Cwmni Badger Sett Productions yn symud i’r Egin ac yn paratoi ar gyfer ei daith gyntaf


02.09.2021

Mae cwmni a sefydlwyd gan ddau o raddedigion Actio Y Drindod Dewi Sant yn ystod y pandemig Covid-19 yn symud i bencadlys newydd yn Yr Egin, ac yn paratoi ar gyfer ei daith gynyrchiadau gyntaf.

Headshots of Alexander Rice and Elicia Axon.

Crëwyd Badger Sett Productions gan y graddedigion BA Actio Elicia Axon ac Alexander Rice ar ôl iddynt sylweddoli fod y pandemig yn gwneud hi’n anodd i raddedigion ddod o hyd i waith.

Bydd Canolfan S4C Yr Egin, a leolir ar gampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac sy’n ysbrydoli creadigrwydd a dychymyg, gan feithrin talent ar gyfer y dyfodol, yn gartref newydd perffaith i’r cwmni arloesol hwn.

Mae Badger Sett Productions yn gwmni theatr LHDTC+ sy’n ceisio cefnogi popeth sydd yn newydd. Nid yw’r cwmni yn arddel hunaniaeth LHDTC+ er mwyn bod yn allgynhwysol ond yn hytrach i fod yn gynhwysol.

Meddai Alexander, “Mae sefydlu’r cwmni hwn wedi bod yn un o’r pethau mwyaf heriol yr wyf erioed wedi penderfynu ei wneud. Dim ond profiad cyfyngedig sydd gan Elicia a minnau yn y maes. Ond, mae goresgyn pob her wedi bod mor werth chweil a boddhaus. Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i fod mewn man lle y mae cymaint o bobl sy’n barod i’n cynorthwyo. Mae’r Brifysgol wedi ein harwain yn rhagorol ac wedi ein helpu i gyrraedd y lle y mae angen i ni ei fod. Mae dychmygu lle y byddwn yn y pen draw yn fy nghyffroi’n fawr oherwydd credaf fod gennym yma rywbeth arbennig sydd â photensial diddiwedd, a phe baem yn gwneud y peth iawn, gallai hwn fod yn gyfle gwych i unigolion creadigol sydd â thalent ddatblygol.  

“Meddai rhywun wrthyf yn ddiweddar ei bod hi bob amser yn beth da i gael rhwyd ddiogelwch, ond i ba ddiben os nad ydych yn mynd i gymryd risgiau? Felly, dyna beth yr ydym yn ei wneud yma. Cymryd risg er mwyn cael cyfle i greu rhywbeth aruthrol. Mae gennym yr ymrwymiad a’r awydd sydd eu hangen i wneud y peth weithio, felly, rydym yn gobeithio y gwnaiff popeth weithio ar ein cyfer ni.”

Mae’r Brifysgol wedi cefnogi Alex ac Elicia wrth iddynt sefydlu eu menter newydd. Meddai Prif Swyddog Datblygu Busnes Dylan Williams - Evans: “Mae cynorthwyo Elicia ac Alex gyda’u menter fusnes newydd wedi bod yn wych, rydym yn falch iawn i gynnig cefnogaeth i’n graddedigion wrth iddynt sefydlu eu busnesau sydd, mewn llawer o achosion, yn gwireddu eu breuddwydion gydol oes. Mae’n bwysig dros ben ein bod ni fel Prifysgol yn gallu cyfrannu’n gadarnhaol at y meysydd cymdeithasol, economaidd a diwylliannol hynny yr ydym yn eu gwasanaethu wrth ychwanegu gwerth at ein cymunedau lleol, gyda’r gobaith y gallwn alluogi graddedigion i aros yn eu hardaloedd eu hunain, yn hytrach nag ymadael er mwyn dod o hyd i gyfleoedd ardderchog.”

Hefyd, drwy gefnogaeth y Brifysgol, gwnaethant gwrdd â Carys Ifan, cyfarwyddwr Yr Egin.

Ychwanegodd Alexander: “Gwnaeth Carys roi cyngor gwych i ni, gan gynnig desg boeth, sy’n golygu mai’r unig beth sydd yn rhaid i ni ei wneud yw gadael iddynt wybod y byddwn am ddefnyddio’r lle am ddiwrnod ac yna, gallwn ddefnyddio holl gyfleusterau amgylchedd swyddfa. Ceir yn yr ystafell hon nifer o amrywiol gwmnïau ac unigolion creadigol sydd hefyd yn defnyddio’r gwasanaeth. Mae bod yn Yr Egin yn golygu bod cymaint o broffesiynolwyr busnes eraill o’n cwmpas a all ein cynorthwyo.”

Fel graddedigion BA Actio yn Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin, mae Alexander ac Elicia yn cydnabod bod rhywbeth arbennig iawn am y cwrs, yn enwedig oherwydd bod myfyrwyr yn cael gweithio’n gyson gyda phroffesiynolwyr y diwydiant yn ystod eu hail a’u trydedd flwyddyn.  

“Gallwn ddweud yn hyderus ein bod ni wedi cwrdd â 10+ o weithwyr proffesiynol dros y 2 flynedd ddiwethaf, ac mae pob un ohonynt wedi bod yn gefnogol dros ben ac wedi cynnig cymorth. Mae gan bob proffesiynolwr y diwydiant stori wahanol i’w dweud ynglŷn â dechrau yn y diwydiant, ac felly gall pob un ohonynt roi cyngor ar wahanol bethau,” meddai Elicia.

Cafodd rhai o fodylau’r cwrs eu harwain yn annibynnol, lle y bu rhaid i fyfyrwyr ysgrifennu a pherfformio eu set gomedi eu hunain, yn ogystal â chreu a gweithio yn unol â’u hamserlen ymarfer. Gwnaeth yr elfen hon o’r cwrs helpu Elicia ac Alexander, oherwydd mae cael profiad o’r fath annibyniaeth yn hanfodol pan ydych am redeg eich busnes eich hun.

Yn ôl y ddau ohonynt, y ddau brif sgil a ddysgwyd yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol oedd hyblygrwydd ac annibyniaeth. Mae’r gallu i fod yn hyblyg mor bwysig o fewn y diwydiant theatr oherwydd y mae gofyn eich bod chi’n gallu newid eich cyfeiriad yn gyson, wrth feddwl am ffyrdd newydd i gyrraedd eich nod. Am fod y ddau ohonynt wedi cael amser a lle i ddatblygu eu dealltwriaeth eu hunain ynglŷn â’r diwydiannau creadigol, maent wedi gallu nodi nid dim ond eu lle presennol ond i ba gyfeiriad yr hoffent fynd. Mae Alex bellach yn ceisio bod yn gynhyrchydd, ac mae Elicia yn archwilio ymhellach eu gallu i fod yn actores.  

Ar hyn o bryd, mae’r cwmni yn paratoi’n brysur ar gyfer taith o gwmpas tafarnau Lloegr. Mae gan Alexander ac Elicia ddiddordeb mewn Theatr Dafarn ac maent wedi penderfynu creu rhywbeth a fyddai o fudd i’r diwydiant lletygarwch yn ogystal â’r diwydiant theatr ar ôl Covid-19.

Meddai Elicia: “Y gobaith yw bod y daith sydd gerllaw yn dod yn rhan o gyfres o’r enw  ‘Amuse Boosh’. Rydym am greu dramâu sy’n cyd-fynd yn berffaith â’ch peint yn y dafarn neu eich tapas ar ddydd Mawrth.  Rydym yn gobeithio mai ‘Woulda. Shoulda. Coulda’, a ysgrifennwyd gan John James McColl, bydd y darn ysgrifenedig cyntaf i fod yn rhan o grŵp hynod o ddramâu a fydd yn cyd-fynd yn berffaith â’ch noson yn y dafarn.”

Caiff y sioe ‘Woulda. Shoulda. Coulda’ ei pherfformio yn nhafarn The Plough, Bursledon Southampton ddydd Llun Medi  6ed cyn teithio i The Ness, Shaldon, Dyfnaint, ddydd Mawrth Medi 7fed am ddwy noswaith.  

Mae Elicia ac Alex yn awyddus i gadw cynhyrchu gwaith sy’n amlygu talent ddatblygol. Maent wedi addo llogi o leiaf un unigolyn sydd â thalent ddatblygol, pe bai hwnnw’n actor, cyfarwyddwr, ysgrifennwr, rheolwr llwyfan ac ati, ar gyfer pob prosiect newydd a gaiff ei greu.

 “Os gallwn gefnogi o leiaf un unigolyn bob blwyddyn sydd am ymuno â’r diwydiant, byddai hynny’n llwyddiant yn ein barn ni,” ychwanegodd Alexander.

Mae Elicia yn falch o’r ffordd y mae’r cwmni wedi datblygu hyd yn hyn:  “Yn ystod y ddeufis yr ydym wedi bod yn rhedeg, rydym wedi chwerthin yn ddiddiwedd ac wedi cael llawer o byliau dwl, ond ni fyddwn am newid unrhyw beth am y byd. Yn fy marn i, dyna beth yw theatr.  

“Cyhyd ag y gallaf gynhyrchu dramâu hynod gyda rhai o’m cyfeillion gorau, bydd pob dydd yn fendith. Yn wir, nid yw hi wedi bod yn hawdd, ond mae’r holl gefnogaeth a roddwyd i ni wedi bod yn aruthrol. Nid oeddwn yn meddwl y byddai pobl yn talu sylw i gwmni theatr cwiar bach o Dde Cymru, ond rydym yn falch dros ben ein bod ni’n creu tonnau ar draws y diwydiant ac rydym yn gobeithio parhau i ddefnyddio ein llais. Diolch i’r holl bobl sydd wedi parhau i gredu ynom, rydym yn gobeithio eich gwneud yn falch.”

Mae’r dyfodol i weld yn ddisglair i Badger Sett Productions, ac wrth i’r cwmni ddatblygu, maent yn gobeithio mentro i faes Theatr byd addysg hefyd.