Ditectif Brif Arolygwr ac Uwch Swyddog Ymchwilio Heddlu De Cymru yn astudio cwrs Meistr Arfer Proffesiynol fel ffordd o hybu ei yrfa


21.09.2021

Mae Ditectif Brif Arolygwr ac Uwch Swyddog Ymchwilio Heddlu De Cymru yn astudio cwrs Meistr Arfer Proffesiynol yn Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol (ACAPYC) fel ffordd o hybu ei yrfa.

Dean Llewellyn stands on rocks at the edge of a sea under blue sky.

Roedd Dean Llewellyn o Abertawe am ddatblygu yn ei faes arfer proffesiynol, yn ogystal ag ennill credydau academaidd am y dysgu y mae wedi ymgymryd ag ef o fewn ei broffesiwn. Gwnaeth Adran Dysgu a Datblygu Heddlu De Cymru argymell y byddai Cwrs Meistr Arfer Proffesiynol PCYDDS yn addas ar ei gyfer.

Meddai Dean: “Mae’r cwrs wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol ar fy natblygiad proffesiynol. Rwyf wedi cael mewnwelediadau amhrisiadwy i arweinyddiaeth strategol a rheolaeth, ac mae fy ngallu i gynllunio fy natblygiad proffesiynol wedi cynyddu. Rwyf hefyd wedi gallu defnyddio’r dysgu hwnnw drwy ddylanwadu’n gadarnhaol ar fy staff, cydweithwyr ac asiantaethau partner o fewn y meysydd Ymchwiliadau Troseddol a diogelu cymhleth.”

Yn ystod ei astudiaethau, mae Dean wedi cael ei ddyrchafu yn y gweithle, ac mae’n priodoli ei lwyddiant i’r hyn y ddysgodd wrth astudio yn Y Drindod Dewi Sant. Gwnaeth ganmol y cymorth y mae wedi’i dderbyn gan y tiwtoriaid, gan ddweud nad oedd dim yn ormod iddynt, er gwaethaf heriau pandemig Covid-19.  

Ychwanegodd Dean: “Rwyf wedi gweld fy hun yn datblygu’n sylweddol mewn nifer o feysydd; yn enwedig o ran hyder parthed fy ngwybodaeth broffesiynol a fy ngallu academaidd. Rwyf hefyd am ddweud bod yr astudiaethau wedi fy ngalluogi i ddod o hyd i’m “llais academaidd”; ac o ganlyniad, rwyf bellach yn gallu mynegi’n hyderus fy meddyliau a’m syniadau strategol, rhywbeth efallai nad oeddwn wedi gallu ei wneud mewn rhai fforymau penodol cyn y cwrs, oherwydd diffyg hyder.”  

Meddai Sarah Loxdale, un o ddarlithwyr Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol (ACAPYC): “Mae Dean wedi gallu tynnu ar ei yrfa helaeth gyda Heddlu De Cymru gan ennill credydau am y pethau y mae ef wedi eu dysgu yn ystod ei waith. Mae cydbwyso astudio â gwaith yn dipyn o her, ac mae Dean wedi dangos ymrwymiad cadarn i’w astudiaethau, ac rydym wrth ein boddau ei fod ef bellach wedi cael ei ddyrchafu.”

Wrth i Dean barhau i orffen ei gwrs Meistr, ei obaith yw helpu eraill i ddatblygu a chyrraedd eu potensial hefyd, drwy ddefnyddio’r sgiliau y mae ef wedi’u dysgu hyd yn hyn. Ar ôl i Dean orffen ei radd Meistr, mae’n bwriadu ymestyn ei ddatblygiad academaidd a phroffesiynol ymhellach gan obeithio cael swydd uwchreolaeth gyda Gwasanaeth yr Heddlu.

 

Nodyn i'r Golygydd

Os oes gennych ddiddordeb, neu os ydych am wybod mwy am yr amrywiaeth o raglenni hyblyg sydd gan yr Academi ei chynnig, cymerwch gipolwg ar ein gwefan – www.uwtsd.ac.uk/wappar

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk