Cwrs Byr gan y Drindod Dewi Sant yn archwilio Ysbrydion, Duwiau a Dewiniaeth


07.06.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig cwrs byr i’r rhai sydd â diddordeb yn anthropoleg y goruwchnaturiol.

Book cover - sprits, gods and magic by Jack Hunter

Cyflwynir y cwrs Spirits, Gods and Magic: An Introduction to the Anthropology of the Supernatural gan Ganolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant, a Gwasg Canolfan Sophia, sy’n rhan o’r Brifysgol. Bydd y rhaglen ar-lein yn rhedeg am bump wythnos, bob nos Lun o 21 Mehefin.

Meddai tiwtor y cwrs, Dr Jack Hunter, “Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno damcaniaethau anthropolegol allweddol ynghylch siamaniaeth, meddiant ysbryd, swyngyfaredd a dewiniaeth - o ddamcaniaethau clasurol i ymagweddau cyfoes – ac mae’n cyflwyno persbectif trawsddiwylliannol ar fodau goruwchnaturiol, ysbrydion a duwiau.

“Mae’r cwrs hefyd yn archwilio’r berthynas rhwng arsylwadau cyfranogwyr, ethnograffeg a’r paranormal ac yn ystyried beth gallai meysydd anthropoleg a pharaseicoleg ei ddysgu oddi wrth ei gilydd”.

Mae Dr Hunter yn anthropolegydd sy’n archwilio ffiniau ymwybyddiaeth, crefydd, ecoleg a’r paranormal. Mae’n Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd gyda Chanolfan Alistair Hardy er Ymchwilio i Brofiadau Crefyddol, ac mae’n diwtor gyda Chanolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant, lle mae’n addysgu ar y rhaglenni meistr mewn Ecoleg ac Ysbrydolrwydd a Seryddiaeth Ddiwylliannol ac Astroleg. Mae’n Gymrawd Ymchwil gyda’r Parapsychology Foundation ac yn 2010 sefydlodd y cylchgrawn Paranthropology: Journal of Anthropological Approaches to the Paranormal. Ef yw awdur Spirits, Gods and Magic (2020) a Manifesting Spirits (2020) ac mae’n olygydd Greening the Paranormal (2019), Damned Facts (2016) a Talking with the Spirits (2014).

Aeth Dr Hunter yn ei flaen i ddweud: “Ledled y byd a thrwy gydol amser – o’r cyfnod cynhanes hyd heddiw – mae bodau dynol wedi disgrifio profiadau gyda grymoedd rhyfedd a bodau anweledig. Maent wedi datblygu systemau cymhleth ar gyfer deall a sefydlu perthynas dda â’r byd goruwch/naturiol trwy seremonïau, defodau a mathau eraill o ymgysylltu cyfranogol.

Er y bedwaredd ganrif ar bymtheg mae anthropolegwyr o’r Gorllewin wedi bod yn ceisio gwneud synnwyr o’r profiadau a’r credoau anghyffredin y clywsant amdanynt wrth gyflawni gwaith maes gartref a thramor. Weithiau maent wedi ceisio egluro cred mewn bodau ysbrydol, ac ar adegau eraill mae anthropolegwyr wedi ceisio cymryd rhan mewn ffyrdd eraill o weld y byd, mewn ymgais i’w deall ar eu telerau eu hunain.   Mae’r safbwyntiau gwahanol hyn wedi arwain at drafodaeth a dadl ynghylch anthropoleg y goruwchnaturiol”.

Mae’r cwrs byr yn rhan o gyfres a gynigir gan Ganolfan Sophia dros y misoedd nesaf.  Ceir manylion llawn y darlithoedd a ffioedd y cwrs ar wefannau'r rhaglen.  

Mae Canolfan Sophia yn wynebu haf prysur. Mae eisoes wedi lansio cyhoeddiad newydd Mattering the Invisible: Technologies, Bodies and the Realm of the Spectral, wedi’i olygu gan Diana Espirito Santo a Dr Jack Hunter.  Yn ogystal, rhwng 19-20 Mehefin, cynhelir Gynhadledd flynyddol y Ganolfan  - Stories of the Sky – ar-lein.

Meddai’r Athro Cysylltiol Nick Campion, Cyfarwyddwr Canolfan Sophia: “Mae gennym amrywiaeth gyffrous o weithgareddau gyda siaradwyr a chyfranwyr rhyngwladol blaenllaw.  

“Mae gwaith y Ganolfan yn rhannol hanesyddol, yn rhannol anthropolegol ac yn rhannol athronyddol. Mae iddi gylch gorchwyl eang i ymchwilio i rôl credoau, modelau a syniadau cosmolegol, seryddol a sêr-ddewiniol mewn diwylliant dynol, yn cynnwys theori ac arfer myth, swyngyfaredd, dewiniaeth, crefydd, ysbrydolrwydd, pensaernïaeth, gwleidyddiaeth a’r celfyddydau. Mae ein gwaith yn ystyried y ffyrdd y mae pobl wedi ceisio byw mewn cytgord â’r cosmos”.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i dudalennau gwe Canolfan Sophia.