Diwrnodau ymweld i ailgychwyn ar gampws y Drindod Dewi Sant yn Llambed


25.05.2021

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn paratoi i groesawu darpar fyfyrwyr yn ôl i gampws Llambed yn ystod yr wythnosau nesaf.

image of the Quad at UWTSD Lampeter

Mae’r Diwrnodau Ymweld, sydd i’w cynnal ar 29 Mai, 1 Mehefin a 4 Mehefin, yn ddigwyddiadau prawf ac maent yn destun mesurau diogelwch COVID-19 y Brifysgol. Mae’n ofynnol i ymwelwyr archebu lle ymlaen llaw a bydd y Brifysgol yn cyhoeddi canllawiau COVID-19 i gynnal mesurau diogelwch ar y campws. Bydd y Diwrnodau Ymweld yn cynnwys cyfle i gael gwybod am y rhaglenni sydd ar gael, sgwrsio â staff academaidd a staff cymorth myfyrwyr, yn ogystal â gweld y cyfleusterau.

“Mae dewis y brifysgol iawn yn benderfyniad pwysig dros ben i fyfyrwyr. Mae angen dod o hyd i’r cwrs iawn ond hefyd y profiad iawn i fyfyrwyr ac mae ein campws yn chwarae rhan hanfodol yn yr arlwy hwnnw.” meddai Dr Jeremy Smith, Deon Cynorthwyol yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau Rydym wedi gweld eisiau cynnal ein Diwrnodau Agored a’n Diwrnodau i Ymgeiswyr yn fawr yma yn Llambed gan fod y campws yn lleoliad mor wych ac yn werth ymweld ag ef.  Mae gennym enw da yn rhyngwladol o ran astudio’r Dyniaethau ac ymfalchïwn yn ein dull personol o addysgu grwpiau bach wrth i’n staff academaidd a staff cymorth proffesiynol ddod i adnabod ein myfyrwyr a’u hanghenion.”

Amlygodd arolwg diweddar a gynhaliwyd gan y Fforwm Marchnata Prifysgolion CASE bwysigrwydd Diwrnodau Agored yn nhaith ymgeiswyr. Nododd 90% o fyfyrwyr fod ganddynt ddiddordeb mewn ymweld â champws a chyfleusterau prifysgol cyn gynted ag y byddai’r cyfyngiadau’n caniatáu, nododd 84% fod ganddynt ddiddordeb mewn mynychu diwrnod agored ar gampws a nododd 85% y byddai’r digwyddiadau hyn yn eu gwneud yn fwy hyderus i dderbyn cynnig gan brifysgol.

Meddai Matt Cowley, o High Wycombe, sy’n astudio gradd meistr mewn Astudiaethau Canoloesol, “Fe ddes i i’m Diwrnod Agored cyntaf yn Llambed rhyw 5 mlynedd yn ôl, ac o fewn munudau i gyrraedd y campws, fe wnes i droi at fy rhieni a dweud fy mod i eisiau astudio yma.  Cefais y teimlad o syrthio mewn cariad ar unwaith â’r lle a dyna pam mae mor bwysig ymweld â champws yn bersonol. Nid yw’r lluniau wir yn cyfleu pa mor fach, prydferth a gwledig yw’r campws yn Llambed, ac er bod y teithiau rhithwir yn dda iawn, rydych chi wir yn colli allan os nad ydych yn dod i gael golwg ar y campws drosoch chi’ch hun.  

 

“Mae tawelwch yr ardal yn ei gwneud yn lle gwych i astudio, boed hynny y tu mewn ar gyfer y modylau, sydd â rhyw 10 i 20 o fyfyrwyr yn astudio pob un, gan olygu bod myfyrwyr yn gallu mynd i’r afael yn weithredol â’r deunydd, neu allan ar y ddôl ger yr afon gyda ffrindiau. Mae’r darlithwyr eu hunain yn arbenigwyr yn eu meysydd, ac yn sgil maint bychan y dosbarthiadau cyfeillgar, mae myfyrwyr yn cael helpu darlithwyr gyda’u prosiectau ymchwil.

“Yn ogystal mae Llambed wedi addasu’n arbennig o dda i symud i gyfuniad o addysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb yn sgil amgylchiadau'r llynedd, gyda’r darlithwyr bob amser ar gael drwy e-bost os oes angen gwirio rhywbeth. Yn ogystal sefydlwyd fforymau ar dudalennau’r amgylchedd dysgu rhithwir i alluogi myfyrwyr i ofyn cwestiynau i’w cyd-fyfyrwyr, ac mae hyn i gyd wedi bod yn gymorth mawr.  Mae Llambed yn lle gwych gyda phobl anhygoel, staff arbennig ac amgylchedd hynod o hardd y dylech ddod i’w weld drosoch chi’ch hun!

Ychwanegodd Gwilym Dyfri Jones, Profost campws Llambed: “Croeso! Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu darpar fyfyrwyr a’u teuluoedd i Gampws y Brifysgol yn Llambed. Am y tro, tra bod mesurau COVID ar waith, byddwn yn gwneud hynny mewn grwpiau bach ond gobeithiwn y bydd myfyrwyr yn gallu meithrin dirnadaeth o brofiad Llambed.  Mae’n gampws delfrydol sy’n darparu addysg wedi’i theilwra mewn amgylchedd dysgu diogel ac ysgogol. Yn wir, mae’n lle arbennig iawn, trysor cudd wedi’i leoli yng nghanol tirwedd drawiadol Ceredigion.

“Llambed, wrth gwrs, yw man geni addysg uwch yng Nghymru a blwyddyn nesaf byddwn yn dathlu ein daucanmlwyddiant. Er gwaethaf y cyfyngiadau diweddar, mae’r Brifysgol eisoes wedi dechrau paratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf a hefyd ar gyfer dathlu ein daucanmlwyddiant yn 2022. Felly, mae’n amser perffaith i ddod yn fyfyriwr yn y Brifysgol hon – mewn pryd ar gyfer y dathliadau!”

Eisiau rhagor o wybodaeth? Dewch i ddarganfod yr hyn sydd gan gampws Llambed i’w gynnig. Gydag amrywiaeth eang o gyrsiau ar gael ym maes y Dyniaethau, a addysgir mewn modd hyblyg a chefnogol, bydd gennym yr union gwrs i chi. Mae gennym rai lleoedd ar gael o hyd ar gyfer Medi 2021, cymerwch olwg manylach ar ein gwefan.