Gwerthusiad o’r gwasanaeth/prosiect clinigol newydd i archwilio effaith technoleg biodrydanol NuroKor ar gleifion osteoarthritis sy’n aros am lawdriniaeth i osod pen-glin newydd


20.10.2021

Bydd prosiect clinigol newydd, arloesol i archwilio effaith defnyddio technoleg biodrydanol ar gyfer rheoli poen cleifion sy’n aros am lawdriniaeth i osod pen-glin newydd, yn cael ei lansio y mis Hydref hwn.

An innovative, new clinical project to examine the effects of the use of bioelectrical technology for pain management in patients waiting for knee replacement surgery, will launch this October.

  • Bydd y prosiect yn asesu’r defnydd o dechnoleg flaengar ar gyfer hunanreoli poen cronig
  • NuroKor yn agor canolfan Ymchwil a Datblygu yng Nghaerdydd fel rhan o’r rhaglen
  • Bydd prosiect ar y cyd yn asesu triniaethau poen amgen ar gyfer cleifion

Mae’r prosiect chwe mis yn gydweithrediad rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (UWTSD), y Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC), y Sefydliad TriTech ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (TriTech) a’r arloeswyr technoleg biodrydanol NuroKor BioElectronics.

Mae’n cael ei gefnogi gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru drwy raglen Cyflymu, sef rhaglen gwerth £24 miliwn sy’n cael ei hariannu ar y cyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru. Bydd y prosiect yn adolygu effeithiolrwydd a manteision economaidd iechyd posibl therapi electronig fferyllol NuroKor o ran rheoli cleifion sy’n dioddef osteoarthritis y pen-glin.

Mae’r dechnoleg mae modd ei gwisgo yn ysgogi’r nerfau drwy ddull biodrydanol i leddfu poen cleifion a’u helpu i wella ac adsefydlu.

Ers y pandemig, mae mwy nag erioed ar restrau aros y GIG am lawdriniaethau, gyda rhai cleifion yn aros am fwy na dwy flynedd.[1],[2] Ar hyn o bryd, dim ond opsiynau rheoli poen traddodiadol, fel meddyginiaeth a ffisiotherapi sydd gan bobl sy’n aros am ben-glin newydd a llawdriniaethau eraill.  Gallai dyfais mediliev Rx NuroKor gyflwyno opsiwn rheoli poen amgen ac effeithiol i wella ansawdd bywyd pobl sy’n aros am driniaeth feddygol.

Fel rhan o’r prosiect, bydd ATiC yn gweithio gyda NuroKor i ganfod a diffinio anghenion a phrofiadau pobl sy’n byw gydag osteoarthritis sy’n aros am lawdriniaeth i osod pen-glin newydd. Bydd profiad defnyddwyr a defnyddioldeb y mediliev Rx presennol yn cael ei werthuso er mwyn i NuroKor gael gwybodaeth ynghylch a ellir ei ddefnyddio i ddatblygu technolegau electrotherapi newydd.

Bydd TriTech yn canolbwyntio ar asesu manteision posibl y dechnoleg bresennol ac unrhyw gynnyrch bioelectroneg sy’n dod i’r amlwg i gleifion a’r gwasanaeth iechyd, ar gyfer hunanreoli poen cronig, yn ogystal â’r effaith ar ansawdd bywyd, symudedd ac iechyd meddwl.

Meddai Rick Rowan, Prif Weithredwr a Sylfaenydd NuroKor BioElectronics: “Mae lansio’r cydweithrediad hwn yn ddigwyddiad hynod gyffrous ac yn cynnig dewis amgen i bobl sy’n wynebu amseroedd aros hirach am lawdriniaeth. Mae’n dod â gweithwyr proffesiynol, peirianwyr, gwyddonwyr ac ymchwilwyr meddygol at ei gilydd. Mae’r astudiaeth yn brosiect allweddol i NuroKor, wrth i ni barhau i ddangos sut mae niwromodwleiddio anymwthiol yn cynnig ateb i bobl sy’n dioddef poen a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ar yr un pryd â gwella effeithlonrwydd ac arbedion ar gyfer systemau gofal iechyd dan bwysau.”

Dywedodd Dr Sean Jenkins, Athro Cyswllt a Phrif Gymrawd Arloesi ATiC, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: “Mae’r prosiect newydd cyffrous hwn yn enghraifft ragorol o gydweithio teiran rhwng y sectorau menter breifat, prifysgolion ac iechyd, gyda chefnogaeth y rhaglen Cyflymu a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.  Rydyn ni’n arbennig o falch o gydweithio â Sefydliad TriTech newydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddarparu gwasanaeth byd go iawn a gwerthuso defnyddioldeb.

“Bydd canlyniadau disgwyliedig y gwerthusiad hwn yn cael effaith sylweddol ar drin poen cronig drwy helpu pobl i hunanreoli symptomau gartref, gan arwain at fanteision iechyd economaidd hirdymor i’r GIG.”

Dywedodd yr Athro Chris Hopkins, Pennaeth TriTech a Gwyddonydd Clinigol Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae gennym bartneriaeth arbennig gydag ATiC a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gydweithio â NuroKor er mwyn archwilio effaith y dechnoleg hon ar ein cleifion osteoarthritis sy’n aros am lawdriniaeth i gael pen-glin newydd.”

Dywedodd Gareth Healey, Pennaeth Cyflymu Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: “Rydyn ni’n falch iawn fod rhaglen Cyflymu yn cefnogi NuroKor drwy helpu i feithrin cydweithio ar draws sectorau. Mae prosiectau aml-bartner fel hwn yn allweddol ar gyfer ymchwilio i’r manteision posibl o ran iechyd a lles i gleifion a’r manteision economaidd i’n systemau iechyd a gofal cymdeithasol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gael partneriaeth barhaus gyda NuroKor, ATiC, a TriTech wrth i ni edrych ar gyfleoedd cydweithredol yn y dyfodol.”

Mae NuroKor wedi agor canolfan ymchwil a datblygu yn Tramshed Tech, yng Nghaerdydd – canolfan ar gyfer busnesau newydd, busnesau bach a mentrau mawr yn y byd technoleg – fel rhan o’r rhaglen.

Nodyn i'r Golygydd

[1] https://www.rcseng.ac.uk/news-and-events/media-centre/press-releases/waiting-times-may-2021/

[2] https://ifs.org.uk/publications/15557

Gwybodaeth am NuroKor

Mae NuroKor, a sefydlwyd yn 2018, yn gwmni sydd wedi ymrwymo i ddatblygu bioelectroneg fel technoleg electronig fferyllol. Mae NuroKor yn datblygu ac yn llunio meddalwedd bioelectroneg y mae modd ei raglennu ar gyfer rhaglenni clinigol a therapiwtig, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddyfeisiau hawdd eu defnyddio y gellir eu gwisgo. Mae’n darparu cynnyrch o’r safon orau, sy’n cael eu rheoleiddio’n feddygol, gan helpu i leddfu poenau unigolion a helpu cleifion i wella ac adsefydlu.

Gwybodaeth am Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC) Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Mae Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC) Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ganolfan ymchwil integredig sy’n rhoi dulliau arloesi strategol a syniadau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr ar waith drwy ei chyfleuster ymchwil Profiad Defnyddiwr (UX) a Gwerthuso Defnyddioldeb sydd wedi’i leoli yn Ardal Arloesi Abertawe.

Mae ATiC yn bartner ym mhrosiect Cyflymu Cymru (Cyflymu Technoleg Arloesi Iechyd Cymru) sy’n werth £24m. Mae’r cydweithio ar gyfer Cyflymu, rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Cyflymydd Arloesi Clinigol Prifysgol Caerdydd, Canolfan Technoleg Gofal Iechyd Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe, a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/atic/

Gwybodaeth am Sefydliad TriTech, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mae Sefydliad TriTech yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu atebion gofal iechyd ar lefel leol, genedlaethol a byd-eang, gan gynnig un pwynt mynediad i’r GIG i ddylunwyr a gweithgynhyrchwyr drwy ddull cydweithredol ac ystwyth.

Mae’r tîm yn cynnwys peirianwyr, gwyddonwyr a chlinigwyr blaenllaw yn y diwydiant sy’n symud technolegau meddygol arloesol yn gyflym i dreialon a gofal uniongyrchol i gleifion. Mae sgiliau uwch y tîm ym maes dylunio clinigol ac ymchwil yn cael eu cyfuno ag arbenigedd peirianyddol technegol i reoli’r llwybr arloesol cyfan o angen sydd heb ei ddiwallu’n gynnar, i ddylunio cysyniadau, creu prototeipiau, cynnal profion clinigol a gwerthuso gwasanaethau yn y byd go iawn.

Mae’r sefydliad wedi’i wreiddio yn y GIG, ac mae ei wasanaeth ymgynghori arloesol wedi cefnogi amrywiaeth o gwsmeriaid, gan amrywio o gwmnïau technoleg gofal iechyd byd-eang i wasanaethau marcio cyn-CE. Gall tîm TriTech gefnogi amrywiaeth eang o atebion – o gamau ymchwil a datblygu cychwynnol meddalwedd neu ddyfais feddygol newydd i gefnogi busnesau bach a chanolig a busnesau newydd gyda chyngor ar gydymffurfio â rheoliadau. Ewch i: https://tritech.nhs.wales/

Gwybodaeth am y Rhaglen Cyflymu

Mae Cyflymu yn gydweithrediad blaengar rhwng prifysgolion Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae’n helpu i droi syniadau arloesol yn gynhyrchion a gwasanaethau newydd i wella iechyd a lles y bobl sy’n byw yng Nghymru.

Mae’r rhaglen Cyflymu yn cynnig arbenigedd ymchwil, datblygu ac arloesi pwrpasol i fentrau er mwyn mireinio a dilysu eu hatebion gofal iechyd a chyflymu eu cyflwyno i’r sector iechyd yng Nghymru er mwyn sicrhau budd economaidd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://lshubwales.com/cy/cefnogi-arloesi/rhaglen-cyflymu