Cyn myfyrwraig BA Addysg Blynyddoedd Cynnar yn ymuno â’r tîm darlithio.


17.11.2021

Mae cyn myfyrwraig o’r cwrs BA Addysg Blynyddoedd Cynnar ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi dychwelyd i’r Brifysgol fel aelod o’r tîm darlithio.

Mae Natasha Young newydd ymuno â’r tîm, ac yn edrych ymlaen at yr her newydd. Mi fydd Natasha yn gyfrifol am gydlynu modylau, ynghyd a chyfrannu at ystod o fodylau eraill yn ymwneud â datblygiad dynol, amlieithrwydd a diogelu plant. Mi fydd hi hefyd yn cyfrannu at gydlynu Wythnos Gyflogadwyedd ym maes blynyddoedd cynnar ac ymweliadau addysgol ar gyfer myfyrwyr.

Meddai Natasha, “Rydw i’n wrth fy modd i ymuno â’r tîm blynyddoedd cynnar ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yr un tîm a wnaeth fy ysbrydoli, ysgogi a chefnogi trwy gydol fy mhrofiad gradd. Mae dyfnder y tîm yn glir, yn ogystal ag angerdd tuag at y maes a hefyd tuag at y myfyrwyr maen nhw’n ei dysgu. Rwy’n gobeithio byddai’n gallu cyfrannu tuag at lwyddiant parhaus y rhaglenni blynyddoedd cynnar yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod.”

Cychwynnodd Natasha ei gyrfa yn wreiddiol y byd fferylliaeth, lle ddysgodd llawer o sgiliau defnyddiol o fewn y maes iechyd. Pan gafodd Natasha blant, fe benderfynodd rhoi gorau i’w swydd, er mwyn medru aros adref i’w magu. Dywedodd,

“Yn ystod y cyfnod hwn, datblygodd fy angerdd tuag at ofal ac addysg plant. Roedd gwylio fy mhlant yn tyfu, dysgu a datblygu wedi fy ysbrydoli i newid fy ngyrfa o fferylliaeth i faes gofal ac addysg.”

Cychwynnodd Natasha fusnes gofal plant, ac er iddi fwynhau’r fenter penderfynodd ar ôl dwy flynedd ei bod am chwilio am swydd mewn lleoliad oedd yn arbenigo a gofal â phlant. Cynigwyd y cyfle iddi wirfoddoli mewn Cylch Meithrin lleol, ac o fewn ychydig fisoedd bu Natasha’n ddigon ffodus o gael cynnig swydd yno yn ogystal â’r cyfle i gwblhau ei chymhwyster lefel 3 mewn gofal plant, dysgu ac addysg. Yn ystod yr un cyfnod, penderfynodd Natasha astudio gradd mewn addysg a gofal plant yn y Drindod Dewi Sant gan ennill gradd dosbarth cyntaf gydag anrhydedd yn 2018.

Meddai Natasha:

“Pan roeddwn i’n ystyried astudio rhaglen ym maes Blynyddoedd Cynnar, y cynnwys wnaeth fy nenu tuag at y rhaglen. Roedd yna fodiwlau am destunau oedd o ddiddordeb penodol i fi, sef Mathemateg, Iaith a Llythrennedd, Chwarae a TGCh. Roedd pob modiwl yn ddiddorol ac yn berthnasol.”

Yn ystod ei chyfnod fel myfyrwraig, datblygodd angerdd Natasha tuag at ddysgu, a balchder hefyd am yr hyn yr oedd wedi llwyddo’i gyflawni. Roedd hi’n dyheu am gael y cyfle i ysbrydoli, dysgu, ysgogi a chefnogi unigolion tebyg iddi, ac felly ymgeisiodd am swydd yn y Brifysgol.

Mae’r adran Blynyddoedd Cynnar yn falch o groesawu Natasha yn ôl fel darlithydd, ac yn falch o’i gwaith. Dywedodd Glenda Tinney, tiwtor derbyn y cwrs Addysg Blynyddoedd Cynnar,

“Rydym yn falch iawn croesawu Natasha. Ar ôl ei gwaith yn arwain lleoliad blynyddoedd cynnar ac ystod o waith ar baneli Llywodraeth Cymru ym maes addysg a gofal plant, mae Natasha yn medru rhannu gwybodaeth gyfredol gyda'r myfyrwyr. Fel cyn-fyfyriwr Y Drindod Dewi Sant, mae Natasha hefyd yn medru uniaethu gyda phrofiadau'r myfyrwyr ac felly mewn lle gwych i gynnig y gefnogaeth orau.  Mae Natasha yn medru cefnogi ein myfyrwyr cyfrwng Saesneg a Chymraeg ac felly yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu digwyddiadau a phrofiadau amrywiol dwyieithog o fewn ein rhaglenni blynyddoedd cynnar.”

Gweledigaeth Natasha yw bod y myfyrwyr yn cael y cyfle a’r gefnogaeth i lwyddo. Un o nodweddion arbennig y rhaglenni blynyddoedd cynnar ym Mhrifysgol Cymru Drindod Dewi Sant yw’r ymrwymiad tuag at ehangu mynediad. Cred Natasha fod angen cyfle ar unigolion i lwyddo i ennill gradd a newid bywydau eu hunain ynghyd â bywydau plant ifanc yng Nghymru sy’n rhywbeth hollol arbennig.

Mae Natasha yn falch ei bod hi wedi newid llwybr gyrfa, ac yn annog eraill sydd yn yr un sefyllfa i wneud hynny.

“Byddwn yn awgrymu i unrhywun sydd yn ystyried astudio rhaglen ym maes blynyddoedd cynnar, neu unrhyw bwnc, yn enwedig os ydynt yn edrych am newid gyrfa, i fynd amdani! Mae’n bwysig i wthio eich hunan, ac i gredu yn eich hunan! Mae’n amser cyffrous, nerfus ac ofnus yn y dechrau ond byddwch yn gweld eich hyder a’ch gallu yn tyfu gyda phob darlith! Mae angen pobl fel chi yn y byd, pobl sydd yn barod i gymryd risg a gweithio’n galed tuag at gôl newydd.”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk