Cwrs DPP newydd mewn Mandarin sylfaenol a llythrennedd triphlyg i athrawon ysgolion Cymru


01.11.2021

Gyda’r Cwricwlwm Newydd i Gymru yn cael ei weithredu’n raddol o 2022, ni fu erioed fwy o angen i athrawon feddu ar sgiliau ac adnoddau cyfredol. Mae’r Cwricwlwm Newydd yn adlewyrchu gweledigaeth o Gymru fel cenedl amlieithog ag amrywiaeth o opsiynau o ran addysgu ieithoedd sy’n cyfoethogi Dinasyddiaeth Fyd-eang ac yn cyflwyno sgiliau hanfodol ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.  

Learn-to-teach-mandarin-Wales

Mae Learn to Teach Mandarin yn gwrs prifysgol Lefel 4 a luniwyd ac a gyflwynir gan Sefydliad Confucius yn y Drindod Dewi Sant.  Nod y cwrs yw rhoi sgiliau iaith sylfaenol i athrawon ysgolion Cymru mewn Mandarin, pynciau diwylliannol hanfodol, ac adnoddau addysgu er mwyn iddynt allu fynd ymlaen i addysgu elfennau o Tsieinëeg i’w myfyrwyr Cyfnod Allweddol 2 neu 3.  Mae’n ddelfrydol ar gyfer athrawon Ieithoedd Tramor Modern sy’n dymuno ychwanegu at eu hyfforddiant proffesiynol drwy ddysgu iaith newydd, ond mae’n addas iawn hefyd ar gyfer athrawon nad oes ganddynt gefndir mewn addysgu ieithoedd tramor, nac unrhyw wybodaeth am Mandarin ymlaen llaw.

Cyflwynir y cwrs 12 wythnos ar-lein, ar ôl yr ysgol, am 2 awr yr wythnos.  Mae’n cwmpasu geirfa ac ymadroddion defnyddiol ar gyfer cyfathrebu mewn senarios o fywyd go iawn ac mae’n cynnwys ystod o bynciau diwylliannol diddorol.  Mae pob uned â thema yn seiliedig ar senarios o fywyd go iawn ac mae wedi’i llunio er mwyn i athrawon allu defnyddio’r deunyddiau yn yr ystafell ddosbarth naill ai yn bynciau ynddynt eu hun neu’n gyfres o wersi.  Fodd bynnag, mae cynnwys yr holl 11 uned yn adeiladu’n raddol i ddarparu sylfaen gadarn mewn Mandarin sylfaenol.

Mae gan y cwrs nifer o nodweddion unigryw.  Addysgir Mandarin yng nghyd-destun llythrennedd triphlyg, gan gydnabod anghenion dysgwyr dwyieithog Cymraeg/Saesneg, a chan wneud cysylltiadau diddorol iawn rhwng y tair iaith.  Defnyddir llunwyr brawddegau â chod lliwiau i ddangos y gwahaniaethau a’r pethau tebyg rhwng Mandarin, Cymraeg a Saesneg, gan roi hyblygrwydd hefyd i gynnwys ieithoedd eraill.  Mae ynganu tonau yn cael ei hwyluso gyda system cod lliwiau systematig.

Yn ogystal â’r unedau iaith mae’r cwrs yn cynnig cyfres o 10 darlith academaidd ar bynciau diwylliannol Tsieineaidd gwahanol megis Traditional Chinese Medicine, The Rabbit in the Moon and other Chinese Legends, a The Art of Chinese Calligraphy, i nodi ond ychydig.  Mae’r rhain yn darparu sylfaen gadarn i athrawon fynd ymlaen i greu adnoddau a gweithgareddau ynghylch y diwylliant Tsieineaidd i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

Meddai tiwtor y cwrs, Ms Tang Yuqi:  

"Mae dysgu iaith newydd yn agor drws i fyd newydd. Mae dysgu iaith donyddol yn rhoi cipolwg hollol newydd i chi ar iaith.  Hefyd, bydd myfyrwyr yn dysgu methodolegau addysgu sydd ar flaen y gad ac yn gallu cael eu trosglwyddo i addysgu unrhyw iaith dramor.  Rwy’n edrych ymlaen at rannu’r cwrs ag athrawon ysgolion Cymru."

Meddai Cyfarwyddwr Gweithredol Athrofa Confucius, Krystyna Krajewska:

"Rwy’n gobeithio y bydd athrawon ysgolion Cymru sydd â diddordeb  mewn ieithoedd yn gweld bod hyn yn gyfle da i ddarganfod cyfoeth yr iaith a diwylliant Tsieineaidd.   Hefyd mae’n gyfle gwych i ychwanegu at eu sgiliau proffesiynol gyda chwrs sy’n darparu credydau."

Mae’r cwrs Learn to Teach Mandarin yn rhoi 10 credyd ar Lefel 4 a ddyfernir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae’r cwrs yn cychwyn ar 11 Tachwedd ac mae angen cofrestru ymlaen llaw.   I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.uwtsd.ac.uk/online/confucius-institute-online-learning/chinese-language-online-courses neu anfonwch e-bost at k.krajewska@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076