Darlith agoriadol yn trafod cynllunio olyniaeth, sut i beidio a’i wneud: Alecsander Fawr a’i olynwyr


11.10.2021

Bydd yr Athro Kyle Erickson yn traddodi darlith athrawiadol agoriadol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ddydd Mercher 20 Hydref am 4pm.

 

Poster Darlith Athrawiadol

Y digwyddiad hwn yw’r cyntaf mewn cyfres o ddarlithoedd misol i’w traddodi gan staff academaidd y Brifysgol sydd wedi derbyn teitl athrawiadol.

Man cychwyn yr Athro Erickson fydd canlyniadau’r olyniaeth aneglur yn dilyn marwolaeth Alecsander Fawr a bydd yn trafod y ffordd roedd yr “olynwyr” a’u hymerodraethau yn deall gwersi methiannau Alecsander. Yn benodol, bydd yn trafod beth yw’r peryglon cynhenid a geir yn yr eiliadau o drosglwyddo rhwng arweinwyr?

Mae’r Athro Erickson yn ysgolhaig yn y clasuron a Chyfarwyddwr Profiad Academaidd Y Drindod Dewi Sant. Dywedodd: “Mae’n bleser cael traddodi darlith agoriadol y Brifysgol. Byddaf yn ystyried sut y bu i rai o weithredoedd Alecsander, neu ei ddiffyg gweithredu, feithrin argyfwng yn ystod y cyfnod o drosglwyddo rhwng arweinwyr. Pan fu farw Alecsander yn 323 CC heb etifedd addas, cododd argyfwng olyniaeth a barodd yn agos i dair gwaith yn hirach na’i deyrnasiad byr wrth i’w gadfridogion frwydro i ennill rheolaeth ar ei ymerodraeth.

“Byddaf yn trafod rhai o’r gwersi a ddysgwyd gan gadfridogion Alecsander yn sgil ei fethiant gan dynnu sylw at rai o’r anawsterau sy’n codi wrth drosglwyddo grym o un genhedlaeth i’r nesaf a sut yr ymatebodd y brenhinoedd Helenistig i’r cysgod hir a fwriwyd gan Alecsander drwy sefydlu eu dilysrwydd eu hunain yn ystod y deugain mlynedd o ryfel a ddilynodd ei farwolaeth.”

Ymunodd yr Athro Erickson, sydd o Los Angeles yng Nghaliffornia yn wreiddiol, â staff academaidd Llambed yn 2010. Graddiodd mewn Hanes, Groeg a Lladin o UCLA cyn symud i’r DU i ymgymryd â gradd Meistr a PhD ym Mhrifysgol Caerwysg. Roedd ei astudiaethau doethurol yn canolbwyntio ar ddilysrwydd, crefydd ac eiconograffeg yn yr ymerodraeth Seleucid yn Hanes yr Henfyd dan oruchwyliaeth Daniel Ogden a Stephen Mitchell.  Yn ddiweddarach cyhoeddwyd ei waith gan Routledge dan y teitl The early Seleucids, their gods and their coins. Mae wedi cyhoeddi’n helaeth ar y Seleucidiaid a’u harian, ond hefyd ar waddol Alecsander yn y cyfnodau Helenistig a Rhufeinig

Ychwanegodd: “Fy mhrif faes ymchwil yw’r rhyngweithiadau gwleidyddol a diwylliannol rhwng y byd Groegaidd a’r Dwyrain Agos. Mae gen i ddiddordeb mewn cysylltiadau rhwng duwdod, dilysrwydd a grym.

“Yn y maes hwn, mae fy ymchwil wedi canolbwyntio’n bennaf ar Alecsander a’i olynydd, yn benodol llinach frenhinol Seleucid a fu’n rheoli’r ardal o’r hyn sydd bellach yn wlad Twrci i India rhwng 305 CC i 64 CC.  Mae fy ngwaith wedi canolbwyntio’n benodol ar ddefnyddio arian fel cerbyd ar gyfer propaganda llinachyddol mewn ymerodraeth amlddiwylliannol. Rwyf i hefyd wedi ystyried pwysigrwydd creu mythau llinachyddol a honiadau o dduwdod mewn strategaethau dilysrwydd brenhinol’.

Symudodd yr Athro Erickson i Lambed i ymgymryd â swydd ddarlithio yn y Clasuron ac mae wedi gwasanaethu fel Pennaeth yr Adran Clasuron a Deon Cynorthwyol y Dyniaethau yn y Brifysgol cyn cael ei benodi i’w rôl bresennol.

Fel eiriolwr brwd dros Lambed, mae’n aelod gweithgar o’r gymuned drwy Fwrdd Crwn Llambed sy’n trefnu llawer o ddigwyddiadau elusennol gan gynnwys yr arddangosfa tân gwyllt flynyddol.

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL, yr Is-Ganghellor “Llongyfarchiadau i’r Athro Erickson ar dderbyn teitl athro. Rwyf i wrth fy modd y bydd yn lansio ein cyfres o ddarlithoedd Athrawiaethol ar y campws yn Llambed. Edrychwn ymlaen at ddathlu ein dau can mlwyddiant yn 2022, sy’n nodi gosod y garreg gyntaf ar gyfer Coleg Dewi Sant yn Llambed. Dyma nodi ddechreuad addysg uwch yng Nghymru a safle Llambed fel canolfan ryngwladol ar gyfer astudio’r Dyniaethau”.

Cynhelir y ddarlith Agoriadol ddydd Mercher 20 Hydref am 4pm yn yr Hen Neuadd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Llambed ac ar-lein drwy Microsoft Teams.

Mae’r ddarlith am ddim ond cyfyngir y nifer a all ddod i’r digwyddiad ar y campws oherwydd mesurau rheoli Covid felly gofynnir i westeion archebu ymlaen llaw drwy ebostio: Digwyddiadau-Events@pcydds.ac.uk