Erthyglau ymchwil gan fyfyrwyr Blynyddoedd Cynnar yn cael eu derbyn i'w cyhoeddi gan gyfnodolyn yr ECSDN


15.06.2021

Mae Tîm y Blynyddoedd Cynnar Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn falch dros ben o gyhoeddi bod erthyglau cyfnodolyn naw o fyfyrwyr y brifysgol wedi’u derbyn i'w cyhoeddi gan yr ECSDN, un o'r prif sefydliadau allweddol sy'n cefnogi addysg a gofal blynyddoedd cynnar.

UWTSD’s Early Years Team are delighted to announce that nine of its students have had their journal articles accepted for publication by the Early Childhood Studies Degree Network (ECSDN), one of the key organisations supporting early years education and care.

Mae’r holl erthyglau wedi’u hysgrifennu gan fyfyrwyr o’r ail flwyddyn sy’n astudio ar y rhaglen radd Addysg a Gofal y Blynyddoedd Cynnar: Statws Myfyrwyr Blwyddyn 2.  Mae’r myfyrwyr yn cynnwys Sinead John, Lauren Lewis, Kelly Blenkinsop-Clarke, Cheryl Evans, Rebecca Stevens, Jade Hicks, Sarah Evans, Ally Wilson.  Roedd yr ymchwil yn rhan o’r modiwl ‘Iaith a Llythrennedd yn y Blynyddoedd Cynnar’ fel yr esbonia Alison Rees-Edwards, Uwch Ddarlithydd a chydlynydd y modiwl.  Dywedodd:

“Mae un o fy hoff fodylau i’w cyflwyno, ac i asesu, yn canolbwyntio ar ddatblygiad iaith babanod a phlant. I mi, mae dysgu am barabl babanod, a sut mae’n esblygu’n eiriau cyntaf, wedyn yn frawddegau gramadegol cywir, yn ddiddorol iawn a rhan o'm mwynhad, wrth ddarlithio, yw’r ffaith fod y broses hon yr un mor ddiddorol i’r myfyrwyr. Un agwedd ar y modwl yw rôl yr oedolyn ac un ffordd effeithiol i fyfyrwyr adfyfyrio ar y ffordd y gallan nhw gefnogi datblygiad iaith plant yw eu recordio eu hunain yn gwneud gweithgaredd adrodd stori. Er nad oes plant yn bresennol, mae'n hawdd gweld sut y bydden nhw’n mwynhau defnydd effeithiol myfyrwyr o bortreadu cymeriadau, onomatopeia, odli ac ailadrodd wrth adrodd stori.”

Wrth farcio gwaith cwrs y myfyrwyr, roedd Alison Rees-Edwards wrth ei bodd ag ansawdd y gwaith a gyflwynwyd yn rhan o aseiniadau'r modylau a phan ddaeth yr alwad am gyhoeddiadau erthygl cyfnodolyn  gan ECSDN roedd yn ymddangos yn gyfle perffaith i arddangos gwaith y myfyrwyr. Yn ôl Alison:  

'Mae'n braf iawn gweld myfyrwyr yn mynd ati mewn modd mor gadarnhaol i gwblhau aseiniad, felly pan ddaeth y cyfle i gyflwyno sampl o waith myfyrwyr i'w ystyried i'w gyhoeddi gan ECSDN (Rhwydwaith Gradd Astudiaethau Plentyndod Cynnar), daeth y modwl hwn i'r meddwl ar unwaith. Roeddwn i’n falch dros ben bod naw myfyriwr yn hapus i olygu eu sgriptiau a gyflwynwyd ar gyfer eu haseiniad. Doedd hwn ddim yn beth hawdd gan fod angen addasu eu sgriptiau yn bapurau ymchwil wrth iddyn nhw weithio hefyd ar aseiniadau parhaus'.

Fodd bynnag,  talodd y gwaith caled ar ei ganfed a'r cyhoeddiad ECSDN yn derbyn pob un o'r naw cyflwyniad a bellach mae'r myfyrwyr yn gweld eu gwaith yn cael ei rannu ar draws cymuned ymchwil y blynyddoedd cynnar.

Bu'r adborth o’r cyfle hwn yn gadarnhaol iawn.  Dyma ddetholiad o ymateb y myfyrwyr pan gyflwynwyd y newyddion iddynt gan Alison Rees-Edwards.

Rebecca Stevens:

“Ces i bwl o falchder pan ofynnwyd i mi gyflwyno fy erthygl ar gyfer cyfnodolyn, yn enwedig gan fod gen i ddiddordeb brwd mewn datblygu iaith y Blynyddoedd Cynnar. Mwynheais i ddarllen ac ysgrifennu ar gyfer y modwl yn fawr iawn. Roedd yn gyflym ac yn hawdd ei gyflwyno, a chyda chefnogaeth Alison, rwy'n falch o allu ychwanegu'r cyfle hwn at fy CV ar gyfer y dyfodol.”

Kelly Blenkinsop-Clarke:  

“Ie wir, waw!! Rwy wedi fy syfrdanu ond yn dwlu eu bod nhw’n dymuno cyhoeddi fy ngwaith i. Dydw i ddim yn gallu credu’r peth, a bod yn onest, a does gen i ddim geiriau i fynegi fy nheimladau. Roedd yn rhaid i mi ei ail-ddarllen dro ar ôl tro i gredu ei fod yn wir. Dydw i ddim yn gallu diolch yn ddigon ichi am roi'r cyfle imi, am fy helpu i a'm cefnogi drwyddi. Ond hefyd am gredu ynof i a'm gwaith.” 

Jade Hicks:

“Diolch unwaith eto am y cyfle hwn, mae wedi rhoi ffydd i mi ynof i fy hun a'm gwthio i fynd ymhellach gyda fy addysg, felly diolch.”

Sarah Evans:

“Alla i ddim credu’r peth, mae’n syndod llwyr ac rwy mor hapus. Diolch am bopeth, rwy'n ei werthfawrogi'n fawr iawn. Roeddwn i'n nerfus am gyflwyno'r erthygl ond roedd y broses yn syml ac roedd y gefnogaeth a gawsom ni gennych chi'ch hun yn hwb i mi ei chyflwyno.”

Ally Wilson:

“Rwy'n ddiolchgar iawn am y cyfle i wneud rhywbeth fel hyn ac am y gefnogaeth rwy wedi'i chael drwy gydol y broses, doeddwn i ddim yn meddwl y byddai'n bosibl i mi ei gyflawni!”

Cheryl Evans:

“Pan ofynnwyd i mi a ellid cyflwyno fy ngwaith i'w ystyried, roeddwn yn synnu  ac wrth fy modd. Fodd bynnag, yr oeddwn yn meddwl tybed sut yr oeddwn yn mynd i gwblhau’r gwaith o olygu fy narn, yn ogystal â'm swydd amser llawn a chwblhau aseiniadau eraill ar gyfer fy ngradd. Roedd fy llwyth gwaith ar gyfer fy swydd wedi cynyddu oherwydd Covid-19, a olygai fod amser yn gyfyngedig iawn. Fodd bynnag, roedd yn bwnc yr oedd gen i ddiddordeb mewn ymchwilio iddo, felly, yr oeddwn yn benderfynol o'i gael yn ôl wrth gwblhau'r cyhoeddiad. Ar ôl ei orffen a'i anfon, arhosais i glywed ganddyn nhw. Pan welais i fy mod i wedi derbyn  e-bost  yn cyhoeddi bod fy ngwaith wedi'i dderbyn ac y byddai'n cael ei gyhoeddi roeddwn i wrth fy modd. Roedd fy holl waith wedi talu ar ei ganfed.”

Rhian Evans:

“Roedd hi’n syndod derbyn yr e-bost i ddweud bod fy erthygl wedi'i dewis gan ECSDN i'w chyhoeddi, ond rwyf mor falch fy mod i wedi gwneud ymdrech ychwanegol i'w chwblhau ochr yn ochr â'r modylau eraill. Diolch, Alison, am feddwl amdanaf am y profiad hwn.”

Mae Alison Rees-Edwards yn tynnu sylw at bwysigrwydd gallu gweithio mewn partneriaeth â'i myfyrwyr.  Dywedodd:

“Mae'r cyfle i gydweithio â'r myfyrwyr hyn, y tu allan i ddarlithoedd a thiwtorialau, gan roi arweiniad iddyn nhw ar sut i olygu aseiniad i'w gyhoeddi wedi bod yn bleser pur ac roeddwn i wrth fy modd ac yn falch iawn bod y naw wedi'u dewis i'w cyhoeddi. Rwy’n siŵr eu bod nhw wedi gweld y broses o fudd i'w haseiniadau yn y dyfodol ac o’m rhan i, rwy’n methu ag aros i weld eu henwau a'u hymchwil yn cael eu cyhoeddi yn y dyfodol agos. Da iawn chi!.”

Gallwch ddarllen yr holl erthyglau ar wefan yr ECSDN.

Ychwanegodd Natalie Macdonald, Cyfarwyddwr Rhaglen Addysg a Gofal y Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar:-

“Rydyn ni’n hynod falch o'n myfyrwyr a chydnabyddiaeth ECSDN o ansawdd eu gwaith. Mae arddangos gwaith gan ymarferwyr y blynyddoedd cynnar yn dyst i'w hymrwymiad i gefnogi plant ifanc, ac yn enghraifft o raen proffesiwn y blynyddoedd cynnar.

"Fel tîm blynyddoedd cynnar rydym yn falch o ddarparu llwybr ar gyfer datblygiad proffesiynol a phersonol ein myfyrwyr drwy ein rhaglenni hyblyg ar gyfer graddau dydd neu gyda'r nos yn Gymraeg neu'n Saesneg. Rydym yn ymroddedig i gefnogi datblygiad y sector blynyddoedd cynnar a dathlu ein hymarferwyr ffantastig.”

Os hoffech ymuno â chwrs Addysg a Gofal y Blynyddoedd Cynnar a chael profiadau tebyg i’r myfyrwyr yn yr erthygl hon, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/blynyddoedd-cynnar/ neu cysylltwch â Glenda Tinney ar g.tinney@pcydds.ac.uk

Mae gennym gyrsiau astudio yn ystod y dydd a chyda'r nos gyda pholisi ehangu mynediad i gefnogi myfyriwr gydag ystod o brofiadau treiddiol i ymuno â'n rhaglenni.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076