Dyfarnu gwobr Addysgu a Dysgu cynllun ‘Arbenigwr Addysgwr Arloesol Microsoft (MIEE)’ i ddarlithydd o’r Drindod Dewi Sant


22.06.2021

Mae darlithydd o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a ddewiswyd yn Arbenigwr Addysgwr Arloesol Microsoft (MIE) y llynedd bellach wedi derbyn ‘Gwobr Addysgu a Dysgu MIEE’ yn ystod seremoni Dathlu Cymunedol Microsoft eleni.

A UWTSD lecturer selected as a Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert is using her expertise to help improve student learning at the University.

Ar hyn o bryd mae Laura Hutchings, Cyfarwyddwr Rhaglen y rhaglenni Astudiaethau Addysg yn y brifysgol yn rhan o Gymuned Addysgwr Arloesol Microsoft (MIE) sy'n caniatáu iddi ddarparu arbenigedd ar ystod o ddulliau dysgu digidol sy'n cefnogi ei myfyrwyr. Bob blwyddyn, trwy'r rhaglen hon mae Microsoft yn dewis addysgwyr arloesol o bob cwr o'r byd i rannu syniadau, rhoi cynnig ar ddulliau newydd a dysgu oddi wrth ei gilydd fel cymuned fyd-eang sy'n ymroddedig i wella canlyniadau myfyrwyr trwy dechnoleg.

Ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd, mae Microsoft Education UK yn trefnu digwyddiad arbennig i ddathlu gwaith, ymdrech ac ymroddiad Arbenigwyr Addysg Arloesol Microsoft. Cynhaliwyd y seremoni ddathlu eleni ar-lein lle gwahoddwyd 1250 o Arbenigwyr Addysgu Arloesol presennol y DU i ddod at ei gilydd.

Yn ystod y seremoni, derbyniodd Laura Gwobr Addysgu a Dysgu MIEE Cymru a ddyfernir i unigolyn sy'n dangos rhagoriaeth mewn dysgu, cwricwlwm ac asesu

Yn dilyn y seremoni, dywedodd Laura Hutchings:

“Rwy’n hynod falch o ennill y wobr hon. Rwyf wedi mwynhau bod yn rhan o'r gymuned MIEE yn fawr dros y flwyddyn ddiwethaf ac wedi elwa cymaint o'r rhaglen. Mae'r rhaglen wedi gwella fy nulliau arloesol o addysgu a dysgu ac wedi rhoi cyfle i mi gydweithio ag Arbenigwyr MIEE eraill yn y DU. Mae'r rhaglen wedi siapio fy arferion addysgu yn ac mae myfyrwyr ar y rhaglenni Astudiaethau Addysg yn y brifysgol wedi'u cyflwyno i dechnolegau ac offer dysgu Newydd a chredaf fod hyn wedi cyfoethogi eu profiad dysgu. Rwy’n ddiolchgar i fod yn rhan o gymuned mor wych.”

UWTSD lecturer awarded ‘Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE)’ Teaching and Learning Award

Fel Arbenigwr MIEE, y prif ffocws i Laura yw rhannu ei harbenigedd gyda'i myfyrwyr. Eisoes, mae myfyrwyr Astudiaethau Addysg yn gallu cyrchu adnoddau a hyfforddiant yn uniongyrchol o ganlyniad i rôl Laura fel un o arbenigwyr Microsoft. Dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn ystod cyfyngiadau Covid-19, bu ffocws mawr ar ddysgu digidol ac mae wedi bod yn hanfodol i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu ffyrdd newydd ac arloesol o ddysgu eu hunain yn ogystal ag ennill sgiliau i gefnogi pobl eraill. Ychwanegodd Laura:

“Mae'r rhaglen hon wedi fy helpu i ysbrydoli myfyrwyr trwy feddwl yn greadigol. Mae'r holl fyfyrwyr ar y rhaglenni Astudiaethau Addysg bellach yn cael eu hannog i gwblhau eu bathodynnau Addysgwr Arloesol Microsoft fel bod ganddyn nhw'r sgiliau a'r wybodaeth i ddod yn addysgwyr y dyfodol.

Eleni bu myfyrwyr yn cymryd rhan yn nigwyddiad Cyfnewid Addysg Microsoft. Rydym wedi bod yn ffodus iawn i gael y cyfle hwn oherwydd ei fod yn cysylltu â fframwaith priodoleddau graddedigion y Brifysgol a bydd yn cryfhau ymhellach y sylfeini ar gyfer cyflogadwyedd myfyrwyr yn y dyfodol.”

Mae Laura hefyd wedi cefnogi'r tîm darlithio ehangach yn y tîm Astudiaethau Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg, gan ddarparu syniadau a chefnogaeth i danategu eu gwaith gyda myfyrwyr ar draws ystod o bynciau. Mae Dr Glenda Tinney, Uwch Ddarlithydd, yn y Brifysgol, yn un o’r aelodau staff academaidd i elwa o arbenigedd Laura. Meddai: ‘

“Mae wedi bod yn wych cael arbenigwr ar y tîm i drafod a rhoi cynnig ar syniadau newydd ac i weld enghreifftiau o’r hyn y gellir ei wneud ar-lein. Mae Laura hefyd wedi creu ffyrdd newydd o gyfathrebu â myfyrwyr ochr yn ochr â dulliau traddodiadol ac mae wedi bod yn wych gweithio gyda hi i dreialu'r dulliau newydd hyn.

Bydd arbenigedd Laura yn hanfodol wrth symud ymlaen i'r flwyddyn academaidd newydd fel y gall myfyrwyr elwa o gyfuniad o ansawdd uchel o brofiadau campws wyneb yn wyneb a dysgu ar-lein deniadol, rhyngweithiol.”

I ddarganfod mwy am raglenni Astudiaethau Plentyndod ac Addysg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/pwnciau/astudiaethau-plentyndod-ieuenctid-ac-addysg/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076