Dyfarnu teitl Prif Swyddog Gwybodaeth Gofal Iechyd Ardystiedig i’r Athro Wendy Dearing a’r Athro Andrew Griffiths am eu hymrwymiad i addysg


16.04.2021

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi bod yr Athro Wendy Dearing, Deon yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd a’r Athro Andrew Griffiths yn ddiweddar wedi dod yn Brif Swyddogion Gwybodaeth Gofal Iechyd Ardystiedig gan CHIME.  

The University of Wales Trinity Saint DaProfessor Wendy Dearing, Dean of the Institute’s Management and Health and Professor Andrew Griffiths recently became CHIME Certified Healthcare CIO’s.

Lansiwyd y rhaglen Prif Swyddog Gwybodaeth Gofal Iechyd Ardystiedig (CHCIO) gan Goleg y Swyddogion Gweithredol Rheoli Gwybodaeth Gofal Iechyd (CHIME) yn 2008, a’r rhaglen hon yw’r unig ardystiad a luniwyd yn unswydd ar gyfer arweinwyr ym maes technoleg gwybodaeth iechyd.  Mae’n cynrychioli un o’r cyflawniadau proffesiynol uchaf yn y diwydiant.  Ar hyn o bryd, mae mwy na 500 o Brif Swyddogion Gwybodaeth Gofal Iechyd mewn 23 o wledydd wedi ennill y dynodiad.

“Mae gofal iechyd yn cael ei drawsnewid yn llwyr,” meddai Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol CHIME, Russell Branzell, CHCIO. “Rydym yn symud i amgylchedd yn seiliedig ar werthoedd, gan wella cydlyniad ar draws y continwwm ac ymdrechu i leihau costau.  Mae TG Iechyd yn hollbwysig er mwyn cyflawni’r nodau hyn. Mae’r dynodiad CHCIO yn cydnabod bod gan Brif Swyddog Gwybodaeth y sgiliau angenrheidiol i fod yn arweinydd strategol yn y sefydliad.

“Er mwyn cyflawni statws CHCIO, rhaid bod ymgeiswyr ag o leiaf dair blynedd o brofiad yn y swydd, yn cymryd rhan mewn rhaglenni a digwyddiadau sy’n parhau â’u haddysg fel arweinydd TG ac yn llwyddo mewn arholiad dyrys.  Mae’r cymwysterau hyn yn sicrhau bod y Prif Swyddog Gwybodaeth yn wir wedi ymrwymo i addysg barhaus, rhinwedd bwysig mewn diwydiant lle mai cleifion sy’n talu’r pris os ydy pethau’n aros yn eu hunfan.”

Meddai’r Athro Dearing: “Rwy’n falch ac mae’n bleser mawr gennyf ymgymryd â rôl Prif Swyddog Gwybodaeth Gofal Iechyd Ardystiedig CHIME ac edrychaf ymlaen at weithio’n agos â swyddogion proffesiynol uwch ac arweinwyr y diwydiant i rannu sgiliau ac arbenigedd er mwyn gwella iechyd a gofal iechyd yn y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Meddai’r Athro Griffiths:  “Mae Gwybodeg mewn Gofal Iechyd yn datblygu’n gyflym fel disgyblaeth academaidd.  Mae llawer gennym i’w ddysgu gan bobl eraill sy’n defnyddio technoleg i wella gofal iechyd ac mae CHIME mewn lle unigryw i’n helpu i gysylltu ag arweinwyr ym maes gofal iechyd o bob rhan o’r byd i rannu ein harbenigedd a dysgu gan eu harbenigedd hwythau.  

Yn flaenorol roedd yr Athro Dearing yn Bennaeth Datblygu’r Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, swydd y bu ynddi am wyth mlynedd.  Bu’n allweddol wrth ddatblygu Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru, partneriaeth strategol rhwng Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Yn gyd-arweinydd Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru, fe greodd a gweithredodd y cymwysterau Prentisiaethau Gwybodeg Iechyd sy’n cynnwys lefel 3, 4 a gradd-brentisiaethau TGCh yn ogystal â chreu cyfleoedd i staff Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ymgymryd â DPP drwy gyswllt y Brifysgol rhwng diwydiant a byd addysg.

Mae hi wedi chwarae rhan allweddol o fewn Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu Gwybodeg Iechyd. A hithau â chefndir mewn nyrsio, mae’n meddu ar MSc mewn Newid ac Arloesi a chafodd ei hethol yn Athro Ymarfer gan y Drindod Dewi Sant mewn cydnabyddiaeth o’i harbenigedd a’i gwybodaeth o ran hyrwyddo arloesi o fewn y sector iechyd a gofal. Mae ei rôl o fewn Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn cynnwys strategaeth y gweithlu; cynllunio’r gweithlu; recriwtio a chadw'r gweithlu; cydnabyddiaeth a chofrestru proffesiynol; addysg a hyfforddiant; llwybrau gyrfa a DPP.

Yr Athro Dearing yw Cadeirydd Iechyd a Gofal Cymru BCS ac Is-gadeirydd Proffesiynoldeb ar Fwrdd Gweithredol Iechyd a Gofal BCS ar draws y DU, mae’n aelod o fwrdd FedIP, ac mae hi hefyd yn frwd dros ddatblygu “cenhedlaeth nesaf” y rheolwyr iechyd a gofal.

Cyn symud i Gymru roedd yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol gwasanaeth Gwybodeg Iechyd Sussex (Sussex HIS) a bu mewn nifer o rolau gydag ysbytai acíwt Sussex ym maes dysgu a datblygu. Hefyd, roedd yn Llywodraethwr etholedig ar y coleg addysg bellach City College Brighton and Hove ac yn gyfrifol am gylchoedd gwaith arweinyddiaeth, Datblygu Sefydliadol a TGCh.

Yr Athro Andrew Griffiths yw Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol Ffederasiwn y Gweithwyr Gwybodeg Proffesiynol mewn gofal ac iechyd (FEDIP).  Sefydlwyd FEDIP gan y cyrff proffesiynol, gyda chenhadaeth i broffesiynoli’r gymuned gwybodeg ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y DU. Mae gan y Ffederasiwn ddibenion craidd deuol yn cwmpasu 2 swyddogaeth cofrestru/rheoleiddio Gwirfoddol a Datblygu’r proffesiwn Gwybodeg Iechyd a Gofal.

Cyn ymgymryd â’r swydd hon bu’r Athro Griffiths yn Brif Swyddog Gwybodaeth GIG Cymru am 10 mlynedd. Dechreuodd ei yrfa mewn cofnodion meddygol, gan weithredu system Gweinyddu Cleifion cyn ymuno â’r cynllun rheoli i raddedigion. Ar ôl treulio amser mewn amrywiol rolau TG yn y GIG gadawodd Andrew am ddwy flynedd i fod yn Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni oedd yn cyflenwi gwasanaethau a systemau i’r GIG. Wedyn ailymunodd â’r GIG yng Nghymru i sefydlu corff cenedlaethol i ddatblygu a gweithredu’r Informing Healthcare Strategy. Dair blynedd yn ddiweddarach arweiniodd ar ddatblygu sefydliad newydd (Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru) a ddaeth â chyrff strategaeth, gweithredu a chyflenwi TG o fewn GIG Cymru at ei gilydd.

Fe’i hetholwyd yn Athro Ymarfer gan y Drindod Dewi Sant mewn cydnabyddiaeth o’i ragoriaeth broffesiynol a’i arbenigedd ym maes gwybodeg iechyd.  

Ynglŷn â CHIME

Mae Coleg y Swyddogion Gweithredol Rheoli Gwybodaeth Gofal Iechyd (CHIME) yn sefydliad gweithredol sy’n benodol yn gwasanaethu prif swyddogion gwybodaeth, prif swyddogion gwybodaeth feddygol, prif swyddogion gwybodaeth nyrsio ac uwch arweinwyr eraill ym maes TG gofal iechyd.  Gyda bron iawn 2,800 o aelodau mewn 50 o wledydd a mwy na 150 o werthwyr TG gofal iechyd a chwmnïau gwasanaethau proffesiynol, mae CHIME yn darparu amgylchedd rhyngweithiol iawn a dibynadwy sy’n galluogi uwch arweinwyr proffesiynol ac yn y diwydiant i gydweithio; cyfnewid arferion gorau; mynd i’r afael ag anghenion datblygiad proffesiynol; a hyrwyddo defnydd effeithiol o reoli gwybodaeth er mwyn gwella iechyd a gofal iechyd yn y cymunedau maent yn eu gwasanaethu.  I gael rhagor o wybodaeth ewch i chimecentral.org.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk