Diwrnod Rhyngwladol Menywod mewn Peirianneg 2021


22.06.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn nodi Diwrnod Rhyngwladol Menywod mewn Peirianneg (INWED) ar 23 Mehefin drwy rannu straeon ein myfyrwyr, ein graddedigion a’n staff sy'n cydnabod problem, a meiddio bod yn rhan o'r ateb, gan helpu i gefnogi bywydau a bywoliaeth pobl bob dydd.

 

University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Master’s student Nelly Fernandez is building on the expertise and skills from her studies at University gained through collaborative industry placements, to further her career in the field of Non-Destructive Testing (NDT).

Cymdeithas Peirianneg Merched  (WES) sydd wedi trefnu INWED, sef ymgyrch ymwybyddiaeth ryngwladol i godi proffil menywod mewn peirianneg sy’n hoelio’r sylw ar y cyfleoedd gyrfa anhygoel sydd ar gael i fenywod a merched yn y diwydiant cyffrous hwn.

Cydnabyddir yn gyffredinol nad oes gan fenywod gynrychiolaeth ddigonol mewn STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) yn y brifysgol ac yn y gweithlu cyffredinol. Mae data diweddar gan UCAS yn dangos mai dim ond 35% o fyfyrwyr STEM ym mhrifysgolion y DU sy’n fenywod.

Er y gwelwyd rhai gwelliannau, fel y dengys data ymgyrch WISE, sy'n dangos bod mwy nag un filiwn o fenywod bellach yn gweithio mewn rolau STEM craidd ledled y DU, mae llawer i'w wneud o hyd i gynyddu cynrychiolaeth menywod yn y maes hwn.

Yn Y Drindod Dewi Sant rydym am i'n myfyrwyr wybod bod ganddynt fynediad at fentora a chefnogaeth gan ein hacademyddion benywaidd sydd wedi llunio gyrfa ym maes STEM. Wrth iddynt sôn am eu teithiau personol, gobeithio y byddwn yn gallu eich ysbrydoli i’ch gweld eich hun yn Bensaer, Peiriannydd, Gwyddonydd Cyfrifiadurol, Syrfëwr Meintiau, Gwyddonydd Amgylcheddol, neu unrhyw un o'r cyfleoedd amrywiol sydd ar gael i fenywod ym maes STEM.

Mae Nelly Fernandez, myfyrwraig Meistr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn adeiladu ar yr arbenigedd a’r sgiliau a enillodd yn ystod ei hastudiaethau yn y Brifysgol drwy leoliadau cydweithredol mewn diwydiant, i ddatblygu ei gyrfa ym maes Profi Anninistriol (NDT).

Mae gan Nelly radd Meistr mewn profi a gwerthuso anninistriol gan y Brifysgol ac mae’n gweithio’n beiriannydd cymorth cymwysiadau/cynnyrch yn ETher NDE yn St Albans.

Mae ETher NDE yn gwmni sy’n gwneud offer cerrynt trolif, probiau ac ategolion.  Yn ei rôl yn Beiriannydd Cymorth Cymwysiadau/Cynnyrch mae Nelly yn gweithio mewn dylunio, yn ogystal â bod yn gyswllt â chwsmeriaid i ddarparu cymorth technegol cyn ac ar ôl gwerthu.  Mae’r cwmni hefyd yn ymwneud â gwahanol brosiectau ymchwil i ddatblygu technolegau newydd, lle mae gan Nelly gyfrifoldebau mewn dylunio probiau, profi, ysgrifennu adroddiadau ac ymgysylltu â’r partneriaid eraill.

Tra oedd yn astudio am ei MSc mewn profi a gwerthuso anninistriol yn y Drindod Dewi Sant, cafodd Nelly leoliad gyda phartner diwydiannol y Brifysgol, Oceaneering SIS yn Abertawe, lle gwnaeth ei gwaith arbrofol yn rhan o’r prosiect ymchwil ar gyfer Traethawd Hir ei gradd Meistr.   Roedd ei hymchwil, ‘Assessment and Validation of the Lyft System for the Detection and Sizing of CUI with Associated FE Modelling’, yn cynnwys asesu a dadansoddi perfformiad arolygiadau cerrynt trolif â phwls a delweddu cyrydu dan inswleiddiad ynghyd ag efelychiadau cyfrifiadurol cysylltiedig.

Meddai Nelly: "Ces i fy nysgu gan rai o’r athrawon gorau yn y maes, yn enwedig yr Athro Peter Charlton a oedd yn diwtor arna i, a ches i’r profiad o weithio dan oruchwyliaeth Richard Granville mewn cwmni megis Oceaneering, a roddodd i mi ddealltwriaeth wych o’r diwydiant yn ogystal â rhoi’r wybodaeth a’r hyder i mi ffynnu ynddo.

"Mae gwybod bod eich gwaith dyddiol yn helpu’r byd i weithio, yn ogystal â gwella a chynnal ansawdd bywyd pobl, yn sicr yn foddhaol ac yn eich symbylu.  Hoffwn i annog mwy o bobl, a menywod yn arbennig, i dwrio i fyd NDT a chreu effaith.

Darlithydd Peirianneg yn Y Drindod Dewi Sant yw Abbie Summerfield. Meddai: "Pan fydd pobl yn gofyn i mi beth rwy'n ei wneud a minnau’n dweud fy mod i’n beiriannydd, un o'r cwestiynau cyffredin nesaf yw, 'sut daethoch chi i wneud hynny?'. Fel llawer o fenywod rwy'n eu hadnabod mewn peirianneg, yn aml mae cysylltiad teuluol â'r proffesiwn. Roedd fy nhad, heb fod yn beiriannydd, yn yrrwr rali lled-broffesiynol drwy'r wythdegau, ac felly roedd chwaraeon modur yn rhan anochel o'm plentyndod.

"Wedyn un diwrnod gofynnodd fy nhad i mi gysylltu â'r Drindod Dewi Sant a gofyn am brosbectws. Pan gyrhaeddodd, dangosodd i mi eu bod nhw’n cynnig cwrs mewn Peirianneg Chwaraeon Moduro. Sylweddolais i fod hwn at fy nant i. Doeddwn i ddim bob amser yn hyderus mewn mathemateg ond roedd gen i athrawes wych a'm hysbrydolodd i wneud yn dda.

"Roedd Peirianneg Foduro a Chwaraeon Moduro yn Y Drindod Dewi Sant yn bopeth y gallech chi ei ddymuno a mwy, ac er ei fod yn heriol, dim ond i chi roi'r amser i mewn, roedd modd dod i ben. Ar ôl graddio, gweithiais i dimau rasio a rali ac wedyn dechrau dysgu ar y cwrs yr oeddwn wedi graddio arno.

"Erbyn hyn rwy’n cael cwrdd â phobl ifanc o bob math o gefndiroedd ac yn eu helpu nhw i wireddu eu breuddwydion o weithio ym maes peirianneg. O bryd i’w gilydd, rwy’n cael mynd yn ôl a gweithio mewn cyfarfodydd rasio, yn enwedig rasys dycnwch rwy’n dwlu arnyn nhw.  Mae'r her o gael tîm i weithio gyda'i gilydd a chael car i ddiwedd ras yn rhoi’r syniad o lwyddiant mwyaf anhygoel i chi! Rydyn ni bob amser yn annog ein myfyrwyr i ymuno â'r timau rasio gweithredol sydd gennym yn Y Drindod Dewi Sant. Os ydych chi'n gyffrous am yr hyn rydych chi'n ei astudio, mae'n haws bod yn llwyddiannus."

Mae Dr Carlene Campbell yn arwain sawl modwl ôl-raddedig ac israddedig ar gyfer Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a chyrsiau Seiberddiogelwch yn Y Drindod Dewi Sant.

Hi hefyd yw Rheolwr Graddau Ymchwil yr Athrofa yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA). Meddai: "Gwyddoniaeth a thechnoleg yw'r prif feysydd sy'n trawsnewid ac sy’n awtomeiddio bywydau pobl. Mae prinder cynrychiolaeth menywod yn y meysydd hyn, ac mae mawr angen gweld mwy o fenywod yn dilyn gyrfaoedd mewn technolegau lle dynion yw’r mwyafrif llethol o gyfranogwyr.

"Roeddwn i'n fyfyriwr mathemateg ardderchog a gwnes i’n dda iawn yn y gwyddorau. Ar ôl graddio, gweithiais i yn y sector iechyd, epidemioleg, a chael mentor, Dr Herma Carpenter-Bernard, a welodd fy ngallu ac a gredodd ynof. Fe'm hanogodd i ddilyn gyrfa mewn Cyfrifiadura ac rwy'n credu'n wirioneddol mewn manteision mentora i gefnogi myfyrwyr i gyflawni eu nodau. Yr oedd yn faes a oedd yn cael ei reoli gan ddynion a thrwy gydol fy astudiaethau, fi fyddai'r unig fenyw neu'n cael ei rhifo'n llwyr gan y gwrywod yn fy nosbarthiadau. Roedd yr un peth yn y gwaith ond diolch byth, mae hyn yn newid yn araf.

"Mae angen mwy o fenywod ar y maes STEM, yn enwedig mewn Cyfrifiadura a thechnoleg. Mae'n brofiad buddiol a phleserus pan fyddwch chi'n gwneud i bethau ddigwydd, yn dyfeisio, yn meddwl am syniadau newydd, a gallwn effeithio ar y maes STEM mewn cymaint o ffyrdd cadarnhaol. Mae STEM yn faes cyffrous i weithio ynddo, a gallwn leisio ein barn a dysgu peidio â bod yn swil wrth fynegi ein syniadau. "

Dr Deborah Hughes yw Cyfarwyddwr Rhaglen rhaglenni Arolygu Meintiau ac Amgylchedd Adeiledig y Brifysgol.

Meddai: "Bu rhwystrau ar lwybr menywod erioed ym maes adeiladu ond diolch byth fod y rhain bellach yn dechrau diflannu. Pan astudiais i ar gyfer gradd fy meistr, roeddwn i’n un o ddim ond dwy fenyw yn y dosbarth hwnnw. Rydym bellach yn gweld llawer mwy o fenywod yn dod drwy hyfforddiant, yn enwedig ar y lefel broffesiynol yn y diwydiant, boed hynny'n Arolygu Meintiau, Peirianneg Sifil, neu’n Rheoli Adeiladu.

"Mae cynrychioli sbectrwm eang cymdeithas yn bwysig mewn unrhyw faes. Ar ôl bod yn rhan o'r diwydiant adeiladu am y rhan fwyaf o'm bywyd, teimlaf ei bod yn bwysig annog menywod ifanc sy'n dod drwy'r system addysg bod ganddyn nhw rôl bwysig i'w chwarae yn y cyfeiriad y bydd y diwydiant hwn yn ei gymryd wrth symud ymlaen. "

Rhian Jenkins sy'n arwain ar y ddarpariaeth Amgylcheddol yn Y Drindod Dewi Sant. Meddai: "Mae cryn dipyn o fenywod pwerus yn gweithio yn y maes gwyddonol, Gro Harlem Brundtland a ddaeth â chynaliadwyedd i'r agenda wleidyddol yn 1992, a'r hwylwraig Ellen McArthur, y mae ei sefydliad wedi bod yn allweddol o ran ysbrydoli pobl i ystyried yr economi gylchol a rheoli gwastraff.

"Mae’n rhaid mai un o fenywod mwyaf dylanwadol ein cyfnod ni, sydd, heb os, yn yn hen ben ar ysgwyddau ifanc, yw Greta Thunberg, sydd wedi ysbrydoli'r genhedlaeth iau’n rhyfeddol mewn ffordd nad ydym wedi'i gweld ers amser maith, gan rymuso pobl ifanc i sefyll a chwestiynu penderfyniadau'r llywodraeth dros y ffordd y maen nhw’n mynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

"Mae STEM yn faes a ddylai fod yn ddeniadol i fenywod a merched, rydyn ni’n sicr wedi gweld cynnydd yn nifer y menywod yn y disgyblaeth.

"Fy nghyngor i unrhyw fenyw, ac yn sicr mae angen mwy arnom ym maes STEM, yw rhoi cynnig arni, nid yw mor anodd ag y dychmygwch ei bod, mae digon o gefnogaeth os ydych yn pryderu am lefel eich gwyddoniaeth a'ch mathemateg. Mae'r cyfleoedd gwaith yn eang ac yn bellgyrhaeddol a gall y cyflog sy'n mynd gydag unrhyw bwnc sy'n gysylltiedig â stem fod yn sylweddol uwch na phroffesiynau eraill. Gall dyfalbarhad a phenderfyniad gyflawni unrhyw beth.

"Os dywed rhywun wrthych chi na allwch wneud rhywbeth, gadewch i hynny eich symbylu. Canolbwyntiwch ar yr hyn rydych am ei wneud a daliwch ati i guro ar ddrysau. Rydyn ni yma i'ch cefnogi yn eich taith academaidd bersonol."

Meddai Tamzyn Davis, myfyrwraig Peirianneg Chwaraeon Moduro yn yr ail flwyddyn: "Roeddwn i'n arfer bod yn fecanig ac roeddwn i eisiau datblygu fy ngyrfa i wneud rhywbeth ychydig yn fwy na thrwsio ceir,  i ddysgu mwy am  ddylunio a sut mae'r cyfan yn gweithio. Felly, y cam rhesymol nesaf oedd prifysgol a chwaraeon modur mewn gwirionedd.

"Mae'r darlithwyr yn wych yn Y Drindod DewiSant. Nid oes neb erioed wedi dweud wrthyf:  'allwch chi ddim gwneud hynny, rydych chi’n ferch 'neu  ,  ' pam byddech chi'n gwneud hynny.'  Rwy wedi cael yr un cyfleoedd â phawb arall ar y cwrs gyda’r tîm rasio a phopeth arall. Mae peirianneg mor ddiddorol;  rydyn ni'n gwneud gwaith gwych yma ac mae help os bydd ei angen arnoch chi rywbryd gan yr academyddion."

Ychwanegodd Taylor Winter myfyrwraig Moduro 2il flwyddyn: "Mae'r darlithwyr mor gyfeillgar a hawdd i fwrw ymlaen â nhw. Mae gennych rywun i droi ato o hyd, hyd yn oed os nad ydynt yn gwybod sut i ateb eich cwestiwn, byddant yn eich trosglwyddo i rywun arall, nid ydych byth yn cael eich gwthio i ffwrdd. Mae Abi a Kerry (darlithwyr Peirianneg) wedi bod yn wych, mae hi mor hawdd siarad â nhw a chael eu help gyda'n holl gwestiynau peirianneg."

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk