Cydweithredu newydd rhwng academia a diwydiant i gefnogi’r sector lletygarwch, twristiaeth a digwyddiadau


15.12.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dod â gwybodaeth a phrofiad academia ac arbenigwyr diwydiant y sector lletygarwch, twristiaeth a digwyddiadau at ei gilydd i helpu i gefnogi ei adferiad wedi’r pandemig drwy bortffolio o raglenni i uwchsgilio’r gweithlu a gyrru twf cynaliadwy.

Swansea Business

Mae prifysgolion yn allweddol ar gyfer economi ffyniannus wrth i ni ddod allan o bandemig Coronafeirws.  Nod y Drindod Dewi Sant yw cefnogi adferiad a gwytnwch ein cymunedau trwy drosglwyddo gwybodaeth, arloesi ym maes ymchwil, datblygu’r gweithlu a thrwy ddarparu ffrwd barod o fyfyrwyr a graddedigion medrus a hyddysg yn ddigidol, mewn partneriaeth â chyflogwyr.

Ar 7 Rhagfyr cynhaliodd Ysgol Lletygarwch a Rheolaeth Twristiaeth y Brifysgol gyfarfod cyntaf ei Bwrdd Cynghorol Proffesiynol dan gadeiryddiaeth yr Athro Andrew Campbell, Athro Ymarfer. Nod y bwrdd yw llunio darpariaeth academaidd y dyfodol yn seiliedig ar themâu craidd arloesi, gwytnwch a chynaliadwyedd i gefnogi a bodloni anghenion y diwydiant pwysig hwn.  

Yn y cyfarfod roedd yr Athro Andrew Campbell, cyn Gadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru, Sophia Humphries, Rheolwr Cynadleddau a Digwyddiadau, Abertawe, James Parkin, Cyfarwyddwr Cefn Gwlad, Cymunedau a Gwasanaethau Ymwelwyr, Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, Adam Smith, Rheolwr Cyffredinol, Gwesty Hilton Caerdydd, Paula Ellis, Rheolwr Cyffredinol y Grŵp, Grŵp Retreats, Ewan Rees, Cyfarwyddwr VIP Tours, Michael Downie, Rheolwr Cyffredinol, Gwestai Marriott Abertawe a Chaerdydd, Margaret Llewellyn, Cadeirydd Cruise Wales, Cyfarwyddwr Network Rail, Cyfarwyddwr Grŵp Peel Ports a’r Athro Simon Wright, Cadeirydd Cymundod Bwytai Cymreig Annibynnol, yr Athro Wendy Dearing, Deon Athrofa Rheolaeth ac Iechyd y Brifysgol a John Howells, Cyfarwyddwr Academaidd yr Ysgol Lletygarwch a Rheolaeth Twristiaeth.

Meddai John Howells, Cyfarwyddwr Academaidd Lletygarwch a Rheolaeth Twristiaeth yn y Drindod Dewi Sant:  “Bellach mae’n fwy pwysig nag erioed i’r sector lletygarwch, twristiaeth a digwyddiadau weithio gyda’n gilydd i sicrhau bod y diwydiant ac addysg yn cyfuno i adfer y prinder sgiliau sy’n bodoli ar ôl y  pandemig.  

“Mae llawer o’n myfyrwyr wedi achub ar y cyfle i uwchsgilio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a byddan nhw’n dod yn arweinwyr y diwydiant yn y dyfodol. Mae’n hanfodol ein bod yn gwrando ar arweinwyr y diwydiant heddiw er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael budd o’u harbenigedd a bod ein rhaglenni academaidd yn adlewyrchu anghenion y diwydiant pwysig hwn nawr ac yn y dyfodol.”

Ychwanegodd yr Athro Andrew Campbell: “Oherwydd y pandemig mae busnesau lletygarwch a thwristiaeth wedi bod yn dyst i newid digynsail dros yr 20 mis diwethaf.  Mae goroesi wedi bod yn ddibynnol ar gyflwyno modelau gweithredu newydd, gan greu galw am wybodaeth a sgiliau ychwanegol.  Mae wedi pwysleisio’r rôl bwysig sydd gan addysg i’w chwarae o ran bodloni’r anghenion hynny.  Bydd creu Bwrdd Cynghorol, sy’n cynnwys arweinwyr y diwydiant, yn hollbwysig o ran helpu i lunio darpariaeth academaidd y dyfodol yn seiliedig ar themâu craidd arloesi, gwytnwch a chynaliadwyedd.”

Mae meddwl creadigol a beirniadol, hyblygrwydd i ymateb i heriau a chyfleoedd, yn ogystal â deall busnes a chynaliadwyedd yn nodau allweddol i’r Brifysgol i’n helpu i symud gyrfaoedd ein dysgwyr yn eu blaenau pa faes bynnag maent yn ei ddewis.

Meddai’r Athro Wendy Dearing, Deon yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd yn y Brifysgol: “Mae gan y Drindod Dewi Sant hanes o ddatblygu rhaglenni academaidd creadigol, arloesol, blaengar sydd â ffocws ar y diwydiant a thros nifer o flynyddoedd mae wedi cynhyrchu graddedigion rhagorol sydd wedi mynd ymlaen i wneud eu marc o fewn y sector lletygarwch, twristiaeth a digwyddiadau.

“Bydd dod â gwybodaeth a phrofiad academia ac arbenigwyr y diwydiant at ei gilydd yn y sector pwysig hwn yn ein helpu i adeiladu ar hyn ymhellach ac yn ein galluogi i lunio ein portffolio o raglenni ar adeg pryd mae’r byd yn newid yn barhaus, gan greu heriau sylweddol yn enwedig yn nhermau sgiliau a hyfforddiant.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk