Gweminar Paratoi ar gyfer Prifysgol: ‘Paratoi ar gyfer diwrnod canlyniadau a chlirio’


02.08.2021

Bydd Luned George, Uwch Swyddog Ymgysylltu a Recriwtio ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn gweminar astudio yng Nghymru yr wythnos hon.

Bydd Luned George, Uwch Swyddog Ymgysylltu a Recriwtio ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn gweminar astudio yng Nghymru yr wythnos hon.

Mae’r weminar ‘Paratowch ar gyfer diwrnod canlyniadau a chlirio’ wedi ei drefnu ar y cyd rhwng HELOA Cymru (Cangen Cymru o’r Higher Education Liaison Officers Association) ac Unitasterdays, ac fe fydd yn cael ei gynnal nos Fercher, Awst y 4ydd rhwng 6:00 a 7:30 yh.

Yn ystod y weminar bydd chwe arbenigwr o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Bangor, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn cymryd rhan i gynorthwyo darpar fyfyrwyr i baratoi ar gyfer diwrnod canlyniadau a’r broses glirio. Yn ystod y sesiwn bydd modd holi cwestiynau i’r arbenigwyr ynghylch paratoadau ar gyfer dechrau yn y Brifysgol.

Bydd y weminar yn trafod amrywiaeth o bynciau o gyrsiau prifysgol i’r system glirio, o beth i ddisgwyl ar y diwrnod canlyniadau i iechyd meddwl a lles myfyrwyr. Bydd modd hefyd darganfod fwy am ffioedd dysgu a llety a pa fath o gymorth ariannol sydd ar gael i’r rheiny sy’n astudio yng Nghymru yn ogystal â’r myfyrwyr hynny sy’n dymuno astudio y tu allan i Gymru

Yn ystod y weminar, bydd Luned yn sôn am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a’i bwysigrwydd. Mi fydd yn trafod y manteision o barhau gydag astudiaethau yn rhannol neu’n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg, sut i ddod o hyd i gyrsiau cyfrwng Cymraeg, yn ogystal â dangos sut fydd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn helpu myfyrwyr ar gyfer y dyfodol.

Mae prifysgolion ar draws Cymru wedi bod yn cyfrannu adnoddau i’r platfform dwyieithog, Barod ar gyfer Prifysgol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru.  Ei nod yw paratoi myfyrwyr ar gyfer astudio yn y Brifysgol drwy ddarparu casgliad o adnoddau gan gynnwys sgiliau astudio, blas ar gyrsiau, cyngor am lesiant ac iechyd meddwl yn ogystal â theithiau rhithiol o gampysau.  Gellir cyrchu’r platfform drwy hwb Open Learn y Brifysgol Agored.