Breuddwyd o yrfa yn yr heddlu yn un cam yn agosach i fyfyrwraig aeddfed PCYDDS


14.07.2021

Mae Sadie France wedi graddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda gradd anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn BSc Plismona a Throseddeg - penllanw tair blynedd o waith caled yn jyglo  pedair swydd ynghyd â'i hastudiaethau a gofynion dyddiol magu teulu. Bydd nawr yn ei gosod ar y llwybr i gyflawni ei breuddwyd o yrfa yn yr heddlu.

Sadie, from Carmarthen, studied at the university’s Swansea Business Campus after deciding to return to education as a mature student.

Astudiodd Sadie ar Gampws Busnes y brifysgol yn Abertawe ar ôl penderfynu dychwelyd i addysg fel myfyrwraig aeddfed.

“Dewisais radd mewn Plismona a Throseddeg gan fod diddordeb brwd gyda fi mewn trosedd erioed a hoffwn ddilyn gyrfa gyda’r heddlu. Dewisais PCYDDS gan fy mod wedi clywed pethau da am y brifysgol,” meddai.

Yr her fwyaf a’i hwynebodd yn ystod ei hastudiaethau oedd jyglo’r teulu, y gwaith a’r brifysgol wrth sefydlu busnes fel hyfforddwraig yrru.

“Ar un adeg roeddwn i’n gwneud pedair swydd,” meddai. “Hefyd mae gyda fi anabledd dysgu a wnaeth i mi gwestiynu fy ngallu i gyflawni ar lefel academaidd, ond roeddwn i eisiau profi i mi fy hunan ac i eraill fy mod i ddim yn dwp, a dangos i bobl eraill y gallwch gyflawni unrhyw beth pan rowch eich calon a’ch enaid iddo.”

Ychwanega y cafodd ei helpu gan yr amgylchedd cefnogol yn PCYDDS . “Roedd y darlithwyr yn wych ac yn annog polisi drws agored bob amser (cyn covid),” meddai. “Roedden nhw bob amser yn rhoi cyngor gwych ac amser i fyfyrwyr, ac roedd y dysgu yn ardderchog – roedd y wybodaeth, y profiad a’r fformat atyniadol o gyflwyno darlithoedd mor ddiddorol.”

Bellach mae hi’n dathlu cyflawni ei gradd ac yn edrych ymlaen at y posibiliadau y bydd hyn yn eu hagor iddi.

“Mae cyflawni’r radd hon yn gwneud y frwydr yn werth yr ymdrech, mae’n teimlo’n anhygoel,” meddai. “Byddaf yn parhau gyda’r hyfforddiant gyrru am y tro ond yn gwneud cais i ddod yn dditectif pan fydd y rhaglen recriwtio yn agor nesaf.”

Ychwanegodd Bronwen Williams, Cyfarwyddwr Academaidd Campws Busnes PCYDDS:

“Mae Sadie wedi bod yn fyfyrwraig lwyddiannus iawn dros y tair blynedd diwethaf gyda’i chyfartaledd ar gyfer pob blwyddyn yn uwch na 70 y cant. Mae Sadie wedi gwneud hyn fel myfyrwraig aeddfed sy’n dychwelyd i addysg, sy hefyd wedi gorfod pwyso a mesur ei gwaith a’i theulu drwy gydol ei hastudiaethau. Mae hyn wedi bod yn arbennig o anodd yn ystod cyfnodau clo COVID, gan fod addysgu gartref hefyd wedi cael ei daflu i mewn i’w bywyd beunyddiol.

“Mae Sadie wedi darparu llais aeddfed a hyderus mewn trafodaethau yn y dosbarth, ac wedi dangos ymroddiad i’w hastudiaethau ac at wella ei CV academaidd ei hunan. Fel tîm addysgu, mae’r brwdfrydedd a’r ymrwymiad mae Sadie wedi ei roi i’w hastudiaethau wedi creu argraff fawr arnom, ac mae ansawdd ei gwaith yn dangos cymaint mae hi wedi datblygu ac wedi tyfu tra bu yn PCYDDS. Ein cenhadaeth yw trawsnewid addysg er mwyn trawsnewid bywydau, mawr obeithiaf ein bod wedi gwneud hyn i Sadie, a byddwn yn edrych i gael gweld y llwyddiant y bydd hi’n ei gyflawni ac yn ei haeddu’n llwyr.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk