Graddedigion y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan ym Mhantomeim y Torch.


10.12.2021

Mae graddedigion a chyn aelod o staff y radd BA Actio a hefyd y cwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn paratoi ar hyn o bryd i gymryd rhan yn y pantomeim blynyddol yn Theatr y Torch yn Aberdaugleddau.

Eleni, bydd Cwmni Theatr y Torch yn perfformio ‘Cinderella’, a gall cynulleidfaoedd ddisgwyl digon o hwyl, antur a chwerthin yn y stori hon y mae cenedlaethau lawer wedi gwirioni arni.

Mae’r cast eleni’n cynnwys tri o raddedigion y Drindod Dewi Sant, sef yr actores a’r gantores/ gyfansoddwraig o Hwlffordd, Rosey Cale, sy’n chwarae rhan Cinderella, Amelia Ryan o Gaerfyrddin sy’n chwarae rhan y Ddewines Dda, a Joe Jones sydd wedi bod yn helpu gyda dylunio’r set. Yn ogystal mae cyn aelod o staff, y cyn ddarlithydd Dave Ainsworth, yn serennu yn y pantomeim fel y dyn drwg, Baron Hardup.

Meddai Amelia Ryan: “Rwy’n gyffrous iawn i fod yn perfformio’r Nadolig hwn gan mai dyma fydd fy mherfformiad proffesiynol cyntaf yn y Torch ac rwy’n hapus iawn â holl gefnogaeth ac anogaeth y cast a’r tîm cynhyrchu hyd yn hyn.”

Daeth Amelia yn rhan o’r cast ar ôl gweithio gyda’r cyfarwyddwr Pete Doran pan oedd yn fyfyrwraig ar ei thrydedd flwyddyn yn y Drindod Dewi Sant yn perfformio RAGE gan Simon Stephens. 

Mae Rosey Cale wrth ei bodd i fod yn rhan o’r cynhyrchiad hwn. Meddai: “Cefais fy magu yn Sir Benfro, felly yn aml roeddwn yn gobeithio am gael perfformio yn Theatr y Torch. Cysylltais i â Peter pan oeddwn i’n 17 yn gofyn a allwn gael clyweliad. Yn gwrtais iawn dywedodd wrthyf am fynd ati yn gyntaf i gael gradd mewn actio. Ychydig flynyddoedd ar ôl i mi raddio, cysylltodd â mi yn gofyn i mi chwarae rhan y Dywysoges Samina yn Aladdin. Ac roeddwn i’n hapus iawn i gael y gwahoddiad i ddychwelyd eleni i chwarae Cinderella.

A hithau’n un hoff o’i chartref, roedd y Drindod Dewi Sant yn lle perffaith i Rosey i hyfforddi i fod yn actores. Roedd hi wrth ei bodd bod y cwrs BA Actio’n cynnig amrywiaeth o elfennau a’i helpodd i fagu ei hyder wrth ddatblygu cymeriadau.

“Roedd y cwrs yn cynnwys gwahanol elfennau o actio nad oeddwn i erioed wedi’u profi o’r blaen ynghyd â phethau roeddwn i eisoes yn eu mwynhau fel Shakespeare a darnau o theatr gerdd a dawns. Roedd yn ymarferol iawn, ac felly’n caniatáu i mi roi cynnig ar nifer o arddulliau gwahanol i’m gwthio y tu hwnt i’r meysydd yr oeddwn yn gyfforddus ynddynt.”

Mae Amelia yn ddiolchgar am y cyfleoedd a roddwyd iddi tra’r oedd yn astudio yn y Drindod Dewi Sant. Ychwanega,

“Mae Lynne Seymour (pennaeth BA Actio) wedi bod mor gefnogol i mi drwy gydol y broses gyfan a hyd yn oed ar ôl graddio yn y Drindod Dewi Sant, fyddwn i wir ddim wedi gallu gwneud dim o hyn hebddi hi. Wrth astudio actio yn y Drindod Dewi Sant, buom yn gweithio gyda chynifer o gyfarwyddwyr anhygoel (fel Pete) a roddodd sgiliau a phrofiadau gwerthfawr i’n helpu yn y diwydiant”.

Mae Dave Ainsworth sy’n chwarae Baron Hardup hefyd yn gyn-ddarlithydd yn y Drindod Dewi Sant. Un o’r rhesymau pam y gadawodd ei swydd yn y Brifysgol oedd i fynd ar drywydd cyfleoedd eraill tebyg i hwn. Meddai,

“Mae wedi bod yn bleser pur gweithio gyda dau o raddedigion diweddar y cwrs BA Actio, Rosey ac Amelia, ac un arall, Joe, o’r radd BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr.  Mae’n wych bod yn ôl ar y llwyfan.”

Mae’r darlithydd Lynne Seymour yn falch iawn o’r cysylltiad cryf rhwng y Brifysgol a’r cynhyrchiad eleni.  

“Rwy mor gyffrous i weld Cinderella yn y Torch eleni ac mae’n wych cael tîm cryf o’r Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan. Tri myfyriwr graddedig gwych ar draws ein cyrsiau BA Actio a BA Dylunio Setiau a Chynhyrchu yn ogystal â’n tîm addysgu’n cael ei gynrychioli gan y gwych Dave Ainsworth. Dave oedd fy rhagflaenydd fel Rheolwr Rhaglen ac roedd yn fentor arbennig i mi pan ymunais i â’r cwrs felly rwy methu aros i’w weld yn perfformio eto. Mae Amelia, Rosey a Joe wedi bod yn gwneud enw iddynt eu hunain yn y diwydiannau creadigol ers iddynt raddio, ac rwy’n edrych ymlaen at weld eu doniau’n disgleirio y Nadolig hwn!”

Bydd modd gweld y pantomeim 'Cinderella' yn Theatr y Torch, Aberdaugleddau o Rhagfyr 16eg hyd at y 31ain. 

Nodyn i'r Golygydd

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk