Coleg yr e-Ddyniaethau yn lansio Ysgol Haf Damcaniaeth Lenyddol ac Athroniaeth


26.05.2021

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Choleg St Berchmans yn India yn cynnal Ysgol Haf rithwir i archwilio meysydd o fewn athroniaeth a damcaniaeth lenyddol ym mis Gorffennaf 2021.

Person staring at the sky

Lluniwyd y rhaglen gan Dr Rebekah Humphreys o Goleg yr e-Ddyniaethau, y Drindod Dewi Sant a’r Athro Cynorthwyol Nithin Varghese o Adran Saesneg Coleg St Berchmans.   Nod yr Ysgol Haf yw galluogi cyfranogwyr i gryfhau eu dealltwriaeth o ddamcaniaeth feirniadol ac athroniaeth a’r modd y mae’r pynciau hyn yn gorgyffwrdd.  

Cyflwynir yr Ysgol Haf rhwng 2 a 31 Gorffennaf ac mae’r rhaglen yn cynnwys llawer o awduron a siaradwyr byd-enwog gan gynnwys yr Athro Raimond Gaita, awdur The Philosopher's Dog, Carol Adams, The Pornography of Meat, a’r Athro Jonathan Wolff, awdur nifer o lyfrau ar foeseg, athroniaeth wleidyddol ac iechyd, yn ogystal â Scott Slovic, yr Athro Chris Norris, yr Athro Steven Tauber, yr Athro Laura Wright, Dr Antje Richter, a Dr Sophie Vlacos.

Mae damcaniaethwyr beirniadol ac athronwyr yn credu mewn trylwyredd deallusol ac eglurhad cysyniadol, ac mae damcaniaeth feirniadol ei hun yn fudiad athronyddol a ddatblygodd o Ysgol Frankfurt.  Er bod perthynas anesmwyth wedi bod rhwng damcaniaeth feirniadol ac athroniaeth ar brydiau, mae rhesymau da pam gall damcaniaethwyr beirniadol ac athronwyr weithio gyda’i gilydd i ddysgu o’r hyn sydd gan y naill a’r llall i’w gynnig, yn enwedig o ran materion ynghylch cydraddoldeb; ymyleiddio; dirywio amgylcheddol; rhyngweithio / cysylltiadau rhwng bodau dynol ac anifeiliaid; a menywod, anifeiliaid a chyfiawnder cymdeithasol.  Bydd yr Ysgol Haf yn canolbwyntio ar gyflwyniadau gan ddamcaniaethwyr llenyddol ac athronwyr sy’n gwneud ymchwil o fewn y meysydd astudio canlynol: Astudiaethau Anabledd; Eco-feirniadaeth ac Athroniaeth; Dadadeiladaeth; ac Astudiaethau Anifeiliaid.  

Meddai Dr Rebekah Humphreys, “Mae hwn yn gyfle gwych na ddylid ei golli.   Mae’n anrhydedd cael cynifer o arweinwyr yn eu maes dan un to, fel petai. Mae’r ysgol haf yn dilyn ysgol yr Hydref llynedd a fu’n llwyddiannus dros ben, ac a gafodd ei chynnal a’i threfnu gan Adran Saesneg Coleg St Berchmans yn Kerala, India, pryd cafwyd dros 400 o gyfranogwyr.  Gweithiodd yr Athro Cynorthwyol Nithin Varghese yn ddiflino i’w threfnu ac roedd yn llwyddiant ysgubol.  Mae’r Coronafeirws wedi cael effaith aruthrol ar fyfyrwyr a’r symbyliad am yr Ysgol flaenorol hon oedd darparu cyfres o ddarlithoedd gan ysgolheigion blaenllaw ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig.

“Roedd yn anrhydedd enfawr i’r Drindod Dewi Sant gydweithio gyda Choleg St Berchmans yn Ysgol yr Hydref llynedd ac nawr, yn ystod yr haf hwn, ein gobaith yw ailadrodd llwyddiant Ysgol yr Hydref drwy gynnal y cyfle rhagorol hwn ar ffurf yr Ysgol Haf eleni.  Mae popeth ar-lein, ond bydd uchafswm o 400 o gyfranogwyr, felly dylech gofrestru’n gyflym os hoffech gael lle”.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle ar yr Ysgol Haf ewch i wefan yr e-Ddyniaethau neu cysylltwch â Dr Rebekah Humphreys - r.humphreys@uwtsd.ac.uk

 

Nodyn i'r Golygydd

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan o Grŵp PCYDDS, conffederasiwn o nifer o sefydliadau gan gynnwys Prifysgol Cymru, ynghyd â Choleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn golegau cyfansoddol. Mae’r Grŵp yn cynnig continwwm o Addysg Bellach i Addysg Uwch er budd dysgwyr, cyflogwyr a chymunedau.  

Gweledigaeth y Drindod Dewi Sant yw bod yn Brifysgol sydd ag ymrwymiad i les a threftadaeth y genedl wrth wraidd ei holl weithgareddau. Yn ganolog i’r weledigaeth mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysg sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir, ac sy’n ysgogi datblygiad economaidd yn y rhanbarth, ledled Cymru a thu hwnt.

Sefydlwyd y Brifysgol yn 1822 a bydd yn dathlu ei deucanmlwyddiant yn 2022. Hi yw man geni addysg uwch yng Nghymru.  Ei Siarter Frenhinol 1828 yw’r hynaf gan unrhyw brifysgol yng Nghymru.  Mae campysau’r Brifysgol wedi’u lleoli yn Abertawe, Caerfyrddin, Llambed, Caerdydd, Llundain a Birmingham.  

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i wneud myfyrwyr yn ganolog i’w chenhadaeth trwy ddarparu cwricwlwm dwyieithog perthnasol ac ysbrydoledig, darparu amgylchedd dysgu cefnogol, buddsoddi yn ei champysau a’i chyfleusterau a sicrhau bod myfyrwyr, o bob cefndir, yn cael y cyfle i gyflawni eu potensial.  

 

Mae Coleg yr e-Ddyniaethau wedi’i leoli ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant lle mae’r darlithwyr nid yn unig yn arbenigwyr yn eu maes ond hefyd yn arbenigwyr mewn darpariaeth dysgu o bell.  Rydym wedi bod yn cyflwyno rhaglenni a modylau dysgu o bell er oddeutu 30 mlynedd. Ers amser maith, rydym wedi cydnabod y manteision sydd gan ddysgu o bell o ran hyblygrwydd a dod â charfan ryngwladol o fyfyrwyr at ei gilydd.

I weld ein holl gyrsiau dysgu o bell, ewch i dudalen we’r e-Ddyniaethau: https://ihumanities.net/

 

 Coleg St. Berchmans yw sefydliad addysg uwch cyntaf Archesgobaeth Changanacherry yn Kerala, India.  Sefydlwyd y coleg yn 1922 gan yr Hybarch Mar Thomas Kurialacherry, Esgob esgobaeth Changanassery.  Fe’i dechreuwyd, gyda nod aruchel yr Eglwys Gatholig Fyd-eang, sef llunio dynion a menywod ifanc a fydd yn ymdrechu dros ragoriaeth ymhob rhan o fywyd a gwasanaeth dynol.

Cydnabyddir y Coleg dan adran 2 (f) ac adran 12B Deddf UGC (Comisiwn Grantiau Prifysgol) 1956.  Achredwyd y coleg yn gyntaf ar lefel Pum Seren yn 1999 a’i ail-achredu yn A+ yn 2006. Yn y trydydd cylch achredu yn 2012, graddiwyd y coleg unwaith eto ar A. Rhoddodd Llywodraeth Kerala a’r UGC ymreolaeth i’r coleg hwn yn y flwyddyn 2014. Yn 1996 ac 1997, enillodd “Wobr R Shankar” fawr ei bri am Goleg Gorau’r Dalaith, a sefydlwyd gan Lywodraeth Kerala. Yn 2004, dynodwyd y Coleg gan yr UGC dan ei gynllun “Coleg â’r Potensial am Ragoriaeth”. Cefnogir yr holl Adrannau Gwyddoniaeth gan FIST (y Gronfa Gwella Gwyddoniaeth a Thechnoleg) o dan DST (Adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg India).