Gweithio mewn partneriaeth i greu ffrwd o dalent


15.06.2021

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Raglen Gradd-brentisiaeth hynod lwyddiannus, gan weithio mewn partneriaeth â busnesau Cymreig i greu ffrwd o dalent ac arfogi gweithluoedd y dyfodol â’r sgiliau cywir i sicrhau bod Cymru’n parhau i fod yn  gystadleuol ar raddfa fyd-eang.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) has a highly successful Degree Apprenticeship Programme, working in partnership with Welsh businesses to create a pipeline of talent and equipping future workforces with the right skills to ensure Wales remains competitive on a global scale.

Mae’r rhaglenni’n darparu hyfforddiant sector-benodol o ansawdd uchel i gyflogwyr i uwchsgilio eu gweithlu presennol. I unigolion, maent yn darparu porth amgen i addysg uwch a ariennir yn llawn, gan eu galluogi i ennill cyflog tra byddant yn dysgu sgiliau ymarferol, lefel uwch, amhrisiadwy i’w helpu i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i ddringo’r ysgol yrfa.

Mae Joshua Thorngate yn astudio’r cwrs BEng (Anrh) Peirianneg Fecanyddol yn y Drindod Dewi Sant. Meddai: “Yn ddiweddar rwy wedi cael dyrchafiad o fod yn Beiriannydd Cynorthwyol i fod yn Beiriannydd Dylunio Mecanyddol yng Nghanolfan Dechnoleg Sony UK. Mae fy nghyfrifoldebau wedi cynyddu ers i mi gael dyrchafiad, ac mae gen i gyfle yn awr i reoli fy mhrosiectau peirianneg dylunio offer fy hun. Mae hyn yn golygu dylunio a datblygu peiriannau pwrpas arbennig i’w gweithgynhyrchu.

“Mae’r cwrs yn y Drindod Dewi Sant wedi fy nghynorthwyo i feithrin gwybodaeth helaeth iawn ym maes peirianneg sydd wedi helpu nid yn unig fy nyluniadau ond hefyd y prosesau a ddefnyddiaf ar gyfer y dyluniadau hyn, gan eu galluogi i fod yn fwy effeithlon.

“Credaf y bydd y cwrs yn y Drindod Dewi Sant yn parhau i gynyddu fy ngwybodaeth o beirianneg uwch y gallaf barhau i’w chymhwyso yn y gwaith a’m helpu i ymchwilio i dechnolegau newydd a ffyrdd i wella’r diwydiant peirianneg a gweithgynhyrchu.”

Mae Joshua Harries, sy’n gweithio i Iechyd a Gofal Digidol Cymru, wedi cael dyrchafiad i Swyddog Desg Gymorth Band 4. Meddai: “Mae’r brifysgol wedi bod mor gefnogol ohonof i, gan gynnig cymorth a chyngor pan fo angen. Ni allaf aros i weld beth sydd gan y dyfodol i’w gynnig i mi yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru a’r Drindod Dewi Sant wrth i mi gamu ymlaen ymhellach yn fy ngyrfa mewn Seiberddiogelwch / Cyfrifiadura ac yn fy ngradd.”

Mae Peter Holdstock newydd ei benodi’n Brentis Desg Gymorth gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Meddai: “Gyda’r dyrchafiad newydd hwn byddaf yn treulio mwy o amser fel cyswllt cyntaf i’n hadran gofal sylfaenol. Rwy hefyd yn ymwneud mwy â darparu cymorth llinell gyntaf i’n cwsmeriaid ledled Cymru. Gall y rhain gynnwys Fferyllwyr, Meddygon Teulu, defnyddwyr Byrddau Iechyd, defnyddwyr Cynghorau Iechyd Cymuned a defnyddwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Mae hyn yn mynd i’m helpu i gamu ymlaen yn fy ngyrfa oherwydd rwy’n gallu cael rhagor o brofiad o’r gwasanaethau a ddarperir gennym, ynghyd â’r prosesau mae’n rhaid i ni eu dilyn.

“Mae’r cwrs gradd yn y Drindod Dewi Sant wedi fy ngalluogi i gael dealltwriaeth ddyfnach o ochr ddiogelwch y busnes a fydd, yn y dyfodol, yn caniatáu i mi symud ymlaen at y timau arbenigol o fewn Iechyd a Gofal Digidol Cymru.”

Mae Bryoni Keighley, Gradd-brentis Digidol gyda’r Tîm Cyhoeddi yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cael dyrchafiad i swydd Dadansoddwr Gwybodaeth yn y Tîm ‘Power BI’ newydd o fewn Gwasanaethau Gwybodaeth.

Meddai: “Ymgeisiais am y swydd fewnol drwy gais ar-lein ac allan o’r 31 o ymgeiswyr roeddwn yn un o’r 4 uchaf a ddewiswyd am gyfweliad. Cefais fy nghyfweld wythnos yn ddiweddarach a chael cynnig y swydd y diwrnod wedyn. Mae’r rôl hon wedi’i seilio’n helaeth ar Ddadansoddi a Delweddu Data ac mae’n gofyn am sgiliau mewn SQL a Power BI. Mae fy nghwrs Gwyddor Data wedi caniatáu i mi ddatblygu’r sgiliau penodol hyn a phe na bawn wedi bod ar y cwrs hwn ni fyddai gennyf yr hyn sy’n ofynnol ar gyfer y rôl.

“Dydw i ddim yn meddwl y byddwn wedi sefyll allan fel ymgeisydd oni bai am y cwrs gradd gwyddor data rwy’n ei astudio ar hyn o bryd. Yn achos popeth rwy’n ei ddysgu, rwy’n gallu ei gymhwyso yn y gweithle, ac mae hefyd yn rhoi profiad amhrisiadwy i mi y gallwn gyfeirio’n ôl ato yn y cyfweliad – gan roi’r holl atebion oedd eu hangen i ddangos fy sgiliau.

“Mae pob modwl rwy wedi’i gwblhau hyd yn hyn yn y Drindod Dewi Sant wedi chwarae rhan wrth fy helpu i gael y rôl newydd hon. O sgiliau Academaidd a Chyflogadwyedd yn fy helpu wrth baratoi ar gyfer fy nghyfweliad, i Ddadansoddi a Delweddu Data yn rhoi i mi’r wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer y rôl hon, a phopeth yn y canol; profiad o weithio mewn tîm, gweithio dan bwysau, a datrys problemau. Mae cyflogwyr yn chwilio am y sgiliau hyn i gyd.”

Mae Carys Newing yn Ddadansoddwr Seiberddiogelwch, sy’n gweithio yn y Gwasanaethau Technoleg Integredig gyda Dŵr Cymru. Meddai: “Pan ddechreuais fy astudiaethau yn y Drindod Dewi Sant roeddwn i’n brentis, erbyn hyn rwy wedi cael dyrchafiad i fod yn Ddadansoddwr Seiberddiogelwch.

“A minnau wedi magu hyder ar y cwrs, rwy bellach yn fwy cyfforddus i gwestiynu pam mae pethau’n cael eu gwneud mewn ffordd arbennig, a thrwy wneud hynny rwy wedi ennill gwell dealltwriaeth o’r timau rydym yn gweithio gyda nhw a’n rhwydweithiau.

“Rwy’n gwybod fy mod wedi datblygu tipyn ers ymuno â Dŵr Cymru fel prentis ac rwy’n mynd i ddal ati i roi o’m gorau iddyn nhw tra byddaf yn gwneud fy ngradd. Rwy’n ymdrechu bob dydd i fod yn gaffaeliad i’r tîm rwy’n rhan ohono, a bydd gwneud y cwrs hwn nid yn unig yn hybu fy ngwybodaeth ond fy hyder hefyd, ac mae’n caniatáu i mi rwydweithio â phrentisiaid eraill ar y rhaglen radd.”

Dechreuodd Ben Powell gyda Dŵr Cymru bron i 3 blynedd yn ôl fel prentis. Meddai: “Fel nifer sy’n gadael yr ysgol yn 18 oed, roeddwn i’n ansicr beth fyddai fy ngham nesaf a phenderfynais y byddai prentisiaeth yn briodol i mi. Ar ôl cwblhau’r brentisiaeth yn llwyddiannus, cefais gyfle i astudio am radd gyda’r Drindod Dewi Sant fel gradd-brentis, a bachais ar y cyfle!

“Gallaf ddweud fy mod wedi mwynhau fy amser fel myfyriwr yn fawr. Rwy wedi gallu cymhwyso’r hyn rwy wedi’i ddysgu yn fy rôl o ddydd i ddydd, ynghyd â meithrin hyder yn fy ngalluoedd. Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd wedi rhoi cyfle i mi gwrdd ag amrywiaeth eang o bobl, ac rwy wedi bod wrth fy modd yn gwneud hynny.  

“Yn fuan ar ôl ymgymryd â’r radd cefais gyfle i gamu ymlaen o’m rôl fel Prentis Seiberddiogelwch i fod yn Ddadansoddwr Seiberddiogelwch, ac roedd fy amser yn y Drindod Dewi Sant yn allweddol wrth sicrhau’r dyrchafiad i mi. O ganlyniad, mae fy nghyfrifoldebau wedi cynyddu’n sylweddol ac rwy’n cael fy nghyflwyno i bethau a chysyniadau newydd yn barhaus, sydd yn hynod o gyffrous. Rwy’n gobeithio parhau i wella yn ystod fy nghyfnod yn y Drindod Dewi Sant ac edrychaf ymlaen at unrhyw heriau yn y dyfodol!”

Patrick Atkinson: “Ar hyn o bryd rwy ar fy nhrydedd flwyddyn o’r cwrs Peirianneg Meddalwedd. Mae’r wybodaeth a’r arferion technegol a addysgwyd i mi wedi bod yn fuddiol iawn yn fy swydd. Rwy hefyd wedi mireinio sgiliau eraill nad ydynt yn benodol i’r diwydiant, megis ysgrifennu adroddiadau, gweithio fel tîm a sgiliau cyflwyno. Rwy wedi camu ymlaen yn ddiweddar i rôl uwch o fewn y Tîm Datblygu yn y Drindod Dewi Sant. Credaf mai rheswm mawr am hyn oedd y sgiliau a ddysgais yn ystod fy amser ar y cwrs, a wnaeth ganiatáu i mi arddangos yn effeithiol y wybodaeth sydd ei hangen i fodloni gofynion y swydd.”

Meddai Bridget Moseley, Pennaeth Uned Brentisiaethau’r Drindod Dewi Sant: “Rwy’n hynod o falch i gefnogi’r bobl hyn drwy’r rhaglen Gradd-brentisiaethau; mae eu gwaith caled a’u hymroddiad i’w cyflogwyr, eu hastudiaethau a’u datblygiad sgiliau yn amlwg i’w weld ac yn cael ei gydnabod gan eu cyflogwyr drwy’r cyfleoedd am ddyrchafiad a’r penodiadau a gynigir iddynt. Da iawn chi, bob yr un ohonoch!”

Mae’r Gradd-brentisiaethau yn y Drindod Dewi Sant, a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru, fel arfer yn rhedeg dros gyfnod o 4 blynedd gyda diwrnodau hyfforddi i ffwrdd o’r gwaith yn cael eu cynnal ar gampws y Brifysgol yn Abertawe.  Gallai rhai sydd â dysgu blaenorol a/neu brofiad blaenorol gwblhau’r rhaglen mewn llai o amser.

Cefnogir y prentisiaid drwy gydol eu rhaglen gan Swyddog Cyswllt sy’n ymweld â’u gweithlu’n rheolaidd, gan ddarparu cyswllt rhwng yr astudiaethau academaidd a’r dysgu yn y gweithle.

Mae’r Brifysgol yn cynnig rhaglenni Gradd-brentisiaeth yn y meysydd canlynol:

 • Gweithgynhyrchu Uwch
 • Peirianneg
 • Peirianneg Meddalwedd
 • Gwyddor Data
 • Seiberddiogelwch a Rhwydweithiau
 • Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron

Mae’r rhain yn rhaglenni a ariennir yn llwyr gan Lywodraeth Cymru i helpu cyflogwyr i:

 • Gynllunio ar gyfer eu dyfodol drwy uwchsgilio eu gweithlu presennol.
 • Recriwtio’r bobl iawn.
 • Cynnig dilyniant i Brentisiaid sydd wedi cymhwyso’n ddiweddar.
 • Maent yn galluogi unigolion i:
 • Ennill cyflog tra maent yn dysgu.
 • Dysgu a datblygu sgiliau ymarferol lefel uchel.
 • Magu hyder yn yr amgylchedd gwaith.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk