Cyhoeddi enillydd gwobr Norah Isaac 2021.


27.07.2021

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cyhoeddi mai enillydd gwobr Norah Isaac 2021 yw Llŷr Griffiths, myfyriwr BA Addysg Gynradd gyda SAC o ardal Llandysul.

Llŷr Griffiths stands in front of the Old College, Carmarthen, displaying his award.

Dyfernir Gwobr Goffa Norah Isaac i’r myfyriwr a gyfrannodd fwyaf, yn nhŷb y Brifysgol, at fywyd Cymraeg y sefydliad yn ystod y flwyddyn academaidd.

Bu Norah Isaac yn  Brif Ddarlithydd Drama a’r Gymraeg yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin am flynyddoedd lawer lle ysbrydolodd genedlaethau o fyfyrwyr. Magodd do ar ôl to o fyfyrwyr i fod, yn eu tro, yn athrawon medrus, a hwythau'n diolch am y cyfle a gawsant i fod wrth draed meistr.      

Gyda chefnogaeth a thrwy haelioni Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin, gwnaeth y Brifysgol gyhoeddi’r wobr am y chweched tro eleni mewn seremoni rithwir lle dderbyniodd Llŷr ei wobr.

Mae Llŷr wedi bod yn lysgennad gwych tuag at y Gymraeg a Chymreictod yn ystod ei gyfnod yn y Brifysgol. Llynedd bu’n lysgennad i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (CCC) gan gyfrannu’n helaeth i’r gwaith o ymgysylltu gyda darpar-fyfyrwyr drwy’r cyfryngau cymdeithasol.  Bu’n aelod brwd o’r Gymdeithas Gymraeg ers cychwyn ei gwrs, a chafodd ei ethol yn Gadeirydd eleni.  Bu’n hynod o weithgar mewn blwyddyn anarferol a heriol gan drefnu nifer o ddigwyddiadau rhithwir er mwyn sicrhau ffyniant y gymdeithas o bell.  Cefnogodd Bethan Wyn, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, hefyd wrth gynllunio 'Penwythnos y Glas' rhithwir ym Medi 2020. Yn ogystal, fe’i etholwyd yn Is-gadeirydd y Gymdeithas Athrawon eleni, yr is-gadeirydd cyntaf cyfrwng Cymraeg ers sefydlu’r gymdeithas. Trefnodd amryw o ddigwyddiadau ar gyfer darpar athrawon gan sicrhau bod darpariaeth ddwyieithog yn amryw o’r sesiynau. Bu’n fentor cefnogol i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg y flwyddyn gyntaf.  Cymerodd ran mewn diwrnod blasu gan gyfathrebu’n aeddfed a phroffesiynol gyda darpar fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Bu hefyd yn gynrychiolydd grŵp eleni, gan leisio barn ei gyd-fyfyrwyr mewn cyfarfodydd staff-myfyrwyr. 

Meddai Llŷr: “Mae hi’n wir yn fraint ac yn anrhydedd derbyn gwobr Norah Isaac eleni. Cefais sioc fawr pan dderbyniais y llythyr i ddweud fy mod wedi ennill y wobr. Roedd hi’n gam naturiol i barhau i ddilyn fy nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg ac rwy’n falch fy mod hefyd wedi gallu cyfrannu at les Cymraeg y Brifysgol mewn modd cadarnhaol. Rwyf wir wedi mwyhau fy nghyfnod yn y Drindod Dewi Sant ac mae’n anodd credu bod y cyfan wedi bod i ben. Byddaf yn edrych y nôl ar fy nghyfnod yn y Brifysgol gyda llwyth o atgofion da.”

Yn dilyn profiadau addysgu llwyddiannus, bydd Llŷr yn cychwyn swydd fel athro cynradd Cyfnod Allweddol 2 fis Medi gan barhau i fod yn lysgennad dros y Gymraeg a’i diwylliant.

Dywedodd Nanna Ryder, Uwch ddarlithydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Trawsgwricwlaidd:

“Efelychodd Llŷr y gwerthoedd Cymraeg a Chymreig a blannwyd mor gadarn yn y cwrs addysg athrawon gan y diweddar Norah Isaac ym mhob agwedd o'i waith academaidd a phroffesiynol ac ym mywyd ehangach y Brifysgol.  Ymfalchïwn yn llwyddiant Llŷr ar ennill y wobr nodedig hon, a phob dymuniad da iddo fel llysgennad teilwng dros ein hiaith a’n diwylliant wrth gychwyn ei swydd fel athro Cyfnod Allweddol 2 ym Medi 2021.”

Ychwanegodd Huw Iorwerth, ysgrifennydd Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin, “Mae Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin yn ymfalchïo ein bod yn gysylltiedig â Gwobr Goffa Norah Isaac oddi ar inni sefydlu'r wobr yn 2015. Mae'n nod gan y Gymdeithas Ddinesig i hybu balchder yn ein cymuned ac mae hyn yn cynnwys materion fel hanes, diwylliant ac iaith, heblaw am ddiogelu hen adeiladau a chreu pensaernïaeth gyfoes safonol. Mae'n dda felly gweld enw arloeswr ym myd addysg a Chymreictod fel Norah Isaac yn gysylltiedig ag arweinwyr brwd dyfodol ein cymuned. Llongyfarchiadau mawr i Llŷr Griffiths a phob hwyl iddo am y dyfodol.”

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk