Graddedigion Peirianneg Chwaraeon Moduro yn rhannu brwdfrydedd dros weithio gyda Fformiwla 1 McLaren a Renault


16.11.2021

Roedd yn bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant groesawu’r graddedigion Chwaraeon Moduro Holly Yeomans a Harley Gasson, sydd bellach yn gweithio i McLaren Automotive, yn ôl i gampws SA1 Abertawe y Brifysgol i rannu eu sgiliau a’u harbenigedd yn y diwydiant â myfyrwyr cyfredol.

UWTSD Motorsport Engineering graduates Holly Yeomans and Harley Gasson, who now work for McLaren Automotive.

Graddiodd Holly yn 2015 o’r rhaglen BSc Peirianneg Chwaraeon Moduro.  Yn ystod ei hamser yn y Drindod Dewi Sant, roedd yn llysgennad myfyrwyr mewn nifer o ddigwyddiadau a gynhaliwyd gan Gymdeithas y Diwydiant Chwaraeon Moduro (MIA) i gael profiad a gwybodaeth bellach o’r diwydiant.  Ar ôl graddio, bu Holly yn gweithio i grŵp Sinclair yn Abertawe cyn symud ymlaen i McLaren Automotive yn 2018 yn Beiriannydd Prosiectau.  Wedyn symudodd Holly ymlaen i swydd Arbenigwr Gwerthiant Chwaraeon Moduro cyn dechrau ei rôl gyfredol ym mis Mai 2021 yn Uwch Beiriannydd Prosiectau yn yr adran Gwthiant.

Graddiodd Harley yn 2012 o’r cwrs BEng Peirianneg Chwaraeon Moduro, ar ôl cwblhau’r HND mewn Chwaraeon Moduro cyn hynny yn 2010. Ef oedd Prif Beiriannydd tîm Formula Renault a oedd yn rhagflaenydd i’r rhaglen Tîm MCR gyfredol.  Aeth ymlaen i gwblhau MSc mewn Peirianneg Fodurol. Ymunodd Harley â McLaren Automotive yn 2013, i ddechrau fel Peiriannydd Dylunio Pwerwaith cyn gweithio ei ffordd i fyny i’w swydd gyfredol sef Uwch Beiriannydd Dylunio Pwerwaith.

Dywedodd Holly fod ei hamser yn y Drindod Dewi Sant wedi rhoi cipolwg iddi ar beth gallai ei gyflawni o fewn y diwydiant chwaraeon moduro a’r sgiliau a’r wybodaeth i gyflawni hynny.  

“Rwy’n cofio eistedd mewn darlithfa yn y Drindod Dewi Sant yn gwrando ar rywun o McLaren yn rhoi cyflwyniad, yn meddwl y byddwn i’n dwlu gwneud hynny a dychmygwch y teimlad hwnnw o ddod yn ôl i’ch prifysgol eich hun a rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr y dyfodol ar beth rydych chi’n ei wneud a sut rydych chi’n ei wneud.  

“Y person hwnnw oedd Harley sydd gyda fi heddiw.  Dywedodd ef wrthon ni y gallen ni wneud hyn, ac nawr rwy’n dweud yr un peth i fyfyrwyr heddiw – gallwch chi ei wneud hefyd.

“Gofynnwch i chi’ch hun  beth gallwch chi ei wneud i gyrraedd y sefyllfa honno. Mae’n gwestiwn o newid eich ffordd o feddwl i’ch cefnogi eich hun i gyflawni.  Achubwch ar bob cyfle posibl oherwydd bydd o fudd i chi yn y dyfodol.  Bydd popeth a ddysgwch am y diwydiant chwaraeon moduro o fudd i’ch gyrfa.”

Yn y llun mae Holly a Harley gyda McLaren 720S tu allan i Adeilad IQ y Brifysgol yn SA1.

Yr anerchiad oedd y diweddaraf mewn cyfres i alluogi myfyrwyr i glywed yn uniongyrchol gan raddedigion y Drindod Dewi Sant am y cyfleoedd o fewn y diwydiant.  

Y mis diwethaf dychwelodd Chris Bull, Prif Aerodynamegydd Tîm Fformiwla 1 Renault, i’r Brifysgol i rannu cipolwg ar weithio wrth ochr timau Fformiwla 1 â myfyrwyr cyfredol.

Chris Bull

Graddiodd Chris o’r Drindod Dewi Sant yn 2004 gyda BEng mewn Peirianneg Chwaraeon Moduro ac mae wedi gweithio gyda thimau Fformiwla 1 am y 14 blynedd ddiwethaf.

Roedd Chris yn un o’r aerodynamegyddion a weithiodd ar y tryledwr dwbl o fri ar y car Brawn GP a enillodd bencampwriaeth 2009.  Ymunodd â Renault yn ystod y trosfeddiannu yn 2015 gyda’i weledigaeth o ddod yn dîm arweiniol unwaith eto.

Dywedodd Chris fod ei brosiect blwyddyn olaf yn y Brifysgol wedi arwain at ei swydd ddelfrydol o weithio ym maes Fformiwla 1.

Meddai: “Mwynheais astudio yn Abertawe yn fawr iawn. Bu cyfleoedd gwych i ddefnyddio sgiliau peirianneg a oedd yn arbennig o bwysig i mi. Gyda chymorth darlithwyr, datblygais fy sgiliau technegol i ddeall problemau peirianneg mewn ffordd wyddonol, gan weithio ar brosiectau yn unigol ac ar y cyd mewn grwpiau.

“Roedd traethawd hir fy mlwyddyn olaf mewn cydweithrediad â Jordan Grand Prix lle datblygais a dadansoddi cilbost hongiad blaen. Bu cael cyfle i weithio gyda chwmni yn gymorth i arddangos fy sgiliau gan arwain at weithio ym maes Fformiwla 1.

“Rwy’n gweithio gyda thimau Fformiwla 1 ers 15 blynedd bellach, o dimau bach fel Super Aguri a oedd yn cynnwys 100 o bobl, i’r tîm Mercedes a enillodd y bencampwriaeth, gyda 1000 o bobl. Bob dydd mae heriau technegol a chyfleoedd i ddysgu rhywbeth newydd, a dyna beth rwy’n ei hoffi am beirianneg ac aerodynameg.

“Fy nghyngor i fyfyrwyr cyfredol fyddai gwneud y mwyaf o’ch sefyllfa, peidiwch â bod ag ofn gofyn cwestiynau er mwyn dysgu a dangos eich sgiliau.”

Meddai Dr Kerry Tudor, Cyfarwyddwr y Rhaglen Peirianneg Chwaraeon Moduro yn y Drindod Dewi Sant: “O fewn yr Adran Beirianneg yn y Drindod Dewi Sant, rydym ni’n rhedeg Cyfres Datblygiad Proffesiynol a Chyflogadwyedd ac yn rhan o hon byddwn yn aml yn trefnu darlithwyr gwadd  o blith unigolion yn y diwydiant.  Rydym yn enwedig yn ceisio trefnu cyn-fyfyrwyr sydd wedi graddio gyda ni’n flaenorol a sydd bellach â gyrfa lwyddiannus.  Mae llwyddo i gael Holly, Harley a Chris i ddod i siarad â’n myfyrwyr peirianneg yn gyfle gwych i glywed am y cynnydd y gall ein graddedigion ei gyflawni a’r modd mae’r Drindod Dewi Sant wedi bod yn hollbwysig ar gyfer y swyddi hyn yn y diwydiant.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk