Chris Hawker yn cael ei benodi’n Athro Ymarfer gan Y Drindod Dewi Sant


04.06.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi Chris Hawker yn Athro Ymarfer. Mae gyrfa’r Athro Chris Hawker wedi ffocysu ar newid a gwella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gan ymgysylltu ag ymchwil a siapio syniadau newydd trwy ystod o leoliadau ymchwil a datblygu. Ar hyn o bryd, mae’n cefnogi datblygiad rhaglen ‘Iechyd Cyfunol’ arloesol ar gyfer Cymru.

The University of Wales Trinity Saint David has appointed Chris Hawker as a Professor of Practice.

Mae’n bosibl mai rhaglen Iechyd Cyfunol yw’r newid pwysicaf yn y ffordd rydym yn meddwl am iechyd dynol a ‘phlanedol’; yng Nghymru, mae’r ffocws ar ei gymhwysiad mewn lleoliad byd datblygedig, yn unol ag ymrwymiad Cymru i gynaliadwyedd.

Meddai’r Athro Hawker: “Fy nod erioed yw cymhwyso’r syniadau mwyaf blaengar i ymarfer mewn gwasanaethau ar gyfer pobl i wneud gwasanaethau ‘dynol’ yn barod at y dyfodol. Rwyf wedi dychwelyd i fyw yng Nghymru gan fod y wlad wedi fy mabwysiadu mewn ffordd ac am ei bod wedi darparu’r cyfleoedd gorau o hyd ar gyfer newid a datblygu trwy’r agweddau positif sydd gan bawb rwyf wedi gweithio gyda nhw.”

Rhoddir y teitl ‘Athro Ymarfer’ i unigolyn i gydnabod eu bod wedi cyflawni anrhydedd academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy’n alinio â bwriadon strategol y brifysgol.

Ychwanegodd yr Athro Hawker: “Rwyf wrth fy modd bod y Brifysgol wedi gofyn i mi fod yn Athro Ymarfer gan y bydd hyn yn darparu rhagor o gyfleoedd i mi helpu i rannu a hysbysu gwasanaethau ar gyfer y dyfodol, yn arbennig wrth ddatblygu ymagwedd ‘Iechyd Cyfunol’ yn unol ag ymrwymiadau ‘Cenedlaethau’r Dyfodol’ Llywodraeth Cymru.

“Pobl ifanc yw’r dyfodol (o hyd) ac rydw i’n edrych ymlaen at rannu fy ngwybodaeth a phrofiad gyda nhw, eu cyffroi am wella bywydau pobl ar draws Cymru yn barhaus.”

Mae gwaith proffesiynol yr Athro Hawker wedi cwmpasu datblygu’r trydydd byd, gwaith ieuenctid yng ngogledd Llundain a datblygu cymunedol yn Efrog, cyn symud i ofal cymdeithasol ble, ar ôl cael ei recriwtio gan Gyngor Sir Morgannwg Ganol, deth yn bennaeth ar Wasanaethau Gofal Cymunedol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Cyflwynodd raglen rheoli perfformiad gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru cyn symud ymlaen i fod yn Ddirprwy Gyfarwyddwr ar Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Southampton. Dilynodd hyn drwy arwain rhaglenni arloesi iechyd ar gyfer Prifysgol Southampton.

Ar ôl gwneud gradd mewn Athroniaeth a Seicoleg, gwnaeth Ddiploma mewn Rheoli, Tystysgrif Cymhwysedd mewn Gwaith Cymdeithasol, Meistr mewn Astudiaethau Cymdeithasol Cymhwysol (Prifysgol Abertawe) ac MBA (Y Brifysgol Agored).

Mae wedi ymgymryd ag ymchwil mewn datblygu cymdeithasol ar gyfer Ysgol Fusnes Prifysgol Aston, Tavistock Institute, Rowntree Foundation, a’r Kings Fund (ymhlith eraill), a addysgwyd ar gyrsiau ym Mhrifysgol Caerdydd a bu’n Gyfarwyddwr Cyswllt ac yn Uwch Gymrawd yn Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru yng nghyn Brifysgol Morgannwg. Hefyd, mae’r Athro Hawker wedi gweithio ar nifer o raglenni datblygu ar gyfer Eurocities a, phan oedd ym Mhrifysgol Southampton, bu’n uwch bartner ym Mhlatfform Cymdeithasol ar gyfer Arloesi mewn Gwasanaethau Cymdeithasol yr UE.

Meddai’r Athro Wendy Dearing, Deon Athrofa Rheoli ac Iechyd y Brifysgol: “Mae’n bleser gennym groesawu’r Athro Hawker, sy’n ymuno â nifer o unigolion eithriadol sy’n gweithio gyda’r brifysgol i ddod â’u harbenigedd unigryw a phroffesiynol er lles ein myfyrwyr.  Mae rôl Athrawon Ymarfer yn ein galluogi i weithio gyda phartneriaid sydd ag arbenigedd penodol yn gysylltiedig â’n nodau strategol nad ydynt weithiau’n dod trwy ein llwybr academaidd traddodiadol. Trwy gymryd rhan yn ein darpariaeth, gallwn wella’r mynediad at ystod o sgiliau diffiniedig i gefnogi darpariaeth academaidd ac adeiladu ar ein henw da cynyddol am ddarparu sgiliau graddedigion yng nghyd-destun cyflogadwyedd, cynaliadwyedd ac addysg a hyfforddiant cysylltiedig â gwaith.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk