Cyhoeddi enillydd Gwobr Celf Sefydliad Josef Herman 2021.


04.06.2021

Mae Owain Sparnon, myfyriwr sy’n graddio mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi ennill Gwobr Gelf Sefydliad Josef Herman 2021.

Owain Sparnon

Mae'r wobr flynyddol gan Sefydliad Josef Herman yn cael ei roi er cof am Carolyn Davies, a fu farw yn 2018. Carolyn oedd Cadeirydd ac un o Ymddiriedolwyr Sefydliad Herman, a bu’n hyrwyddo’r celfyddydau yn ardal Abertawe. Roedd y celfyddydau yn bwysig iddi, ac roedd hi o hyd yn barod i’w chymwynas i gefnogi graddedigion, ac i sicrhau cyfleoedd creadigol iddyn nhw. Roedd Carolyn yn berson ysbrydoledig, ac yn hyrwyddo'r celfyddydau pryd bynnag y byddai’n cael y cyfle i’w wneud. Ei ffocws allweddol oedd creadigrwydd a'r siwrnai drwy'r broses artistig.

Mae'r wobr hon yn agored i fyfyrwyr Celf Gain sy’n graddio o Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac fe'i hariennir gan Sefydliad Josef Herman, ynghyd â David Morris (gŵr Carolyn).

Derbyniodd Owain Sparnon, a astudiodd ran o'i radd drwy gyfrwng y Gymraeg £500, a bydd hefyd yn cael cyfle i gynnal arddangosfa unigol o'i waith yn y Neuadd Les yn Ystradgynlais a/neu roi sgwrs neu weithdy yn esbonio ei syniadau am ei broses greadigol. Mae cyfyngiadau pandemig y Coronafeirws yn golygu y bydd yn rhaid gohirio’r cyfle am y tro.

Daw Owain o Gastell-nedd, ac mae wrth ei fodd o ennill gwobr mor arbennig. “Mae ennill Gwobr Celf Sefydliad Josef Herman er cof am Carolyn Davies 2021 yn fraint o’r mwyaf. Rwy’n cofio astudio gwaith Josef Herman yn yr ysgol a hoffi ei brintiau lithograffeg yn enwedig. Bydd y wobr ariannol o gymorth mawr i fi ddatblygu fy ngwaith celf, ac mae’r cyfle i gael arddangosfa unigol yn fy nghyffroi yn fawr gan nad wyf wedi arddangos fy ngwaith yn unigol o’r blaen. Rwy’n ddiolchgar iawn i Sefydliad Josef Herman am y cyfle arbennig hwn.”

“Mae’r artistiaid sy’n dylanwadu arna i’n newid, yn dibynnu ar y gwaith rwy’n creu. Ar hyn o bryd mae Howard Hodgkin, Bram Bogart a Willem de Kooning yn fy ysbrydoli.”

Mae gwaith cyfredol Owain yn ymateb i bethau mae’n ei weld yn ddyddiol. Gall y rhain gynnwys ffotograffau, tirluniau, golau adlewyrchol, sain a siapiau a ffurfiau gwrthrychau bob dydd. Mae’n  ymddiddori yn y syniad o haenu, datgelu, ymblethiad a newid cyd-destun delweddau, a’r ffin rhwng paentiad a cherflunwaith. Mae ei baentiadau’n datgelu atgofion, meddyliau, cyfrinachau a phrofiadau o’i isymwybod trwy liw, gweddillion, gwead a’r anhysbys.  

Owain Sparnon

Gwenllian Beynon yw Cydlynydd y Gymraeg ac uwch ddarlithydd yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac mae hefyd yn ymddiriedolwraig gyda Sefydliad Celf Josef Herman. Mae Gwenllian, ynghyd â Sefydliad Josef Herman yn cydlynu rhaglen flynyddol ar gyfer ysgolion i weithio gyda myfyrwyr ac archif Josef Herman, ac roedd Carolyn Davies yn allweddol yn y bartneriaeth hon. Yn ystod y pandemig mae Gwenllian ar y cyd â staff y brifysgol wedi creu’r ddarpariaeth yma ar-lein, ac mae modd i ysgolion ac unigolion i fwynhau’r wybodaeth yma ar unrhyw adeg.

Wrth siarad ar ran y panel dyfarnu, dywedodd Gwenllian: “Mae'n amlwg bod Owain yn arlunydd gweithgar iawn ac roedd y gwaith a gyflwynwyd i ni yn ei bortffolio ac ar ei Instagram, yn wirioneddol drawiadol. Roedd gennym ddiddordeb arbennig mewn gweld bod Owain wedi cyflwyno cyfres o dudalennau o'i lyfrau braslunio yn y portffolio, mae'r defnydd o lyfrau braslunio yn elfen bwysig iawn o waith Sefydliad Josef Herman wrth gyflwyno ei waith i eraill, ac roedd llyfrau braslunio a llyfrau nodiadau yn bwysig iawn i Josef Herman ac i Carolyn Davies y cyflwynir y wobr hon er cof amdani.”

Derbyniodd y panel portffolios cryf gan fyfyrwyr Celf Gain a oedd yn graddio eleni, a gwnaeth hynny’r broses o wneud penderfyniadau yn un heriol ond eto’n bleserus.

Meddai Gwenllian: “Roedd hi’n wych gweld myfyrwyr yn cynhyrchu gwaith mor raenus. Rydym yn estyn ein llongyfarchion i Owain am ei bortffolio, ac am y gwaith y mae ef wedi'i wneud ar gyfer ei arddangosfa diwedd blwyddyn. Dymunwn y gorau iddo ef a'i grŵp cyfoedion ar gyfer y cam nesaf yn eu taith gelf.”

Dywedodd yr Athro Sue Williams, Rheolwr rhaglen Celf Gain Coleg Celf Abertawe: “ Bob blwyddyn ry’n ni wrth ein boddau yn cyflwyno amrywiaeth o gyfleoedd a gwobrau i’n myfyrwyr trydydd blwyddyn, lle maen nhw’n cael cydnabyddiaeth am eu gwaith a’u safon. Mae’n bleser cyhoeddi bod Gwobr Celf Sefydliad Josef Herman wedi’i ei ddyfarnu i un o fyfyrwyr gwych 2021. Dymunwn longyfarch Owain Sparnon ar ennill y wobr eleni. Drwy gydol y tair blynedd ddiwethaf, mae Owain wedi dangos angerdd, meddwl sy’n cwestiynu, ac mae wedi dangos ymroddiad llwyr i’w waith. Yn ychwanegol i’w brif waith, mae Owain yn synnu’n gwyliwr gyda ffynonellau allweddol o ymchwil drwy ei waith unigryw yn ei lyfrau braslunio. Mae Owain wedi cynhyrchu gwaith o safon aruthrol.”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk