Cytundeb cyd-ddealltwriaeth newydd â Choleg Sant Mihangel Vermont


08.12.2021

Mae'n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi ei bod wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth â Choleg Sant Mihangel Vermont.  

Summer School St Michael's 1

Mae'r Drindod Dewi Sant a Choleg Sant Mihangel yn cydweithio â’i gilydd ers rhai blynyddoedd. Jeffrey Ayres, cyfarwyddwr  y Ganolfan Ymgysylltu Byd-eang yng Ngholeg Sant Mihangel (SMCVT) fu’n arwain y bartneriaeth o Goleg Sant Mihangel, ac mae'r Drindod Dewi Sant yn falch iawn o fynd â'r trafodaethau i'r lefel nesaf.

Mae Coleg Sant Mihangel wedi'i leoli yn nhalaith Vermont ar arfordir dwyreiniol Unol Daleithiau America. Ymwelodd myfyrwyr a staff o Goleg Sant Mihangel â'r Drindod Dewi Sant yn flaenorol ar gyfer cwrs astudio dramor pythefnos a oedd yn canolbwyntio ar sut mae Cymru wedi integreiddio cynaliadwyedd ecolegol ar draws ei diwylliant, ei sefydliadau, ei chelf a'i pholisïau. Roedd y cwrs yn cynnwys astudiaethau maes diwylliannol ac amgylcheddol, darlithoedd gwadd ar y safle a chydweithio a chyfnewid ymchwil a phrosiectau artistig.

Nod yr Ysgolion Haf Cynaliadwyedd Rhyngwladol yw rhoi gwybod i fyfyrwyr sy'n ymweld am wahanol safbwyntiau cynaliadwyedd yng Nghymru drwy lensys diwylliannol, ecolegol, gwleidyddol, daearyddol a chelfyddydol.

Cysylltodd Coleg Sant Mihangel â'r Drindod Dewi Sant gan eu bod yn ymwybodol o’r hyn y mae’r Brifysgol wedi ei gyflawni ym maes cynaliadwyedd.

Mae'r Drindod Dewi yn gobeithio y bydd cyfleoedd a ariennir yn y dyfodol i staff a myfyrwyr elwa arnynt yn sgil Cynllun Turing Llywodraeth y DU a Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol newydd Llywodraeth Cymru. 

Mae gan Y Drindod Dewi Sant a Choleg Sant Mihangel ethos cyffredin ar gyfer creu dinasyddiaeth fyd-eang ac ymrwymiad i gynaliadwyedd.

Nododd Kath Griffiths, Rheolwr Rhanbarthol Rhyngwladol (Gogledd America a Symudedd Allanol): "Mae wedi bod yn braf iawn gweithio gyda Choleg Sant Mihangel dros y blynyddoedd, ac yn sgil lansio cynllun ILEP newydd ar gyfer Cymru a chynllun Turing ar gyfer astudio dramor, mae'n ymddangos mai dyma'r amser mwyaf priodol i fynd â'n cysylltiad i'r lefel nesaf.

"Rydyn ni’n gobeithio mai dyma ddechrau perthynas lle gall ein myfyrwyr hefyd elwa o raglenni cyfnewid gyda Choleg Sant Mihangel a chael cyfle i ymweld â Vermont ar gyfer ymweliad maes busnes cynaliadwy – rydym wrthi'n cynllunio hyn ar gyfer y flwyddyn nesaf."

Meddai rhai o aelodau staff Sant Mihangel, Jeffrey Ayres a Laura Stroup: "Hwn yw’r trydydd ymweliad mewn pedair blynedd a'n nod yw dyfnhau'r cynllun cyfnewid rhwng Sant Mihangel a'r Drindod Dewi Sant o amgylch Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol gan fod llawer o synergeddau rhwng Cymru a Vermont. Mae prosiectau'r myfyrwyr yn ymwneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac mae pob un ohonynt wedi cymryd agweddau gwahanol arno ar gyfer eu hymchwil. Rydym wedi cael amrywiaeth o gyflwyniadau ar bob un o'r agweddau hyn ac rydym wedi gweld pob un o'r rhain ar waith gan ein bod wedi teithio i wahanol leoliadau yng Nghymru."

Ymwelodd staff Ysgol Fusnes Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant â Choleg Sant Mihangel yn 2019 i archwilio syniadau cychwynnol ar gyfer rhaglen cyfnewid myfyrwyr. Bydd y bartneriaeth newydd hefyd yn gyfle i gydweithio â staff Coleg Sant Mihangel ar raglen astudio busnes cynaliadwy yn Vermont ar gyfer myfyrwyr o'r Drindod Dewi Sant a llawer o feysydd academaidd eraill.

Nododd Lee Bartlett, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol Ymgysylltu Byd-Eang: "Rwy'n falch iawn o fynd â'r bartneriaeth â Choleg Sant Mihangel Vermont i'r lefel nesaf. Gallu’r myfyrwyr a staff i gael cynnig cyfle byd-eang yw’r peth allweddol. Mae cysyniad dinasyddiaeth fyd-eang, drwy ddatblygu gweithgareddau a chyfleoedd aml-genedlaethol i'n dysgwyr, ein staff a'n partneriaid, yn un o'n gwerthoedd craidd. Mae profiad byd-eang yn hanfodol i'n myfyrwyr ar bob lefel. Mae cyfleoedd astudio, interniaeth a gwaith dramor i fyfyrwyr yn greiddiol i gynnig profiad addysg byd-eang, ynghyd â chwricwlwm sy'n ystyried amrywiaeth o safbwyntiau byd-eang".

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk