Cyn Fyfyrwraig BA Addysg Gorfforol yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Rhwyfo Arfordirol y Byd.


28.09.2021

Bydd cyn fyfyrwraig o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Rhwyfo Arfordirol y byd allan ym Mhortiwgal yr wythnos hon.

Swyn Williams wearing a GBR unisuit holds an oar with the Welsh dragon branded on the blade.

Bydd Swyn Williams o Dinas Cross, Sir Benfro yn cynrychioli Prydain yng nghystadleuaeth rhwyfo i’r parau cymysg gyda’i phartner rhwyfo Tom Brain o Abertawe. Nid dyma’r tro cynta’ i Swyn gystadlu ym mhencampwriaethau’r byd, gan iddi gystadlu a chyrraedd y rowndiau terfynol yn Monaco yn 2016, a hefyd yng Nghanada yn 2018.

Meddai Swyn: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gystadlu eleni eto ym mhencampwriaethau’r byd. I ni’n gobeithio cyrraedd y rowndiau terfynol. Dy’ ni ddim yn siwr beth i ddisgwyl allan ym Mhortiwgal, ond i ni’n gwybod dim ond ein bod ni’n rhoi’r cyfan i mewn i’r rowndiau rhagbrofol, yna’r cyfan allwn ni wneud yw gobeithio’r gorau.”

Cychwynnodd y diddordeb rhwyfo gan Swyn pan oedd hi’n 14 oed. Erbyn hyn mae’n aelod o Glwb Rhwyfo Caerfyrddin, ac er taw ei chariad cynta’ yw rhwyfo yn y dull arfordirol, mae hefyd yn hoff iawn o rwyfo afon.

Penderfynodd Swyn ddewis Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar gyfer astudio ei chwrs gradd BA Addysg Gorfforol nôl yn 2016.

“Ro’n i’n gwybod fy mod i am astudio rhywbeth yn ymwneud â’r byd chwaraeon yn y Brifysgol. Es i i’r diwrnod agored yn y Drindod Dewi Sant, a nes i rili joio fe… y syniad o fod yng Nghymru yn agos i gytre’, a’r cyfle i astudio ambell ran o’n ngradd drwy gyfrwng y Gymraeg, ‘na beth o ni’n chwilio amdano ar y pryd.”

Cynigodd y cwrs amrywiaeth o waith ymarferol i waith theori, a gyda chefnogaeth barhaus y tiwtoriaid, dywed Swyn ni allai fod wedi gofyn am well ddarpariaeth.

Dywedodd Dylan Blain, Cyfarwyddwr Academaidd Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored:

“Mae'n hyfryd gweld Swyn yn parhau i ragori o fewn chwaraeon ers graddio o'n gradd BA Addysg Gorfforol. Roedd hi'n fyfyriwr gwych ac yn fodel rôl arbennig i fyfyrwyr sydd yn dilyn gweithgareddau chwaraeon perfformiad uchel ochr yn ochr â'u hastudiaethau. Rydym i gyd yn hynod falch o’i gweld yn mynd o nerth i nerth ers graddio ac edrychwn ymlaen at ddilyn ei llwyddiannau yn y dyfodol.”

Ers i Swyn ddarganfod ei bod hi wedi cael lle ym mhencampwriaethau’r byd, mae agweddau o’i chwrs gradd wedi ei chynorthwyo ar hyd y daith.

Yn ôl Swyn: “Roedd hi wedi bod yn galed dros y blynydde i fi ddod o hyd i ryw strwythur penodol i ymarfer, gan fod dim hyfforddwyr ‘da ni o fewn y byd rhwyfo arfordirol. Dyw’r gamp ddim yn cael unrhyw gymorth ariannol, ond roedd astudio chwaraeon yn y Brifysgol wedi rhoi gwell syniad i fi ar sut i strwythuro sesiynau, pryd i wthio fy nghorff a phryd i ymlacio. Yn bendant mae’r cwrs wedi datblygu fy niddordeb i ddeall y gamp yn well.”

Erbyn hyn, mae Swyn yn dilyn rhaglen hyfforddi llym, ac mae wedi bod yn gwneud naw sesiwn ymarfer yr wythnos boed hynny ar y dŵr, ar y peiriant rhwyfo neu yn y gampfa. Mae hefyd wedi bod yn dilyn cynllun bwyd addas i’w pharatoi.

Er bod gobeithion Swyn yn uchel ar gyfer y bencampwriaeth eleni, ei breuddwyd yw medru cystadlu ym mhencampwriaethau’r byd y flwyddyn nesa’, gan fydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal ar ei stepen drws yn Llanusyllt, Sir Benfro.

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk