Carfan gyntaf o raddedigion BA Crefftau Dylunio yn arddangos eu talentau


20.07.2021

Mae’r garfan gyntaf o fyfyrwyr BA Crefftau Dylunio wedi graddio o Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

The first BA Design Crafts cohort of students have graduated from UWTSD’s Swansea College of Art.

Mae’r rhaglen Crefftau Dylunio yn canolbwyntio ar archwilio a chwilfrydedd yn ymwneud â gwneuthuriad, cymhwyso defnyddiau, crefftwaith a dawn dylunio.  Meddai Anna Lewis, darlithydd Crefftau Dylunio:  “Mae’r graddedigion wedi profi i fod yn ddyfeisgar ac yn wydn dan heriau ychwanegol cyfnodau clo dilynol ac er gwaethaf cyfyngiadau o’r fath maent wedi cynhyrchu corff gwych o waith Crefftau Dylunio.”

Rhoddir sylw i themâu megis ‘cyffwrdd a chysylltedd’, mynegiannau cadarnhaol o ‘lawenydd’, dathlu natur a’r gallu i ‘wenu’, fel ymateb uniongyrchol i’r bywyd rydyn ni i gyd wedi’i wynebu dros y flwyddyn ddiwethaf.  

Dywedodd Anna fod y myfyrwyr wedi sianelu’r amser hwn ac wedi dathlu’r mynegiant cysyniadol ac ymarferol sy’n greiddiol i’r rhaglen Crefftau Dylunio.

“Gan arbenigo mewn amrywiaeth o wydr, cerameg a gemwaith, mae’r garfan eleni wedi cynhyrchu amrywiaeth o gynnyrch hardd, lliwgar a meddylgar ac ymatebion cerfluniol.” Ychwanegodd: “Er gwaethaf yr heriau a wynebwyd ganddynt maent wedi parhau’n broffesiynol ac yn gadarnhaol, gan ymateb i’r sefyllfa hynod anarferol hon ag egni a ffocws a chreu gwaith cyffrous ac arloesol. “

“Yr eiliad y bu modd i ni eu gwahodd yn ôl i mewn i’r gweithdai yn ddiogel wedi’r cyfnod clo, aeth y cynhyrchiant drwy’r to, efallai yn ymateb i fod i ffwrdd oddi wrth sgrin ddigidol.”

“Does dim yn well na dysgu yn y bywyd go iawn gyda deunyddiau go iawn.  Fel gwneuthurwyr, rydyn ni’n dyheu am y cyffwrdd a’r wybodaeth ddealledig sy’n deillio o’r profiad hwnnw a ddysgwyd.”

Mae Alyson Williams yn geramegydd ac yn wenynwr y mae’i chasgliad terfynol yn archwilio strwythurau codennau naturiol i greu cerfluniau awyr agored i wenyn a phryfed ac mae’n tynnu sylw at faterion amgylcheddol allweddol i beillwyr.  

A hithau wedi treulio’r cyfnod clo yn Tanzania, derbyniodd Juliette Zelleke yr her gan weithio gyda chrefftwyr gwydr lleol ac ar ôl dychwelyd creodd gasgliad enfys o lestri o wydr wedi’i fondio â ffocws ar lawenydd, llestri sy’n chwarae gyda ffurf, golau a lliw.  

Mae Heidi Walton yn cyfuno’i sgiliau mewn gemwaith a gwydr gan greu cromenni copr, arian a gwydr pwerus o syml a ysbrydolwyd gan gyfathrebu ac iaith megis Braille sy’n dadansoddi ystyr y gair ‘gwenu’ mewn byd lle rydyn ni’n gwisgo masgiau.  

Mae Samina Begum yn archwilio dehongliadau o emwaith a’r corff gyda ‘chyffwrdd’ a ‘chysylltiad’ yn themâu canolog gan greu ffurfiau gwydr cast prydferth i’w dal yn y llaw.  

Mae Georgina Bowles yn rhedeg stablau hurio i geffylau a hyd yn hyn mae wedi llwyddo i droi pob briff prosiect yn rhywbeth sy’n gysylltiedig â cheffylau!  Mae’i chasgliad terfynol yn arbrofi gyda ffurf penglog ceffyl mewn gwydr wedi’i slympio a dannedd ceffyl wedi’u castio’n sebonau i’n hatgoffa i olchi ein dwylo!

The first BA Design Crafts cohort of students have graduated from UWTSD’s Swansea College of Art.

Ychwanegodd Anna: “Mae moeseg waith ac agwedd gadarnhaol y garfan eleni yn wyneb y fath drallod wedi gwneud argraff mor fawr ar y tîm Dylunio Crefftau, yn wir mae hon yn flwyddyn arbennig ar bob lefel ar gyfer y cwrs.   Dymunwn bob lwc iddynt yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol ac fe’ch gwahoddwn i ddathlu gyda ni a dod i gael golwg fanylach.”

Mae’r gwaith ar gael i’w weld ar-lein yn Sioe Haf Coleg Celf Abertawe ac i’w weld yn iawn yn y sioe dros dro yn ffenestri’r gweithdy ar yr islawr yn ALEX, Ffordd Alexandra, Abertawe (o 16 Gorffennaf tan ddiwedd yr haf).

Dolenni:

Sioeau Graddio Haf

https://www.uwtsd.ac.uk/ba-design-crafts/ 

Dilynwch ni am y newyddion diweddaraf:

https://www.instagram.com/designcraft_swanseauwtsd/

https://www.facebook.com/DesignCraftsUWTSD

Cysylltwch â’r tîm:

  1. brown@uwtsd.ac.uk
  2. lewis@uwtsd.ac.uk

The first BA Design Crafts cohort of students have graduated from UWTSD’s Swansea College of Art.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk