwn o fewn fy ngwaith ysgol.”

Er y gwaith ychwanegol bu’n rhaid i Owain wneud ar gyfer y cymhwyster, roedd sawl elfen yn cyd-fynd gyda’r hyn roedd yn ei wneud yn yr ysgol. Un o’i aseiniadau oedd i fyfyrio ar y broses o ail greu’r cwricwlwm dyniaethau; rhan o’i waith yn yr ysgol, ond yn wahanol i’r arfer, rhodd hyn gyfle i Owain i ymchwilio a datblygu’r broses yn ddyfnach.

“Roedd yn rhoi’r cyfle i fi allu darganfod beth oedd pwrpas y dyniaethau, beth oedd strategaethau’r Cwricwlwm Cymraeg yn ceisio’i wneud, yn ogystal ag ymateb i’r heriau. Ges i’r cyfle i holi athrawon eraill sut wnes i berfformio wrth arwain y datblygiad. Mae wedi bod yn gyfle i mi ysgrifennu am fy mhrofiadau, a chael gradd wrth wneud hynny.”

Yr hyn roedd Owain yn hoff ohono, oedd y ffaith fod y cwrs yn cael ei rhedeg fel rhywbeth rhan amser. Mae’n teimlo’n ffodus bod yr ysgol wedi rhoi diwrnod yma a thraw iddo fedru mynychu darlithoedd a seminarau, ac yn teimlo ei fod wedi cael cefnogaeth arbennig gan y darlithwyr. Roedd llawer o’r gwaith yn annibynnol, er hynny roedd modd trefnu i gwrdd â’r darlithwyr ar adegau oedd yn gyfleus i Owain ar ôl oriau ysgol.

Mae Owain wedi llwyddo i gwblhau’r cwrs mewn cyfnod digon heriol iddo’n bersonol. Yn ystod y cyfnod mae wedi cael llawdriniaeth ar ei gefn, wedi dod yn dad, gweithio yng nghanol cyfyngiadau’r Coronafeirws, yn ogystal â gweithio’n llawn amser o ddydd i ddydd. Mae wedi gweld hi’n anodd dod o hyd i amser ychwanegol i allu cwblhau’i waith cwrs, ond yn ddiolchgar iawn fod y cyfnod clo a gwyliau ysgol wedi’i alluogi i wneud hyn.

Dros gyfnod y cwrs, mae Owain wedi sylwi ei fod wedi datblygu fel unigolyn, ac wedi meithrin hyder ynddo’i hun i gyflawni’i swydd i’w llawn botensial. Yn ôl Owain: “Roedd y darlithwyr yn gwneud i chi sylweddoli fod yr hyn roeddech chi’n gwneud yn eich swydd, a’r cyfarfodydd ro’n i’n arwain, y cyfathrebu ro’n i’n gwneud gyda’r ysgolion eraill yn sgil yn ei hun. Roedd yn ffordd o edrych ar yr hyn o’n i’n gwneud a myfyrio arno, a chymryd yr elfennau positif allan o hynny. Fi wedi cael yr hyder i reoli fy amser yn well, a chyfathrebu gyda phobl yn well. Rwy’n edrych ar fy swydd erbyn hyn o bersbectif proffesiynol. Mae wedi gwneud i fi sylweddoli fod y sgil o fod yn athro yn medru cael ei drosglwyddo i feysydd gwahanol.”

Yn ystod ei gwrs, mae wedi llwyddo i gael dyrchafiad fel Pennaeth Dyniaethau yn Ysgol Caer Elen, Hwlffordd, ac mae Owain yn ffyddiog fod gwneud y cymhwyster hwn wedi’i helpu’n fawr i gael yr hyder i ymgeisio am y swydd. Ei obaith yw y bydd y cymhwyster yn ei alluogi i barhau gyda’i waith mewn modd effeithiol a strategaethol.

Dywedodd Sarah Loxdale, cydlynydd y cwrs: “Mae'r MA mewn Arfer Proffesiynol wedi darparu rhaglen bwrpasol i Owain sydd wedi ei alluogi i ennill credyd academaidd am sgiliau a’r dysgu mae wedi'u ddatblygu trwy ei waith. Mae cydnabod y dysgu hwn wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'w gymhwyster. Mae'n wych clywed bod Owain wedi gallu defnyddio ei astudiaethau MA i gael dyrchafiad, dymunwn yn dda iddo yn ei swydd newydd.”

Mae Owain yn cydnabod ei fod wedi gwneud y cwrs er mwyn iddo fedru agor drysau pellach i’w yrfa gan ddringo’r ysgol o fewn y byd addysg.  “Fi’n credu ei bod hi’n bwysig i ni fel athrawon i gadw dysgu, ac i gadw i wthio’n hunain i wneud pethau gwahanol, achos ma fe’n ddigon rhwydd i fynd mewn i ‘ryt.’ O ni’n dysgu am saith mlynedd… o ni’n neud yr un peth, ag o ni’n meddwl beth yw’r pwynt rili? Gyda’r cwrs ‘ma fi ‘di ymestyn yn hunan wrth feddwl yn wahanol, ac mae wedi gwneud fi feddwl yn bositif am beth fi’n gallu gwneud.”

 

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk