Darlithydd Y Drindod i fynd i’r afael â her seiclo 500km i gefnogi diagnosis tiwmor ar yr ymennydd ei ferch


09.06.2021

Mae Darrel Williams, un o uwch ddarlithwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod), ar fin ymgymryd â her seiclo 500km i godi arian ar gyfer elusen The Brain Tumour Charity a chodi ymwybyddiaeth ohoni.

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) senior lecturer Dr Darrel Williams, is about to take on a 500km cycling challenge to raise funds and awareness of The Brain Tumour Charity.

Mae’r elusen yn cefnogi ei ferch, Daisy, sydd wedi cael diagnosis o diwmor ar yr ymennydd Astrocytoma gradd 2.

Ar 12 Mehefin, bydd Dr Darrel Williams o Ganolfan Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg y Brifysgol yn seiclo o Gastell Casllwchwr i Gastell Caernarfon ac yn ôl mewn 24 awr.

Graddiodd Daisy o’r Drindod llynedd gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, ac mae’n seiclwr brwd ac mae ei theulu sydd hefyd yn hoffi seiclo wedi ymrwymo i weithgareddau codi arian ar gyfer yr elusen, sefydliad sydd wedi bod yn eithriadol o gefnogol i Daisy ac sydd hefyd wedi gweld cwymp enfawr mewn cyllid oherwydd y pandemig.

Bydd cyfeillion Darrel, sef Mandy Lane, sy’n addysgu Cerflunio yng Ngholeg Sir Gâr ac Ed Laverack, a oedd yn seiclwr proffesiynol ond nawr yn hyfforddwr, yn ymuno ag ef ar ei her anferthol. Maent i gyd yn rhan o Glwb Seiclo Bynea sy’n cefnogi The Brain Tumour Charity.

Meddai Darrel, o Abertawe: “Ein targed yw codi £2,000 ac rydym yn ddiolchgar tu hwnt am unrhyw gyfraniadau, waeth pa mor fach. Bydd y tîm yn bwrw ati i hyfforddi a chawn ein hysbrydoli gan yr anogaeth, cefnogaeth a chariad sydd gennym i gyd tuag at Daisy.”

“Mae llawer o achosion da, ond roedd arnom eisiau mynd i’r afael â her a oedd yn ystyrlon i’n cymuned. Mae Daisy wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau heriol iawn ei hun yn cynnwys seiclo i fyny Mont Ventoux dair gwaith mewn 24 awr. 

“Fel tîm roedd arnom eisiau ymgymryd â her a fyddai’n anrhydeddu’r ysbryd hwnnw.”

Mae’r tîm yn ymwybodol iawn o natur eithafol yr her sydd o’u blaenau ac maent wedi bod yn hyfforddi ers misoedd i fod mor ffit â phosibl ar ei gyfer.

“Yn ystod digwyddiad hir iawn, mae yna gyfnodau ble rydych chi’n teimlo’n dda ac eraill lle nad ydych cystal.  Dyma ble mae cryfder mewn niferoedd yn helpu, bydd ffrindiau a theulu yn ymuno â’r reid ar wahanol bwyntiau. 

“Mae’n debyg y bydd y cyfnodau anoddaf yn ystod oriau mân y bore pan fydd y corff eisiau mynd i gysgu a hefyd ar ran olaf y reid, o Aberystwyth. Mae’r rhan honno’n fryniog ac wrth gwrs byddwn wedi blino’n lân. 

“Fe fyddaf i’n ymwybodol o’r ffaith y gallwn ni gymryd hoe i orffwyso, ond ni all Daisy gymryd hoe o’i brwydr. Bydd hynny’n rhoi cryfder i ni fwrw ymlaen yn ystod yr adegau anodd.

Dywed Darrel bod symptomau Daisy wedi dechrau ym mis Medi 2018, pan oedd hi’n 23 oed – dechreuodd anghofio sut i danio ei char, troi tap ymlaen neu ysgrifennu neges destun.

“Dechreuodd Daisy boeni am ei maeth; gan fod yn obsesiynol ynghylch p’un a oedd hi’n bwyta digon o fwyd a hyd yn oed osgoi sefyllfaoedd lle gallai deimlo’n llewyg ac yn wan. 

“Dros y misoedd nesaf cafodd Daisy absenoldebau rheolaidd lle’r oedd ei meddwl yn mynd mewn llesmair, a hynny’n aml law yn llaw â theimlad dwys o ofn ac anallu i siarad. Dechreuodd Daisy boeni am sefyllfaoedd cymdeithasol a ph’un a fyddai’n dioddef absenoldeb wrth siarad gyda rhywun, am ei bod yn gwybod na fyddai’n gallu cyfathrebu.

“Ym mis Chwefror 2019, cafodd Daisy ddau drawiad tonig-clonig, sef beth mae’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am wrth feddwl am drawiadau. Roedd hi’n ddiymateb, yn crynu ac yn dirdynnu. Heb iddi fod yn gwybod, roedd Daisy wedi bod yn cael trawiadau ers naw mis, ond roeddynt wedi bod ar ffurf absenoldebau; “colli eich hun yn eich amgylchoedd am gyfnod byr.” Roedd hyn yn erchyll i chwaraewr chwaraeon, teimlodd Daisy bod ei chorff yn rhoi’r gorau iddi.

“Ar 27 Chwefror, bu i ni ddysgu bod gan Daisy diwmor ar yr ymennydd. O’r diwedd, esboniad ar gyfer pam bod Daisy wedi blino gymaint, wedi bod yn profi’r symptomau ofnadwy sy’n gysylltiedig â’r trawiadau; roedd màs mawr yn tyfu tu mewn i’w hymennydd.

“Ar ôl misoedd o brofion a sganiau MRI ar draws y DU, cafodd Daisy y llawdriniaeth ar 23 Awst, 2019, creuandoriad effro, lle bu’n rhaid i Daisy fod yn effro am dair awr. Am brofiad ofnadwy i berson ifanc. Bu’r llawdriniaeth yn llwyddiant, diolch i’r tîm anhygoel yn yr Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd.  

“Ar ôl gwella a chwblhau ei gradd ar yr un pryd, mae Daisy yn symud ymlaen gyda’i bywyd. Mae’r radiotherapi wedi dod i ben, ac mae blwyddyn o gemotherapi ar fin dechrau.   

“Yn anffodus, fel mae llawer o bobl eraill wedi darganfod, mae pandemig COVID-19 wedi cyflwyno straen ychwanegol a chymhlethdod i gyfnod sydd eisoes yn heriol iawn.

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) senior lecturer Dr Darrel Williams, is about to take on a 500km cycling challenge to raise funds and awareness of The Brain Tumour Charity.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk