Cynnal Colocwiwm Rhyng-Ffydd Rhyngwladol yn Y Drindod Dewi Sant


17.05.2021

Yr haf hwn, bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Saint David yn cynnal ei chweched Colocwiwm Rhyng-ffydd Rhyngwladol (Gorffennaf 8 a 9) gan ddod ag arweinwyr ffydd ac academyddion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a rhyngwladol at ei gilydd.

 Interfaith 1

Cynhadledd 2019 a gynhaliwyd ar gampws y brifysgol yn Llambed

O ganlyniad i’r cyfyngiadau cyfredol, cynhelir y digwyddiad eleni ar-lein unwaith eto. Mae'r Gynhadledd Rhyng-ffydd yn fenter ar y cyd rhwng y Brifysgol a Sefydliad Chin Kung.  Eleni, thema'r gynhadledd flynyddol yw “Heddwch a Gwrthdaro mewn Cyd-destun Rhyng-ffydd.”

Mae'r gynhadledd flynyddol yn gyfle i ddod ag ysgolheigion ac ymarferwyr ynghyd o draddodiadau ac arferion amrywiol er mwyn trafod materion aml-ffydd a rhyng-ffydd, yn ogystal â themâu sy’n berthnasol i’r byd sydd ohoni, ac yn hanfodol ar gyfer cyd-fyw’n heddychol.

Yn ystod y gynhadledd ddeuddydd bydd arbenigwyr y neu feysydd yn cyflwyno cyflwyniadau byr ar y cyfraniad posibl y gall eu traddodiad eu hunain ei wneud tuag at ymgysylltu a deialog rhyng-ffydd.  Bydd cyfle hefyd i drafod rhai o'r problemau a'r heriau allweddol sy'n wynebu'r byd heddiw. Dywedodd Dr Angus Slater, Darlithydd Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol ac un o drefnwyr y gynhadledd:

“O safbwynt y Brifysgol, mae’r gynhadledd yn elfen allweddol iawn o'r holl weithgareddau rhyng-ffydd sydd gyda ni gan gynnwys ein cwrs lefel meistr mewn astudiaethau rhyng-ffydd, ein doethuriaeth broffesiynol mewn astudiaethau rhyng-ffydd a hefyd ein gwaith yn y gymuned a'n cysylltiadau â sefydliadau fel Cyngor Mwslimaidd Cymru a Chyngor Baha'i Cymru.

Mae yna fywiogrwydd go iawn i grefydd yng Nghymru ar hyn o bryd - mae yna ymdrech wirioneddol gan amrywiaeth o sefydliadau crefyddol i siarad â’i gilydd yn well ac i ddod i well dealltwriaeth o’i gilydd hefyd. Mae thema’r gynhadledd hon yn amserol iawn a theimlaf ei bod yn bwysig sicrhau cyfle i ddod â chymaint o ysgolheigion o fri ledled y byd ynghyd ar gyfer y drafodaeth hon.

Er y bydd cynhadledd eleni ychydig yn wahanol, gyda’r holl sesiynau’n cael eu cynnal ar-lein unwaith eto, rydym yn dal i ddisgwyl cael yr un trafodaethau o ansawdd uchel. Mae croeso i bawb ymuno â ni gyfer y gynhadledd."

Trwy weithdai a thrafodaethau eleni, bydd y pwnc rhyng-ffydd yn cael ei drafod ochr yn ochr â phynciau perthnasol eraill fel hil, gwleidyddiaeth, rhyfel, gwladychu a llawer mwy.

Galwad am Bapurau

Eleni mae ein cynhadledd yn rhoi cyfle i ysgolheigion gyflwyno papur 30 munud ar ddeialog rhyng-ffydd, datrys gwrthdaro a chreu heddwch.

Os hoffech gael eich ystyried am y cyfle hwn, anfonwch grynodeb 500 gair a theitl rhagarweiniol o'ch papur at interfaith@uwtsd.ac.uk  erbyn dydd Gwener Mehefin 4ydd Mehefin.

Ymhlith y prif siaradwyr sydd wedi'u cadarnhau mae:

Rabbi Jack Bemporad (Cyfarwyddwr), Centre for Interreligious Understanding.

Fr. Joshua Thomas, Offeiriad Esgobol a Chyfarwyddwr Gweithredol Seeds of Peace.

Huqa Abuarquob, Cyd-sylfaenydd Center for Transformative Education

Dr Mark Owen (Cyfarwyddwr), Canolfan Crefydd, Cymod a Heddwch Prifysgol Winchester.

Dr Laila Kadiwal, Darlithydd mewn Addysg a Datblygu Rhyngwladol, Sefydliad Addysg UCL.

Unwaith eto, bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal trwy Microsoft Teams ac mae'n rhad ac am ddim ac yn agored i bawb. I gadarnhau eich presenoldeb neu os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach anfonwch e-bost at interfaith@uwtsd.ac.uk 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076