Cydweithredu i arloesi ffordd unigryw o drin acne cronig heb gyffuriau


15.06.2021

Mae prosiect ymchwil newydd gwerth £70K ar y gweill i ddatblygu opsiwn triniaeth cyflym, di-boen a di-gyffur i gleifion sy'n byw gydag acne cronig.

 

The collaboration between world-leading innovator in nitrogen plasma technology Energist Ltd, the University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Assistive Technologies Innovation Centre (ATiC), and Swansea University Medical School’s Healthcare Technology Centre (HTC), has been established through the £24m Accelerate Wales programme, co-funded by the European Regional Development Fund.

Mae'r cydweithio rhwng un o arloeswyr pennaf y byd mewn technoleg plasma nitrogen Energist Ltd, Chanolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (ATiC), a Canolfan Technoleg Gofal Iechyd (HTC) Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, wedi'i sefydlu dan raglen Accelerate Cymru gwerth £24m, sydd wedi'i hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Energist Medical Group, sydd wedi'i leoli ym Mharc Menter Abertawe, yw darparwr gwreiddiol a’r arweinydd byd-eang ym maes technoleg plasma nitrogen yn y diwydiant estheteg feddygol, gyda mwy nag 20 mlynedd o brofiad o ddylunio, creu a dosbarthu dyfeisiau esthetig, dermatolegol a llawfeddygol arloesol sy'n seiliedig ar ynni.

Mae dyfeisiau Plasma NeoGen™ y cwmni yn rhai anymyrrol, sydd wedi'u profi'n glinigol a'u clirio ar gyfer triniaethau cosmetig yn erbyn heneiddio a chyflyrau dermatolegol gan gynnwys creithiau acne, ceratosis actinig,  rhytides ar y wyneb, rhytides nad yw ar y wyneb, briwiau croen arwynebol, ceratosis seborrheig a phapillomata feirysol.

Yn rhan o'r prosiect ymchwil naw mis newydd gyda HTC ac ATiC, mae Energist yn awyddus i arloesi ymhellach drwy ddatblygu offer ac arferion newydd i'w defnyddio wrth drin acne cronig. Yn draddodiadol, mae acne cronig wedi cael ei drin drwy ddefnyddio cyffuriau, sy'n gallu cael effeithiau iechyd tymor hwy ar gleifion.

Bydd y HTC yn cynnal astudiaeth in-vitro i ddilysu'r defnydd o'r dechnoleg plasma nitrogen unigryw ar gyfer trin acne. Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud yn y Labordy Microbioleg a Chlefydau Heintus yn  yr Ysgol Feddygaeth.

Bydd samplau o groen moch sydd wedi'u brechu â bacteria cyffredin sy'n gysylltiedig â phathoffisioleg acne, yn cael eu trin â thechnoleg plasma nitrogen arloesol Energist. Bydd yr ymchwil hon yn darparu tystiolaeth y gellir defnyddio dyfais Plasma NeoGen™ i drin cyflyrau acne cronig.

Yn ogystal â'r astudiaeth ymchwil facteriol, bydd HTC yn defnyddio arbenigedd ei dîm i ymchwilio i gyfradd wasgaru moleciwlau penodol drwy samplau croen mewn ymateb i'r driniaeth plasma. Bydd defnyddio celloedd Franz a chromatograffeg hylif perfformiad uchel yn mesur cyfradd wasgaru moleciwlau ac yn dangos manteision posibl defnyddio dyfais Plasma NeoGen™ ar gyfer amsugno mwy o gynhyrchion amserol ar y croen gan arwain at ganlyniadau clinigol gwell.

Mae rôl ATiC yn y prosiect mewn dau faes gwahanol – astudiaeth ymchwil i nodi mannau triniaeth, a phrofiad defnyddwyr a gwerthusiad ergonomaidd.   

Gan ddefnyddio arbenigedd ei dîm a labordy ymchwil i brofiad defnyddwyr, yn ogystal â chyfleusterau tracio llygaid symudol a phrototeipio, bydd ATiC yn cynnal astudiaeth fanwl o brofiad myfyrwyr i ymchwilio i ergonomeg a’r modd y gellir rheoli dyfais Plasma NeoGen™.

Bydd y gwaith yn cynnwys astudiaeth o gysur a blinder clinigwyr yn ystod gweithdrefnau, ac yn adolygu a nodi dulliau triniaeth cyfredol i ddeall y materion ynghylch, dros a than driniaeth, er mwyn darparu gwell profiad  a chanlyniad i gleifion.

Bydd y dechnoleg a'r arferion arloesol y mae'r prosiect yn anelu at eu datblygu gyda’r cyntaf yn y byd, gan dynnu sylw at yr arbenigedd sydd wedi'i grynhoi yn Abertawe a gwneud Cymru yn un o’r arweinwyr yn y maes hwn.

Meddai Simon Jones, Prif Swyddog Gweithredol Energist Ltd: "Mae Energist yn falch iawn o gydweithio ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ac ATiC ar brosiect mor ystyrlon. Amcangyfrifir bod Acne yn effeithio ar bron 10 y cant o'r boblogaeth yn fyd-eang a gall arwain at gymhlethdodau ffisiolegol a seicolegol i'r rhai sy'n dioddef yn ddifrifol ac yn hir.

 "Edrychwn ymlaen at gasglu data gwyddonol sy'n dangos effeithiolrwydd plasma nitrogen yn erbyn acne a threiddiad cyffuriau, sy'n sail i'r canlyniadau triniaeth llwyddiannus y mae nifer o ddefnyddwyr Plasma NeoGenTM eisoes yn eu cael yn y maes, ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer cam nesaf Energist mewn datblygiad cynnyrch a chlinigol. "

Meddai Dr Bethan Thomas, Technolegydd Arloesedd yn HTC: "Rydym  yn gyffrous iawn wrth gyhoeddi dechrau’r prosiect cydweithredol arloesol hwn a fydd yn ymchwilio i effeithiau technoleg plasma ar acne cronig.  Y gobaith yw y bydd y bartneriaeth hon yn y pen draw yn arwain at welliannau meddygol ar gyfer y canlyniadau gofal ac iechyd i lawer o bobl sy'n dioddef o gyflyrau croen o'r fath.  

"Mae gennym dîm talentog a brwdfrydig iawn yma yn yr HTC ac mae pob un ohonom yn edrych ymlaen at weld sut y gall y cydweithio ddefnyddio canfyddiadau'r ymchwil i helpu i ddatblygu cynnyrch mor arloesol i'r farchnad iechyd." 

Meddai Ian Williams, Uwch Gymrawd Arloesi ATiC yn Y Drindod Dewi Sant: "Rydym yn falch iawn o fod yn bartner yn yr ymchwil hon, sy'n cael effaith fasnachol ac effaith ar iechyd pobl, gan ddod â chynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd i Energist ac i'r farchnad gofal iechyd.

"Gyda'r cyfleusterau sydd gennym yn ATiC bydd hwn yn brosiect cyffrous i weithio arno ac rwy'n edrych ymlaen at weld sut y bydd y canfyddiadau'n cael eu datblygu o fewn tîm ymchwil a datblygu Energist."

Gwybodaeth Bellach

Bethan Evans

Swyddog Prosiect CATC, Marchnata a Chyfathrebu | ATiC Project Officer, Marketing and Communications

Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (CATC) | Assistive Technologies Innovation Centre (ATiC)

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant | University of Wales Trinity Saint David

Technium 1 | Technium 1

Heol y Brenin | King’s Road

Abertawe | Swansea

SA1 8PH