Gweithgynhyrchu yng Nghymru: Ble rydyn ni arni?


12.08.2021

"Yn syml, ni allwn leiafu’r anawsterau a gyflwynwyd i ni yn ystod y 18 mis diwethaf. Rhaid inni ystyried yr effaith y mae Brexit a’r pandemig wedi’i chael ar ein diwydiant. Unwaith y byddwn yn adfyfyrio ar hyn, yna bydd yn bosibl edrych i’r dyfodol a’r ymyriadau neu’r chwyldroadau yr ydym yn eu hwynebu (megis ein perthynas â charbon a’r newid yn yr hinsawdd) a’r angen am welliant parhaus er mwyn aros yn gystadleuol...yn ysgrifennu James Davies, Cadeirydd Gweithredol, Diwydiant Cymru.

James Davies, Executive Chairman, Industry Wales

Gweithgynhyrchu yw’r sector mwyaf arwyddocaol yng Nghymru o hyd ac mae’n cyflawni y tu hwnt i gyfartaledd y DU. Pan fyddwn mewn argyfwng yn ein diwydiant, gwyddom fod angen cadw gafael ar arian parod a sicrhau bod yr arian a wariwn yn dychwelyd atom yn gyflym ac yn cael ei ailfuddsoddi yn y pethau iawn. Mae datblygu’r gadwyn gyflenwi yn cadw gafael ar arian parod. Fel diwydiant, mae angen i ni ganolbwyntio ar ddysgu sut i wneud pethau ein hunain er mwyn bod yn fwy hunangynhaliol a dibynnu llai ar brynu yn allanol.

Mae diwylliant o welliant parhaus yn hanfodol yng Nghymru wrth i ni geisio dysgu, gwella a dod yn fwy cynaliadwy. Ers Covid-19, mae hyn yn fwy allweddol fyth, wrth i ni dderbyn bod angen ailfeddwl ein cadwynau cyflenwad. Rhaid i ni fod yn fwy cadarn ac yn llai agored i niwed gan rymoedd macro sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Sut yr ydym yn gwerthuso carbon? Sut yr ydym yn cynnwys cymalau newydd yng ngweithdrefnau caffael er mwyn sicrhau gwneud y penderfyniadau cywir? Dylem dargedu ein gweithgareddau ym musnes tuag at anghenion sylfaenol Maslow a daw angori galluogrwydd, cynhwysedd, cystadleurwydd a’r cwsmer yn hanfodol.

Yr hyn yr ydym wedi’i ddarganfod yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat yw pan fyddwch yn datgelu galw a dangos llwybr i ddiwallu’r galw hwnnw, yna mae pobl, busnesau, unigolion a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn ymateb yn anhygoel o gyflym. Dangoswyd hyn yn yr hyn a gyflawnwyd gennym yng nghyswllt cyfarpar diogelu personol (PPE) a sut y gwnaethom addasu a gwneud y mwyaf o’n galluoedd gweithgynhyrchu. Os ydych yn hysbysu cadwyn gyflenwi ehangach o’r galw a’r angen, ynghyd â’u hysbysu o’r llwybrau gweladwy er mwyn diwallu’r rheini, byddant yn gyflym yn cymhwyso eu harbenigedd i sicrhau ansawdd, cyflenwad a chost. Os ydych yn ychwanegu galluogwyr i’r gymysgedd, mae’r cyflymder rhannu gwybodaeth a rhwydweithio yn effeithiol dros ben. Mae cydweithio a chydweithrediad yn allweddol. Mae gwersi arwyddocaol a chaled i’w dysgu o Covid-19, efallai nad yw’r galluogrwydd tymor byr a ddatblygwyd gennym yn gwbl wydn. Sut allwn ni gynnal y galluogrwydd hwn yn y dyfodol agos? Yn bennaf, trwy gydweithio, bod yn gystadleuol ac adeiladu perthnasoedd.

Mae’r cyfle sydd i weithgynhyrchu yng Nghymru yn fwy nawr nag erioed o’r blaen. Cyn belled â’n bod yn cynnal galluogrwydd a chynhwysedd, byddwn yn wydn. Bydd cyfleoedd yn cynyddu yn sgil argyfyngau masnach byd-eang a’r angen clir am fyd sy’n sero-net. Bydd gweithgynhyrchu yng Nghymru a’r DU yn cynyddu ond mae angen i ni wneud y peth iawn o hyd, sef canolbwyntio ar ddatblygu cadwynau cyflenwad a chynyddu sgiliau.

Rwy’n falch iawn o weithio gyda sefydliadau megis Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a’i phrosiect MADE Cymru er mwyn sicrhau ein bod yn dechrau gwneud hyn. Er mwyn cynhyrchu pethau (ailadeiladu galluogrwydd a chynhwysedd mewn rhai meysydd), eu cynhyrchu’n dda (yn gystadleuol) a’u cynhyrchu’n ddoeth (yn effeithlon o ran carbon).

Mae angen i ni fyw mewn byd y mae’n rhaid iddo addasu a gwella’n barhaus. Mae angen i ni dderbyn y gallwn o hyd gwneud pethau mewn ffordd well. Rwyf yn gredwr mawr mewn bod yn ddarbodus cyn meddwl yn ddigidol. Mae yna angen i wneud y peth iawn yn barhaus. Data yw sylfaen gwelliant parhaus a dulliau digidol fydd y cam nesaf i alluogi bod yn gystadleuol. Y geiriau darbodus, optimeiddio, digideiddio a thrydanu bydd yn dominyddu gweithgynhyrchu’r dyfodol.

Mae angen i ni sicrhau bod gennym y gallu i yrru ein hoffer yn effeithlon ac o bell. Mae’r gallu i gysylltu a rhedeg pethau trwy ddefnyddio trydan yn golygu y bydd gennym y gallu i fod yn effeithlon o ran carbon ac felly yn garbon niwtral yn y dyfodol. Daw hyn i gyd o dan ddiwylliant o wella'n barhaus. Gellir gwella popeth, bydd gwelliant parhaus a’r defnydd o ddata a’r dulliau yr ydym wedi bod yn eu haddysgu yn y meysydd hyn yn hanfodol i ni.

Optimeiddiwch eich proses yn gyntaf, peidiwch ag awtomeiddio popeth. Awtomeiddiwch ddim ond yr hyn sy’n wirioneddol hanfodol yn eich busnes. Byddwch yn ystwyth, byddwch yn ddarbodus ac ystyriwch eich proses cyn i chi benderfynu ar sut i ddefnyddio eich offer digidol. Sail hyn yw data, a gweithio gyda phartneriaid sy’n gallu cynnig y posibiliadau sydd ynghlwm wrth y pecynnau offer estynedig diweddaraf ac nid dim ond gwerthu offer drud i chi.

Bydd y dyfodol yn wahanol i’r hyn yr wyf yn ei ddisgwyl neu’n gallu darogan ond rwyf hefyd yn hyderus bod paratoi at y dyfodol yn bosibl trwy ddatblygu galluogrwydd y gadwyn gyflenwad ynghyd â datblygu sgiliau fydd yn sicrhau y gallwn wynebu’r dyfodol mewn modd gwydn. Bydd diwylliant o welliant parhaus wedi’i seilio ar ddata ynghyd â diddordeb gweithredol mewn arloesedd a digideiddio yn golygu y gallwn addasu i’r amseroedd hyn.

Cyrchwyd yr erthygl hon o gyfres o weminarau a oedd yn rhan o uwchgynhadledd ddiwydiant tridiau a drefnwyd gan MADE Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fis Mehefin 2021. Mae MADE Cymru yn fenter a ariennir gan yr UE (trwy Lywodraeth Cymru) sy'n ceisio cefnogi a rhoi hwb i weithgynhyrchwyr yng Nghymru trwy raglenni uwchsgilio ac Ymchwil a Datblygu. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.madecymru.co.uk neu e-bostiwch un o’r tîm at MADE@uwtsd.ac.uk

Gallwch wylio holl sesiynau Uwchgynhadledd Ddiwydiant MADE Cymru drwy’r ddolen isod.

https://uwtsd.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=76105868-e553-4680-8919-ad4100bc11fd

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk