Goresgyn heriau i ddathlu gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yn Y Drindod


14.07.2021

I Ewan Richards, mae dathlu gradd dosbarth cyntaf mewn BSc Cyfrifiadura yn gyrhaeddiad mwy fyth am ei fod wedi goresgyn heriau bod ag awtistiaeth.

Ewan Richards

Cafodd penderfyniad Ewan i lwyddo hefyd ei helpu gan y gefnogaeth a gafodd gan diwtoriaid a’r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr yn y Brifysgol.

Roedd Ewan eisiau rhannu ei brofiad mewn addysg uwch gydag eraill a allai fod mewn amgylchiadau tebyg. Ysgrifennodd y blog ysbrydoledig isod, a gyhoeddwyd ar draws ein sianelau cyfryngau cymdeithasol, ac a rannwyd yn eang, a chafodd lawer o gymorth positif mewn ymateb i hyn.

Meddai Ewan: “Mae llawer o fyfyrwyr sydd ag anawsterau ac anableddau dysgu ychwanegol yn ei chael yn anodd astudio gradd Prifysgol. Yn fyfyriwr awtistig, rwy’n deall pa rwystrau sy’n herio myfyrwyr. Weithiau mae rhai pethau’n gallu bod yn llethol i mi ac mae’r Brifysgol wedi fy helpu’n enfawr am eu bod wedi fy helpu i wella fy hyder drwy fy ngwneud yn rhan gyfartal o amgylchedd y Brifysgol.

“Cefais fynediad i ystod o gefnogaeth yn y Brifysgol fel sgiliau astudio, hyfforddiant technoleg cynorthwyol, rheoli amser, a gwella fy ysgrifennu academaidd. Gall yr holl gymorth hon, diolch i dîm y Gwasanaethau Myfyrwyr, eich pwyntio i’r cyfeiriad iawn ac maent i gyd yn fwy na pharod i gynorthwyo myfyrwyr. Diolch i’r tîm cefnogaeth, maent wedi fy helpu i ddatblygu fy hyder a’m sgiliau cyfathrebu ac rwyf wedi cymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd Prifysgol fel bod yn llysgennad myfyrwyr.

“Mae’r Hwb Myfyrwyr hefyd wedi rhoi llawer o gyfleoedd i mi ymuno â’u digwyddiadau coffi a sgwrs rhithwir yn ogystal â bod yn rhan o grŵp ffocws myfyrwyr i gasglu adborth a rhoi fy safbwynt ar sut y gellid gwella’r ap ar gyfer myfyrwyr presennol a rhai’r dyfodol. Rwyf wedi mwynhau hyn yn fawr ac wedi mwynhau bod yn rhan ohono.

“Hefyd, gweithiais gyda Chynorthwyydd Astudio â’m hanogodd a’m helpodd i ddeall scenarios aseiniad a thorri tasgau mawr yn dasgau llawer llai a hydrin.

“Gall myfyrwyr gydag anawsterau dysgu siarad am eu hanghenion gydag un o Ymgynghorwyr Anabledd y Brifysgol a all drafod yr hyn sydd ar gael i’r myfyriwr. Cewch eich cyfoethogi gan ddulliau, strategaethau, a gwell lefelau hyder. Mae hefyd gennym Wasanaeth Gyrfaoedd ar gyfer y rheiny sydd ag angen helpu gyda chynhyrchu syniadau’r dyfodol, deall eich opsiynau, creu CV a chwilio am swydd yn effeithiol.”

Nawr, mae Ewan yn bwriadu aros ymlaen yn Y Drindod i astudio MSc mewn Peirianneg Feddalwedd.

Dywedodd Dr Michael Dacey, Rheolwr Cyfrifiadura Y Drindod Dewi Sant: “Mae ef bob amser wedi gweithio’n galed ac wedi dod yn aelod gwerthfawr iawn ymhlith ein myfyrwyr. Rydyn ni i gyd wrth ein bodd gyda'i lwyddiant ac yn edrych ymlaen at ei weld y flwyddyn nesaf ar gyfer yr astudiaethau MSc. "

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk