Graddedigion BA Addysg Blynyddoedd Cynnar yn dod i’r brig yn seremoni wobrwyo Mudiad Ysgolion Meithrin


08.10.2021

Mae mam a merch sy’n raddedigion o gwrs BA Addysg Blynyddoedd Cynnar Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi dod i’r brig yn seremoni wobrwyo flynyddol Mudiad Ysgolion Meithrin eleni.

Ann Davies and Gwenllian Stephens stand next to each other in blue work overalls.

Llwyddodd Ann Davies a Gwenllian Stephens, perchnogion meithrinfa Cwtsh y Clos yn Llanarthne ddod yn fuddugol yng nghategori Meithrinfa Dydd y Flwyddyn. Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo yn Theatr y Werin, Aberystwyth. Bwriad y noson oedd i godi proffil gwaith y sector blynyddoedd cynnar yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg.

Meddai Ann: “Cawsom ein henwebu gan rieni’r feithrinfa am ddwy wobr wahanol a dod i'r tri uchaf yn y ddau, sef ‘Meithrinfa Dydd y Flwyddyn’, ac ‘Addysgu yn y Tu Allan’.  Roedd hynny yn ei hun yn fraint o'r mwyaf, ond roedd ennill categori Meithrinfa Dydd y Flwyddyn yn anrhydedd mawr i ni.  Ein braint yw cael edrych ar ôl, meithrin ac addysgu'r plant sydd yn ein gofal.”

Agorodd meithrinfa Cwtsh y Clos nôl yn 2014 ar gyfer darparu gofal i blant o 6 wythnos oed hyd at 7 mlwydd oed. Er mwyn gwireddu breuddwyd y teulu o fedru agor meithrinfa ar glos ei fferm, fe benderfynodd Ann a Gwenllian ddod i’r Drindod Dewi Sant i astudio er mwyn cael y cymwysterau cywir.

Ychwanegodd Ann: “Mae'r Drindod Dewi Sant yn enwog am ei cyrsiau addysg ac maen nhw wedi bod yn arloesol wrth lunio rhaglenni astudio'r Blynyddoedd Cynnar. Pan fues i a Gwenllian yn y diwrnod agored, roedd yn amlwg mae fan hyn oedd orau i Gwenllian oherwydd yr oedd am astudio trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, a nes i wedyn ymuno gyda'r criw nos.  Y bwriad gen i oedd gwneud gradd o dan adain y Brifysgol Agored, ond wrth gael sgwrs gyda Alison Rees Edwards, Glenda Tinney a Gwyneth Davies, daeth yn amlwg fy mod yn gallu ymuno gyda'r criw nos ac roedd hyn yn fy ngalluogi i astudio a gweithio ar yr un pryd. Fe wnes innau hefyd astudio trwy'r Gymraeg.”

Bwriad Ann a Gwenllian wrth ddechrau’r fenter oedd sefydlu meithrinfa oedd ag ethos Gymraeg ei naws, yn ofalgar tuag at anghenion y plant a fyddai’n creu defnydd o’r awyr agored. Meddai Gwenllian,

“Roeddwn hefyd am roi profiadau i'r plant oedd yn debyg i beth oeddwn i fel teulu wedi cael. Hynny yw, bod tu allan, yn plannu blodau, ffrwythau a llysiau, edrych ar ôl yr anifeiliaid a hybu dealltwriaeth a gofal am ein hamgylchedd. Roedd nifer o fodiwlau'r Brifysgol yn hybu'r ethos yma, ac felly’n troi ein theori i fewn i arfer da.”

Ann Davies and Gwenllian Stephens pose for their mother-and-daughter graduation photo.

Mae’r ddwy yn ddiolchgar iawn i’r Brifysgol am y gefnogaeth barhaus a gawsant wrth astudio, ac fel ffordd o roi’n ôl mae’r feithrinfa yn cynnig profiad gwaith i fyfyrwyr presennol y Brifysgol.

“Rydym yn falch iawn o gael brwdfrydedd a syniadau newydd y myfyrwyr yn ein plith.  Mae'n braf gallu rhannu profiadau  gyda nhw hefyd.  Oherwydd bod y ddwy ohonom wedi bod trwy'r radd, ni'n deall y pwysau sydd weithiau’n gallu  codi wrth i'r amserlen cyflwyno gwaith ddod yn agosach. Ni'n ceisio bob tro gweithio o amgylch unrhyw bwysau felly er lles y myfyrwyr sydd o dan ein gofal.  Mae hefyd yn gyfle gwych i'r myfyrwyr cael profiad o weithio gyda phlant bach o dan 3 oed, gan weithiau bydd ganddynt brofiad ysgol ond dim y blynyddoedd cynnar iawn, sef o dan 3 oed.”

Mae adran y Blynyddoedd Cynnar yn hynod o falch o’r hyn mae Gwenllian ac Ann wedi llwyddo ei gyflawni mewn cyfnod byr o amser. Dywedodd yr Uwch-ddarlithydd Dr Glenda Tinney:

“Rydym mor falch i weld Meithrinfa Cwtsh y Clos yn ennill gwobr mor bwysig. Mae'r tîm Blynyddoedd Cynnar yn dwlu gweld cyn myfyrwyr fel Ann a Gwenllian yn dylanwadu ar y sector blynyddoedd cynnar, ac mae'n bleser gweld cymaint o adborth positif am eu gwaith yn cefnogi plant a theuluoedd. Mae hefyd yn ysbrydoledig gweld meithrinfa Cymraeg sy'n cefnogi siaradwyr Cymraeg y dyfodol.

“Cefais y pleser o ddysgu Ann a Gwenllian a'r fraint hefyd o gydweithio gydag Ann fel darlithydd. Gwn fod profiadau awyr agored wedi bod o ddiddordeb mawr i'r ddwy ac mae'n ardderchog gweld bod y plant yng Nghwtsh y Clos yn elwa o amryw o brofiadau awyr agored, yn ogystal ag ar y fferm.

“Erbyn hyn mae Cwtsh y Clos hefyd yn feithrinfa bwysig i'r cwrs Blynyddoedd Cynnar ac yn cynnig profiadau lleoliad i'n myfyrwyr elwa o'r arfer da mae Gwobrau Mudiad Meithrin wedi cydnabod.”

Ann Davies and Gwenllian Stephens hold up their certificates.

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk