Egni yn Yr Egin


28.06.2021

Mae Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin wedi lansio prosiect newydd yn ddiweddar, ‘Egni’ sy’n cydweithio gyda ysgolion De Orllewin Cymru.

Egni

Mae’r prosiect ‘Egni’ wedi cael ei ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel rhan o’r  grant ehangu mynediad, lle fydd ymarferwyr creadigol yn cael y cyfle i weithio gyda rhai o ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd De Orllewin Cymru. Nod y prosiect yw darparu profiadau creadigol digidol cyfrwng Cymraeg er mwyn i ddisgyblion fedru gweld yr iaith Gymraeg ar waith mewn sesiynau rhithiol. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu harwain gan artistiaid proffesiynol, a fydd yn ceisio dangos i ddisgyblion bod defnydd proffesiynol o’r Gymraeg yn rhywbeth sy’n cael ei hystyried fel proses naturiol yn y Gymru gyfoes. Bydd y prosiect hefyd yn tanlinellu’r manteision a’r cyfleoedd sydd i’w gael yn y byd gwaith i’r sawl sy’n medru’r Gymraeg a’r Saesneg.

Yr ymarferwyr creadigol sydd wedi cael eu penodi ar gyfer y prosiect hwn yw Elidir Glyn, Huw Aaron, Sioned Roberts, Llinos Mair, Marc Griffiths ac Osian Evans. Mae’r ymarferwyr hyn eisioes yn rhan o gymuned greadigol Yr Egin, ac mae nhw’i gyd yn edrych ymlaen at yr her.

Dywedodd y cyflwynydd radio a pherchennog cwmni ‘Stiwdiobox,’ Marc Griffiths: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio gyda’r Egin a’r amrywiol ysgolion cynradd ac uwchradd. Yn ystod y sesiynau yma, mi fydd Stiwdiobox yn dangos dulliau digidol er mwyn recordio a lleisio, gan godi hyder disgyblion wrth ddefnyddio’r llais. Bydd y sesiynau yma yn fudd mawr i blant a phobl ifanc, ac yn ymestyn eu sgiliau ar gyfer y dyfodol.”

Bydd y prosiect yn gweithio gyda ysgolion cynradd Y Ddwylan, Brynaman, Parcyrhun, Aberporth, Y Felin, Bro Banw, Dewi Sant, Trimsaran a’r Ffwrnes, lle fyddan nhw’n cael diwrnod o weithgareddau creadigol ar lein fydd yn cynnwys creadigaethau digidol, rhaglen radio fer a cymeriad wedi ei animeiddio.

Mae Osian Evans o gwmni Moilin hefyd yn edrych ymlaen at weithio ar y prosiect: “Dyma gyfle arbennig fel tenant yn Yr Egin i gydweithio â thenantiaid eraill megis Stiwdiobox i greu prosiect digidol fydd yn datblygu sgiliau disgyblion ysgol Sir Gâr. Rydym yn hynod o gyffrous i fod yn rhan o’r prosiect yma, ac yn gobeithio y bydd y disgyblion yn mwynhau, ac yn dysgu.”

Yn ogystal, bydd ysgolion uwchradd Y Strade, Aberteifi a Dyffryn Aman yn cymryd rhan, lle fydda nhw’n cymeryd rhan mewn 9 sesiwn i gyd. Penllanw’r daith ar gyfer y disgyblion uwchradd fydd creu ffilm wedi ei animeiddio, rhaglenni radio amrywiol, podlediadau ac adnoddau ar gyfer platfformau cyfryngau cymdeithasol.

Yn ôl un o’r ymarferwyr creadigol, Elidir Glyn: “Mae ysgrifennu’n beth hynod o bwerus - ac mae ysgrifennu ffantasi, sy’n rhoi’r cyfle i chi greu bydoedd cyfan, yn fwy pwerus fyth. Mis yma, fydd ‘na dri o fydoedd newydd yn cael eu geni - yn Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ysgol Uwchradd Dyffryn Aman, ac Ysgol y Strade. A gyda nhw, gobeithio, dwsinau o awduron newydd.”

Meddai Cwmni Atebol: “Mae wedi bod yn bleser cydweithio gyda’r Egin ar y prosiect arbennig hwn. Mae meithrin sgiliau creadigol a hyrwyddo eu gallu i greu yn greiddiol i ddatblygiad pob plentyn.”

Dywedodd Llinos Jones, Swyddog Prosiect Ymgysylltu Canolfan S4C Yr Egin: “Wedi hir aros, rydym yn hynod gyffrous o gael cydweithio ag ysgolion cynradd ac uwchradd lleol i gynnig cyfleoedd digidol, creadigol sy’n llawn bwrlwm i’r disgyblion. Ein gobaith ydi y bydd y disgyblion â’r athrawon yn mwynhau, datblygu sgiliau newydd, ac yn dysgu gwerth y Gymraeg mewn byd digidol.  Gobeithiwn y bydd y prosiect ‘EGNI,’ yn egin cychwynnol i fwy o gydweithio efo’r ysgolion lleol a’r ymarferwyr creadigol yn y dyfodol agos, a phan fydd y rheolau yn caniatáu, rydym yn edrych ymlaen at groesawu’r disgyblion drwy ddrysau’r Egin unwaith eto.”

Meddai Rhian Jones, Rheolwr Academaidd gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Mae’r Coleg Cymraeg yn falch iawn o gefnogi’r cynllun “Egni” o’n Cronfa Ehangu Mynediad. Amcan y gronfa yw cefnogi mentrau arloesol a chreadigol sy’n ehangu mynediad unigolion at ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y prifysgolion. Mae cynllun “Egni” yn hynod amserol a pherthnasol gan fod pwyslais ar ddatblygu sgiliau digidol a thechnegol. Mae’r cynllun hefyd yn rhoi sylw dyledus i ddatblygu sgiliau llythrennedd y disgyblion ac yn rhoi mynediad iddynt i artistiaid proffesiynol, sydd yn atgyfnerthu lle a statws y Gymraeg yn y Gymru gyfoes. Edrychwn ymlaen at ddathlu cyflawniad y disgyblion ac at ddefnyddio’r cynllun hwn fel enghraifft arfer da yn y dyfodol”

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk